6.1. Критерій сталості ОГдо впливу уражаючих факторівнадзвичайних ситуацій

1. До впливу повітряної ударної хвилі (ПУХ).

Як кількісний показник стійкості до ПУХ приймається зна-чення надлишкового тиску, при якому будівлі, споруди, облад-нання і КЕМ об'єкта зберігаються або зазнають слабких чи сере-дніх руйнувань — це значення надлишкового тиску прийнятовважати межею стійкості об'єкта до ударної хвилі — ДРф lim (мі-німальна межа стійкості досліджуваних елементів, які входять дойого складу).

Об'єкт стійкий, якщо ДРф lim > ДРф max.

2. До впливу теплового (світлового) випромінювання.

Як показник стійкості об'єкта до впливу теплового (світлово-го) випромінювання береться мінімальне значення теплового(світлового) імпульсу, при якому може статися загоряння матері-алів чи конструкцій будівель і споруд, у результаті чого виник-нуть пожежі на об'єкті.

Це значення світлового імпульсу прийнято вважати межеюстійкості об'єкта до впливу теплового (світлового) імпульсу —

исв lim.

Об'єкт стійкий, якщо исв lim > исв max.

До впливу радіоактивного зараження.

Як критерій стійкості об'єкта в умовах радіоактивного зара-ження граничне значення рівня радіації на об'єкті, при якому щеможлива виробнича діяльність у звичайному режимі (двома по-вними змінами, повний робочий день і при цьому персонал не ді-стане дозу випромінення, більшу установленої) — Pi lim (Р/год).

Об'єкт стійкий, якщо P1 lim > P1 max.

До впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху (ЕМІ).

Як показник сталості роботи об'єкта в умовах впливу ЕМІ

ядерного вибуху прийнятий коефіцієнт безпечності, який визна-чається відношенням гранично допустимого наведеного струмуабо напруги ид до наведеного, тобто створеного ЕМІ в данихумовах Ue, що вимірюється у децибелах (Дб):

U

K = 20 lg—- .

U

е

Стійкість системи в цілому визначається за мінімальним зна-ченням коефіцієнта безпечності елементів, що входять до її складу.

За результатами досліджень розробляється план заходів попідвищенню сталості роботи об'єкта у надзвичайних ситуаціях.Визначаються вартість впровадження заходів, джерела фінансу-вання, сили і засоби, терміни виконання і відповідальні за вико-нання особи. План заходів, які проводяться силами об'єкта, за-тверджується керівником підприємства — начальником ЦО.

На кожному підприємстві, виходячи з його призначення, роз-ташування і специфіки виробництва, заходи по підвищенню стій-кості можуть бути різні.