4.6.3. Оцінка пожежноїобстановки в лісах

Пожежна обстановка в лісах залежить від пори року,погодних і топографічних умов.

Розрізняють ґрунтові, низові і верхові види пожеж. Найбільшпожежонебезпечний період — літо (5—7 % днів у році), коли во-логість зменшується до 35—40 %. Як правило, пожежі виника-ють у ранкові і денні години (з 10 до 17 ).Вихідні дані для оцінки обстановки:геометрична карта району пожежі;

значення лісопожежного коефіцієнта (q), величина якого сталана місяць для кожного регіону; для більшості держав СНД у чер-вні, липні, серпні q = 0,65.У південно-західному і центрально-чорноземному районах — q = 0,7;

^>озв — час розвитку пожежі, тобто час прибуття засобів поже-жогасіння на місце пожежі, год.;Ув — швидкість вітру, м/с;Ф — відносна вологість повітря, %;3 — запас горючих матеріалів, т/га;ю — вологість матеріалу, %;а — крутизна схилів, градуси.

Визначаємо площу (S) і периметр (Р) пожежі за номогра-мою прогнозування лісової пожежі (S„ = 1000 га) (рис. 4.4). Вхід-ні показники — час розвитку пожежі (?розв) і лісопожежний кое-фіцієнт (q).

Визначаємо швидкість поширення пожежі в залежності відвологості повітря (ф) і швидкості вітру Vв (рис. 4.5) при середніхпогодних та топографічних умовах.

При високій швидкості поширення пожежі (6—7 км/год)виникають низові і верхові пожежі (І). Висота полум'я до 20—50 м.

При середній швидкості виникають пожежі середньої сили(ІІ), висота полум'я 1—2 м, швидкість поширення 200 м/год.

При невеликій швидкості поширення (ІІІ), менше 200 м/годпожежу можна зупинити при зустрічі з перешкодами.

Точніше швидкість поширення пожежі в залежності від кру-тизни схилів, вологості і запасу горючих матеріалів, вологостіповітря можна обчислити за формулою

Vp=V<>Kx,

де V0 — швидкість поширення пожежі у вихідних умовах;

Кх — коефіцієнт відносного впливу змінного фактора на шви-дкість поширення пожежі при зміні величини фактора в інтерваліХ« - Хі, Кх = Kxi : Kx0 (табл. 4.6.8).

Крутизнасхилу

Відноснавологість

Запасгорючихматеріалів, З

Вологістьгорючихматеріалів

Швидкістьвітру*

а, град

Ка

ф, %

Кф

т/га

Кз

ш, %

Кш

Ув, м/с

КУв

-40

1,0

20

3,8

0,5

1

10

1,0

-2,0**

1,05

-20

1,0

30

2,9

1,0

2

15

0,95