4.6.2. Оціка пожежної обстановкипід час міських пожеж

магниевый скраб beletage

Оцінка обстановки здійснюється за даними розвідки,яка з'ясовує межі суцільних пожеж, районів задимлення та шляхиїх поширення на маршруті просування і місцях проведення робіт;місцезнаходження людей і ступінь небезпеки для них при поши-ренні пожеж; способи порятунку людей і шляхи їх евакуації, сту-пінь небезпеки можливих вибухів і руйнувань обладнання та єм-костей; рубежі локалізації пожеж; розташування водойм;необхідні протипожежні сили і засоби.

Крім того, пожежна обстановка визначається з урахуваннямхарактеру забудови, вогнестійкості будинків і категорій вибухо-пожежонебезпечності об'єктів.

Вихідні дані для оцінки пожежної обстановки:

Sp — площа району;

S6 — площа будинків;

L — довжина фронту пожежі, м;

а, в — довжина, ширина палаючого будинку;

Ф — вологість повітря, %;

Ve — швидкість вітру, м/с;

R — відстань між будинками, м;

тип будинків і споруд, вид виробництва;

тип захисних споруд (вбудовані, ті, що стоять окремо, негер-метичні)

Для оцінки пожежної обстановки у місті виконують такі заходи:

З'ясування ступеня вогнестійкості будинків і споруд.

Визначення категорії пожежної небезпеки об'єкта, виходя-чи з характеру технологічного процесу і виду виробництва.

Обчислення густоти забудови району:

Г = Бб : Sp.

Визначення імовірності виникнення і поширення пожежі заграфіком рис. 4.2 і табл. 4.6.6.

Визначення швидкості поширення пожежі. Для середніх то-пографічних і кліматичних умов визначення здійснюється заграфіком рис. 4.3.

У,м/С

На рисунку подана залежність швидкості поширення пожеж узасушливу пору року від швидкості вітру і вологості повітря внаселеному пункті. I — пожежа поширюється дуже швидко, по-трібна евакуація населення. II — пожежа поширюється швидко,необхідна евакуація чи проведення заходів щодо локалізації по-жежі. III — пожежа поширюється повільно.

6. Визначення пропускної здатності вулиць для евакуації і га-сіння пожежі. Пр — функція від ступеня вогнестійкості і часу го-ріння. Пропускна здатність вулиць у населеному пункті визнача-ється за табл. 4.6.6.

Таблиця 4.6.6

Ступіньвогнестійкостібудинків

Загальна тривалість пожежі, год.

Час настаннямаксимальної

швидкостігоріння, год.

Безпечнівідстанівід палаючихбудинків, м

зона слабкихруйнувань

зона сильнихруйнувань

I, II

2—3

1—2

0,1—0,5

50—20

III

5—6

7—8

0,2—1,2

50—20

IV, V

2—3

8—10

0,3—1,5

50—20

7. Визначення характеру впливу пожежі на людей, що перебу-вають у захисних спорудженнях. Люди в зоні пожежі піддаютьсявпливу високої температури (ВТ) і шкідливих домішок газовогосередовища, у результаті чого одержують легке, середнє чи тяж-ке отруєння (ЛО, СО, ТО). Характер дії пожежі на людей у захи-сних спорудженнях поданий у табл. 4.6.7.

Таблица 4.6.7

ХАРАКТЕР ДІЇ ПОЖЕЖ НА ЛЮДЕЙ,ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СХОВИЩАХ

Вид пожежі

Тип сховища

Характер дії за час, год.

0,25

0,5

1,0

3,0

6,0

Ґрунтовий

Всі типи

 

 

 

 

 

Низовий слаб-кий

Всі типи при гер-метизації

ЛО

ЛО

Низовий силь-ний

Те саме

ЛО

Верховий

Те саме

ВТ

ВТ, СО

Суцільний взавалах

Окремі з повноюізоляцією

СО, ВТ

Суцільний вер-ховий на площіпонад 30 га

Вбудовані з підпо-рою понад 3 кг/м2з порушеною гер-метизацією

ЛО

ЛО

СО, ВТ

СО, ВТ

ТО, ВТ

Суцільний в

населених

пунктах

Вбудовані, окремі,з порушеною гер-метизацією

ВТ, ЛО

ЛОСО, ВТ

СО, ВТ

СОТО, ВТ

Примітки:

Симптоми отруєння окисом вуглецю: при легкому отруєнні (ЛО) — головнийбіль, пульсація у скронях; при середньому отруєнні (СО) — слабкість, нудота, приско-рені дихання і пульс; при тяжкому отруєнні (ТО) — прискорені дихання і пульс, судоми,уривчасте дихання.

При впливі високої температури (ВТ) — різке погіршення самопочуття і знижен-ня працездатності.

Визначення потреби в силах і засобах пожежогасіння за фор-мулою:

N • = L

N від 50 ,

де Ивід — потрібна кількість відділень пожежогасіння, 50 — дов-жина фронту пожежі на одне відділення, м.

Визначення витрат води на гасіння пожежі будинку за фор-мулою:

Q = a + b - 10, л/с,

де a, b — довжина, ширина будинку. Необхідну кількість пожеж-них машин обчислюють за формулою:

Ит = Q : 40, шт,

де 40 — витрати води однієї машини, л/с.

Витрати води на захист об'єкта від переходу вогню із сусід-нього палаючого будинку приймається за 20 л/с.