1.2. Цивільна оборонадеяких зарубіжних країн

магниевый скраб beletage

Цивільна оборона як система виникла в роки Першоїсвітової війни з появою авіації. З розвитком озброєння, яке ство-рило можливість загрози нанесення ударів по адміністративнихцентрах, промислових підприємствах, життю населення, розви-валася і удосконалювалася Цивільна оборона.

Створення і застосування ядерної зброї під час Другої світовоївійни дало імпульс у розвитку Цивільної оборони, що завершив-ся прийняттям у 40-50 рр. законів з Цивільної оборони в більшо-сті промислово розвинутих країнах.

У зарубіжних країнах Цивільна оборона, як система стратегі-чного забезпечення життєдіяльності держав, призначена для ви-конання завдань, спрямованих на захист населення й економікикраїни від надзвичайних ситуацій, а також для проведення ряту-вальних та інших невідкладних робіт (РІНР) у вогнищах уражен-ня і районах лих.

В останні роки, особливо після Чорнобильської катастрофи, українах Заходу й інших розвинутих країнах увага урядів стала зо-середжуватися на вирішенні питань з попередження і ліквідаціїнаслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного ха-рактеру.

В цих країнах головними завданнями Цивільної оборони ста-ли створення і підготовка сил і засобів, необхідних для забезпе-чення безперервного державного управління, захисту населення іжиттєво важливих секторів економіки в різних умовах надзви-чайних ситуацій.

На сьогоднішній день майже у всіх країнах прийнятий терито-ріально-виробничий принцип побудови і функціонування систе-ми ЦО, до складу якої входять:

органи управління;

системи зв'язку, оповіщення, радіаційної розвідки і дози-метричного контролю;

розроблені плани евакуації і розосередження населення;

система захисних споруджень;

запаси продовольчих, сировинних і матеріальних цін-ностей;

сили і засоби Цивільної оборони — як штатні, так і добро-вільні.

Організаційна структура національних систем Цивільної обо-рони в більшості зарубіжних країн має багато спільного і розви-вається в напрямку подальшої уніфікації.

Розглянемо структуру і завдання Цивільної оборони деякихкраїн, що представляють інтерес для побудови і функціонуванняЦивільної оборони України.