5.3. Шляхи і способи

підвищення стійкості роботи об'єктів

Підвищення стійкості об'єкта досягається посиленнямнайбільш слабких (вражаючих) елементів і ділянок об'єкта. Дляцього на кожному ОНГ завчасно на основі досліджень планують іпроводять відповідні організаційні й інженерно-технічні заходи.Досягнення науки і техніки дозволяють реалізувати такі рішення,при яких підприємство буде стійке до впливу дуже значних над-лишкових тисків, однак це пов'язано з великими витратами засо-бів i матеріалів і може бути виправдано лише при захисті уніка-льних, особливо важливих елементів об'єкта. Заходи будутьекономічно обґрунтовані, якщо вони максимально узгоджені іззавданнями, які розв'язуються в мирний час для забезпеченнябезаварійної роботи, поліпшення умов праці, удосконалюваннявиробничого процесу. Особливо велике значення має розробкаінженерно-технічних заходів при новому будівництві, бо у про-цесі проектування, як відзначалося раніше, у багатьох випадкахможна домогтися логічного поєднання загальних інженерних рі-шень із захисними заходами ЦО, що знизить витрати на їх реалі-зацію.

На існуючих об'єктах заходи щодо підвищення стійкості до-цільно проводити в процесі реконструкції чи виконання іншихремонтно-будівельних робіт.

Підвищення стійкості роботи промислових об'єктів передбачає:

захист робітників та службовців у надзвичайних ситуаціяхмирного і воєнного часу;

підвищення міцності і стійкості найважливіших елементів іудосконалювання технологічного процесу;

підвищення стійкості матеріально-технічного постачання;

підвищення стійкості управління об'єктом;

розробку заходів щодо зменшення імовірності виникненнявторинних факторів ураження і збитків від них;

підготовку до відновлення виробництва після ураженняоб'єкта.

Особлива увага повинна бути приділена забезпеченню укрит-тям всіх працюючих у захисних спорудженнях. З цією метоюрозробляється план нагромадження і будівництва необхідної кі-лькості захисних споруджень; у випадку недостачі сховищ, яківідповідають сучасним вимогам, у ньому передбачається укриттяробітників та службовців у швидкостворюваних сховищах.

Посилення міцності будинків, споруджень, устаткування та їхконструкцій пов'язано з великими витратами. Тому підвищенняхарактеристик міцності проводять, якщо:

окремі особливо важливі будинки і спорудження значнослабші за інші і їхню міцність доцільно довести до прийнятої дляданого підприємства межі стійкості;

необхідно зберегти деякі важливі ділянки (цехи), які можутьсамостійно функціонувати при виході з ладу інших і забезпечатьвипуск особливо цінної продукції.

При проектуванні і будівництві нових цехів підвищення стій-кості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструк-цій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюміні-євих сплавів). Великий ефект досягається застосуванням длякаркасних будинків полегшених конструкцій стінового запов-нення і збільшенням світлових прорізів шляхом використанняскла, панелей з пластиків й інших матеріалів, що легко руйну-ються; їх руйнування при впливі ударної хвилі зменшує тиск накаркас споруди, а уламки таких матеріалів спричиняють набагатоменші збитки устаткуванню. Також ефективний спосіб застосу-вання панелей, що повертаються: легкі панелі на шарнірах кріп-ляться до каркасів колон споруд, від впливу динамічних наван-тажень вони розвертаються, що значно знижує дія ударної хвиліна несучі конструкції.

При будівництві і реконструкції промислових споруд необ-хідно застосовувати легкі, вогнестійкі покрівельні матеріали, по-легшені міжповерхові перекриття і сходові марші, підсилюючи їхкріплення до балок. Обвалення цих матеріалів і конструкцій при-несе меншу шкоду устаткуванню, ніж важких залізобетонних.

При загрозі надзвичайної ситуації в найбільш відповідальнихспорудах доцільно ввести додаткові опори для зменшення про-льотів, підсилити найбільш слабкі вузли й окремі елементи несу-чих конструкцій; наприклад, високі споруди (труби, щогли, ко-лони) закріплюються відтяжками, розрахованими на навантажен-ня, які створюються впливом швидкісного напору повітря удар-ної хвилі ядерного вибуху, а для інших конструкцій можна спо-рудити бетонні чи металеві пояси, які підвищують їх твердість.

Заходи щодо підвищення стійкості тех