7.1.1. Цілі і зміст РІНР

магниевый скраб beletage

РІНР мають різний зміст, але організовуються і прово-дяться, як правило, одночасно, як єдиний комплекс. При цьомуобов'язково враховується, що кожному виду стихійних лих влас-тиві свої специфічні особливості, з яких випливають певні вимо-ги до складу сил, що залучаються, їх технічного оснащення і спо-собів дій.

РІНР і в мирний, і у воєнний час проводяться:

для порятунку людей, надання першої медичної допомогипостраждалим і ураженим та евакуації їх у лікувальні установи;

локалізації аварій і усунення ушкоджень, які заважаютьпроведенню рятувальних робіт;

ліквідації аварій, які загрожують життю людей (на АЕС, хі-мічно небезпечних об'єктах, енергетичних і комунальних мере-жах, нафто- і газопроводах та інших аналогічних об'єктах і ме-режах);

забезпечення життєдіяльності міст і ОГ;

створення необхідних умов проведення відбудовних робіт.

До рятувальних робіт відносяться: відшукання потерпілих;

розкриття зруйнованих, пошкоджених і завалених сховищ таукриттів і діставання з них, а також з частково зруйнованих абопалаючих будинків й інших споруд, людей; надання постражда-лим першої медичної допомоги; винесення (вивезення) їх з вог-нищ ураження до місця розміщення медичних формувань і уста-нов; надання необхідної лікарської допомоги ураженим іевакуація їх на лікарняну базу.

У ході рятувальних робіт проводять: розвідку вогнищ уражен-ня і маршрутів виступу формувань на ділянки (об'єкти) робіт;локалізацію і гасіння пожеж на ділянках проведення робіт і шля-хах виходу до них; подачу повітря в завалені захисні споруди зпошкодженою фільтровентиляційною системою; виведення (ви-везення) населення з небезпечних місць і зон зараження та затоп-лення в безпечні райони; санітарну обробку людей і знезаражу-вання одягу, дезактивацію і дегазацію техніки, транспорту ізасобів захисту, знезаражування території і споруд, продовольст-ва, харчової сировини, води і фуражу.

До невідкладних відносять роботи, проведені для створенняумов успішних і безпечних рятувальних робіт, забезпечення жит-тєдіяльності міст та запобігання подальших руйнувань і втрат се-ред населення в результаті впливу вторинних факторів ураження;це локалізація аварій, які загрожують життю людей, відновленнядіяльності найважливіших ОГ, функціонування інженерних ітранспортних мереж, споруд міського господарства.

При проведенні таких робіт прокладають колонні шляхи;влаштовують проїзди в завалах і на заражених ділянках; віднов-люють пошкоджені мости і роблять переправи; локалізують ава-рії на енергетичних, газових, водопровідних, каналізаційних ітехнологічних мережах; відновлюють окремі установки і мережіводопроводу, енергопостачання, лінії зв'язку; зміцнюють чи руй-нують конструкції, які загрожують обвалом і перешкоджаютьбезпечному руху людей та техніки, проведенню рятувальних ро-біт; ремонтують і відновлюють пошкоджені захисні споруди дляподальшого їх використання.

У ході РІНР здійснюються також: санітарне очищення вогнищураження, медична розвідка для оцінки санітарно-епідемічної об-становки і визначення потрібної кількості медичних сил; органі-зація комендантської служби й охорони громадського порядку;збирання матеріальних цінностей; забезпечення харчуванням іпредметами першої необхідності населення, яке залишилося бездомівок.

Для запобігання чи зменшення збитків від очікуваних стихій-них лих передбачається проведення комплексу організаційних таінженерно-технічних заходів, таких як будівництво берегозахис-них і берегоукріплюючих споруд, обвалування і підсипання дамб,штучне зниження інтенсивності танення льодовиків і снігу тощо.

РІНР організовують у максимально короткі терміни і прово-дять безперервно вдень і вночі, у будь-яку погоду, до повного їхзавершення.