4.6.3. Оцінка пожежноїобстановки в лісах

магниевый скраб beletage

Пожежна обстановка в лісах залежить від пори року,погодних і топографічних умов.

Розрізняють ґрунтові, низові і верхові види пожеж. Найбільшпожежонебезпечний період — літо (5—7 % днів у році), коли во-логість зменшується до 35—40 %. Як правило, пожежі виника-ють у ранкові і денні години (з 10 до 17 ).Вихідні дані для оцінки обстановки:геометрична карта району пожежі;

значення лісопожежного коефіцієнта (q), величина якого сталана місяць для кожного регіону; для більшості держав СНД у чер-вні, липні, серпні q = 0,65.У південно-західному і центрально-чорноземному районах — q = 0,7;

^>озв — час розвитку пожежі, тобто час прибуття засобів поже-жогасіння на місце пожежі, год.;Ув — швидкість вітру, м/с;Ф — відносна вологість повітря, %;3 — запас горючих матеріалів, т/га;ю — вологість матеріалу, %;а — крутизна схилів, градуси.

Визначаємо площу (S) і периметр (Р) пожежі за номогра-мою прогнозування лісової пожежі (S„ = 1000 га) (рис. 4.4). Вхід-ні показники — час розвитку пожежі (?розв) і лісопожежний кое-фіцієнт (q).

Визначаємо швидкість поширення пожежі в залежності відвологості повітря (ф) і швидкості вітру Vв (рис. 4.5) при середніхпогодних та топографічних умовах.

При високій швидкості поширення пожежі (6—7 км/год)виникають низові і верхові пожежі (І). Висота полум'я до 20—50 м.

При середній швидкості виникають пожежі середньої сили(ІІ), висота полум'я 1—2 м, швидкість поширення 200 м/год.

При невеликій швидкості поширення (ІІІ), менше 200 м/годпожежу можна зупинити при зустрічі з перешкодами.

Точніше швидкість поширення пожежі в залежності від кру-тизни схилів, вологості і запасу горючих матеріалів, вологостіповітря можна обчислити за формулою

Vp=V<>Kx,

де V0 — швидкість поширення пожежі у вихідних умовах;

Кх — коефіцієнт відносного впливу змінного фактора на шви-дкість поширення пожежі при зміні величини фактора в інтерваліХ« - Хі, Кх = Kxi : Kx0 (табл. 4.6.8).

Крутизнасхилу

Відноснавологість

Запасгорючихматеріалів, З

Вологістьгорючихматеріалів

Швидкістьвітру*

а, град

Ка

ф, %

Кф

т/га

Кз

ш, %

Кш

Ув, м/с

КУв

-40

1,0

20

3,8

0,5

1

10

1,0

-2,0**

1,05

-20

1,0

30

2,9

1,0

2

15

0,95

-0,8

1,0

0

1,0

40

2.2

2,0

4

20

0,50

-0,50

1,6

10

1,2

50

1,7

3,0

6

25

0,23

0,5

2,4

20

2,0

60

1,4

4,0

8

30

0,19

1,0

2,4

30

4,9

70

1,25

5,0

10

40

0,17

2,0

11,2

35

9,5

80

1,15

 

 

50

0,14

3,0

21,0

* — швидкість вітру на висоті 0,2—2,5 м;

** — від'ємна швидкість означає, що пожежа поширюється проти вітру.

Задача. Низова пожежа піднімається вгору схилом з крутиз-ною 10° зі швидкістю 0,5 м/хв. Визначити, яка буде швидкістьпоширення пожежі на ділянці схилу з крутизною 30°.

Розв 'язання:

За табл. 4.6.8 Кш = 1,2; К30 = 4,9,

Кх = К30 : К10 = 4,9 : 1,2 * 4,

Vp = 0,5-4 = 2 (м/хв).

Визначення характеру впливу на людей, які перебувають усховищах, здійснюється за табл. 4.6.7.

Визначення прохідності доріг у зонах лісових пожеж здійс-нюється за табл. 6.6.9.

ПРОХІДНІСТЬ ДОРІГ У ЗОНАХ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ(ПЛОЩА ЛІСОВОГО МАСИВУ НЕ МЕНША 3 ГА, ДОВЖИНАДОРОГИ В ЛІСІ НЕ МЕНША 100 М, ШИРИНА ПРОСІКИ,ПО ЯКІЙ ПРОХОДИТЬ ДОРОГА, 20 м)

Вид пожежі

Глибина небезпечної зо-ни перед фронтом поже-жі, м

Можливість прохо-дження людей, умови

Ґрунтова

Можливо

Низова слабка

До 7,5—10

Можливо, сильназадимленість

Низова сильна

До 10—20

Ускладнено, сильназадимленість

Верхова, розповсюджуєть-ся

До 100—200

Неможливо протягом0,5 год., ускладненопротягом 1,5 год.

Верхова, не розповсюджу-ється (на площі > 30 га)

Вся зона пожежі

Неможливо протягом1,5—2,5 год.

Суцільна в завалах, нерозповсюджується

Вся зона пожежі

Неможливо протягом3—4 год.

Основними заходами щодо зменшення або запобігання вини-кнення пожеж є:

будівництво будинків І ступеня вогнестійкості;

наявність джерел води, засобів пожежогасіння і пожежноїсигналізації;

відсутність поблизу будинків джерел пожежонебезпеки(легкозаймистих матеріалів і сміття);

навчання населення і персоналу підприємств головним пра-вилам пожежної безпеки: умій користуватися засобами зв'язку іпожежним інвентарем, знай правила поведінки при пожежі.