6.4 Оцінка стійкості роботи об'єктадо впливу радіоактивного зараження

Методика оцінки стійкості роботи об'єктадо впливу радіоактивного зараження

Головне завдання оцінки вразливості об'єкта до впливурадіаційних випромінювань зводиться до визначення допустимихдоз радіації.

Оцінка стійкості роботи об'єкта в умовах радіоактивного за-раження полягає у визначенні граничних рівнів радіації, при якихробота об'єкта може відбуватися повними змінами при максима-льній тривалості (12 год.), а черговий персонал не одержить дозуопромінення вище установленої (допустимої).

При значеннях рівнів радіації вище граничного по дозі випро-мінювання оцінюється можливість продовження роботи об'єктаіз скороченими змінами.

Вихідними даними для оцінки стійкості є:

максимальна доза випромінювання і рівень радіації, які очі-куються на об'єкті;

характеристика виробничих будівель, споруд, поверховість,місце розташування;

наявність на робочих місцях індивідуальних укриттів, їх за-хисні особливості;

характеристика сховищ (тип, матеріал і товщина кожногозахисного шару перекриття).

Оцінка стійкості об'єкта до впливу радіоактивного зараженняпроводиться у такому порядку.

1. Визначають коефіцієнти ослаблення дози радіації кожноїбудівлі, споруди і сховища (табл. 6.11).

Таблиця 6.11

КОЕФІЦІЄНТИ ОСЛАБЛЕННЯ РАДІАЦІЇ

Об'єкт

Коефіцієнти

Будівлі:

 

виробнича

7

одноповерхова виробнича адміністративна триповерхова

 

І поверх

5

II поверх

7,5

ІІІ поверх

6

житлові дерев'яні будинки одноповерхові

2

Автомобілі, автобуси, кабіни бульдозера і екскаватора

4

Коефіцієнти ослаблення сховищ залежать від їх типу (вбудо-вані, окремо винесені), товщини і матеріалу перекриттів, місцярозташування і обчислюються за формулою з використаннямтабл. 6.12:

Косл.сх = КрП24 , і = 1, 2, 3,...

г-1

де n — число захисних шарів матеріалів перекриття сховищ; hi —товщина і-го шару, см; d — товщина шару половинного ослаб-лення матеріалу і-го шару, см; Кр — коефіцієнт, який враховуєумови розташування сховища.

Таблиця 6.12

ТОВЩИНА ШАРУ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕННЯ РАДІАЦІЇДЛЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РАДІОАКТИВНОМУ ЗАРАЖЕННІ

Матеріал

Щільність, г/см3

Товщина, см

Вода

1

13

Деревина

0,7

18,5

ґрунт

1,6

8,1