6.2. Оцінка стійкості промислового об'єктадо впливу повітряної ударної хвилі (ПУХ)

Завдання на практичні заняття

1. Виявити найслабші місця цеху і по них оцінити рі-вень стійкості елементів цеху. Результати оцінки оформити у ви-гляді табл. 6 з висновками.

Оцінити стійкість цеху до впливу повітряної ударної хвилі,джерела якої перебувають поблизу досліджуваного цеху.

Розробити згідно з доданим зразком перелік заходів по під-вищенню стійкості цеху до повітряної ударної хвилі (ПУХ).

Порядок виконання завдання

1. При вивченні характеристик МСЗ та цеху (вихіднихданих) визначити основні елементи інженерно-технічного ком-плексу (ІТК) цеху, від стійкості яких залежить стійкість цеху вцілому. Все це потрібно для складання таблиць стійкості цеху довпливу повітряної ударної хвилі.

Оцінюючи стійкість цеху до впливу ПУХ, скласти таблицю(табл. 1), у лівій частині якої перерахувати всі основні елементиІТК (від їх стійкості залежить стійкість усього цеху), а в правійчастині відповідними умовними знаками показати слабкі, середніі сильні руйнування цих елементів у залежності від надлишково-го тиску у фронті ПУХ. Усі дані взяти з табл. 2. Після заповненнятаблиці стійкості цеху до впливу ПУХ і пояснення умовних по-значень у ній за ступенем руйнування найслабшого елементаоб'єкта визначити ступінь руйнування об'єкта в цілому (на межіслабких і середніх руйнувань).

Рівень стійкості елементів цеху до впливу ПУХ оцінюєтьсяза даними табл. 1.

Оцінити стійкість цеху до впливу ПУХ, джерела якої мо-жуть знаходитися поблизу досліджуваного об'єкта.

Під час стихійних лих, аварій, катастроф, воєнного застосу-вання зброї масового ураження (ЗМУ) або виникнення вториннихфакторів ураження трапляються вибухи, що викликають пору-шення стійкості виробництва.

Розглянемо характерні типи вибухів.

Тротиловий вибух. Для наземного вибуху, коли його енергіярозподіляється у напівсфері і ПУХ переміщується уздовж повер-хні землі, надлишковий тиск у фронті ПУХ може бути розрахо-ваний за формулою академіка М.А. Садовського:

VG VG7          G

ДР = 95— + 390—т— + 1300 — ,ф R          R2        R

де ДРф — надлишковий тиск у фронті ПУХ, кПа; G — маса тро-тилової речовини, кг; R — відстань, м.

Таблиця 6.1

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО ВПЛИВУ УДАРНОЇ ХВИЛІ

Наймену-

Елементи цехуі їх коротка

Ступінь зруйнуванняпри АРф, кПа

АРф limелемент

АРф limцеху,

 

характеристика

10 20 30 40 50 60 70 80

цеху, кПа

кПа

 

Будівля одноповерхо-

 

20

 

 

ва, цегляна каркасна,перекриття із залізо-бетонних елементів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання: