5.1. Вимоги, що ставлятьсядо будівництва міст, промислових об'єктівта комунально-енергетичних систем

Основі вимоги до плануваннята забудови міст і розташування об'єктів

Обсяг і характер заходів щодо підвищення сталості ро-боти об'єктів господарювання (ОГ) в умовах надзвичайних ситу-ацій багато залежать від того, наскільки можуть бути виконанівимоги Цивільної оборони (до розташування об'єктів, плануван-ня міст, до будівництва виробничих будівель і споруд, до системпостачання водою, газом та електроенергією).

Вимоги Цивільної оборони спрямовані на зниження можливихзбитків, втрат серед населення і створення ліпших умов для про-ведення РІНР у можливих вогнищах ураження і районах лиха, азначить сприяють підвищенню сталості об'єктів.

Основні вимоги, які повинні враховуватисяпід час планування і забудови нових міст,а також при реконструкції існуючих міст

Під час планування і забудови міст повинен передба-чатися поділ на окремі жилі масиви (мікрорайони) площею не бі-льше 250 га з улаштуванням між ними протипожежних розривівзавширшки не менше 100 м у вигляді транспортних магістралей,бульварів, ставків, що зменшує можливість поширення пожеж ісприяє ефективнішому веденню рятувальних робіт.

Всередині жилих мікрорайонів повинні передбачатися магі-стральні вулиці такої ширини, щоб при руйнуванні будинків йутворенні завалів забезпечити виїзд транспорту з міста неменш ніж у двох напрямках; для цього їх ширина повинна до-рівнювати висоті найвищих будівель (без окремих високих)плюс 15 метрів.

Під час проектування міської транспортної мережі мають бутипередбачені надійний зв'язок між частинами міста, можливістьвільного виїзду у заміську зону і вільний підхід до вокзалів. Всіосновні шляхи сполучення повинні дублюватися, пересіканнятранспортних магістралей повинні здійснюватися на різних рів-нях. Міжміські шляхи повинні прокладатися за містом, а навколовеликих міст рекомендується будувати окружні шляхи.

У місті на кожному квадратному кілометрі площі, переважноу парках, повинні будуватися водойми із загальним об'ємом неменше 3000 м3 і з під'їзними шляхами не менше як на 3 автома-шини.

Лазні, душові, пральні, фабрики хімчистки повинні будувати-ся з урахуванням можливості використання їх для санітарної об-робки людей, знезараження одягу.

Рівномірне та раціональне розміщення виробничих сил і насе-лення на всій території держави значно підвищить сталість робо-ти ОГ у надзвичайних ситуаціях. З цієї точки зору норми проек-тування ІТЗ ЦО рекомендують розміщати:

безпосередньо в категорійованих містах підприємства,пов'язані з обслуговуванням населення (вузли зв'язку, поштовівідділення, телеграфи, ательє, перукарні, майстерні, магазини,лазні тощо);

на околицях міста і в межах зони можливих сильних руйну-вань — склади поточного постачання, пасажирські та вантажнізалізничні станції, комунальні гаражі, автопарки, депо;

у зоні можливих незначних руйнувань — нові промисловіпідприємства, склади промислових і продовольчих товарів, скла-ди ГСМ, сортувальні залізничні станції, електричні, водогінні ігазорозподільні станції;

у заміській зоні — категорійовані об'єкти, які будуються,бази і склади матеріальних та продовольчих резервів, школи-інтернати, пансіонати, турбази, будинки відпочинку, санаторіїтощо.

Норми вимагають не допускати будівництво в зонах можли-вих катастрофічних затоплень важливих ОГ, великих баз, скла-дів, залізничних станцій, аеропортів і т.д.

Виконанням норм проектування ІТЗ ЦО в містобудуванні іпри розміщенні ОГ вирішуються не тільки оборонні завдання, а йполіпшуються функціональна діяльність наших міст та умовижиття населення.

Вимоги до проектування і будівництва об'єктів

Нові об'єкти народного господарства повинні будува-тися з урахування вимог, виконання яких сприяє підвищеннюсталості об'єкта. Основні з них такі:

1. Будівлі і споруди на об'єкті необхідно розташовувати роз-осереджено. Відстані між будівлями повинні забезпечувати про-типожежні розриви. При наявності таких розривів виключаєтьсяможливість перенесення вогню з однієї будівлі на іншу, навітьякщо пожежу не гасять. Ширина протипожежного розриву Lp, мвизначається за формулою

Lp = H1 + H2 + (15...20),

де H1 і H2 — висоти сусідніх будівель, м.

Будівлі адміністративно господарського та обслуговуючого при-значення повинні розташовуватися окремо від основних цехів.

Найважливіші виробничі будівлі слід будувати заглиблени-ми або пониженої висотності, прямокутної форми у плані. Цезменшує парусність будівель і збільшує опірність їх ударній хви-лі ядерного вибуху. Належну стійкість до впливу ударної хвилімають залізобетонні будівлі з металевими каркасами в бетоннійопалубці.

Для підвищення стійкості до світлового випромінення у буді-влях та спорудах, що будуються, повинні застосовуватися вогне-тривкі конструкції, а також вогнетривка обробка елементів буді-влі, які горять. У кам'яних будівлях перекриття повинні бутивиготовлені з армованого бетону або виконані з бетонних плит.Великі будівлі повинні розділятися на секції вогнетривкими сті-нами (брандмауерами).

У ряді випадків при проектуванні та будівництві промисловихбудівель і споруд має бути передбачена можливість герметизаціїприміщень від проникнення радіоактивного пилу. Це особливоважливо для підприємств харчової промисловості і продовольчихскладів.

У складських приміщеннях повинна бути мінімальна кіль-кість вікон і дверей. Складські приміщення для зберігання легко-займистих речовин (бензин, гас, нафта, мазут) повинні розташо-вуватися в окремих блоках заглибленого або напівзаглибленоготипу біля меж території об'єкта чи поза нею.

Деякі унікальні види технологічного обладнання доцільнорозміщувати у найміцніших спорудах (підвалах, підземних при-міщеннях) або у будівлях з легких вогнетривких конструкцій па-вільйонного типу, під накриттям чи без нього. Це обумовлюєтьсятим, що у багатьох випадках обладнання може витримати набага-то більший тиск ударної хвилі, ніж будівлі, в яких воно знахо-диться, а при зруйнуванні будівель в результаті падіння констру-кцій встановлене в них обла