7.1. Рятувальні й інші невідкладні роботи (рінр)

магниевый скраб beletage

У результаті впливу стихійних сил природи, поки щене повністю підвладних людині, аварій, катастроф, а також засто-сування сучасних засобів ураження у воєнний час, можуть утво-рюватися численні вогнища ураження, які викликають екстрема-льні ситуації, що порушують нормальну життєдіяльність людей іроботу об'єктів та сприяють утворенню великих зон радіоактив-ного зараження (РЗ), катастрофічного затоплення і виникненнямасових пожеж. А це, у свою чергу, може завдати економіцікраїни і населенню величезних збитків, пов'язаних з руйнуван-ням будівель і споруд, знищенням матеріальних цінностей, по-рушенням процесів виробництва, масової загибелі людей і тва-рин. Для ліквідації наслідків, викликаних надзвичайнимиситуаціями, передбачається проведення РІНР.

Проведення РІНР — одне з головних завдань ЦО. Воно пови-нно вирішуватися силами ЦО у взаємодії з військовими частина-ми (підрозділами) Збройних Сил і спеціалізованими формуван-нями інших міністерств та відомств.

Заходи щодо організації і проведення РІНР у районах стихій-них лих, а також у можливих вогнищах ураження від застосуван-ня сучасного зброї плануються і готуються у мирний час. У ви-падку факту лиха вони уточнюються і проводяться з урахуваннямобстановки, що склалася.