7.1.2. Сипи і засоби, які залучаютьсядля проведення РІНР

При підготовці РІНР найважливішими заходами є: оці-нка обстановки, планування проведення РІНР у вогнищах ура-ження, прийняття начальником ЦО остаточного рішення, органі-зація взаємодії, усебічного забезпечення сил ЦО і управлінняними.

Основною ланкою, що організовує підготовку і проведенняРІНР, є область. Тому в плані ЦО області, з урахуванням якогоприймається рішення начальником ЦО як на мирний, так і на во-єнний час, закладається основа угруповання сил ЦО області, ви-значається її чисельність для кожного категорійованого міста іміського району, намічаються всі інші заходи щодо організаціїрятувальних робіт і ставляться завдання підлеглим силам і лан-кам управління. Аналогічно, але більш конкретно і детально пла-нуються створення угруповань сил і можливий порядок їх дій назаздалегідь визначених ділянках (об'єктах) в містах, сільськогос-подарських і міських районах.

Угруповання сил ЦО на воєнний час повинне відповідати за-думу майбутніх дій і забезпечувати:

можливість швидкого приведення сил у повну готовність довиконання завдань у найскладніших умовах обстановки;

своєчасне висування сил до місця проведення рятувальнихробіт, швидке їх розгортання і зосередження основних зусиль вінтересах вирішення головних завдань;

можливість одночасного виконання робіт з максимальнимвикористанням усіх сил і засобів у декількох вогнищах ураженнядля порятунку потерпілих у найкоротший термін;

нарощування зусиль за рахунок наступних змін ешелонів ірезервів, можливість здійснення маневру силами і засобами в хо-ді робіт;

захист особового складу;

стійке управління силами і підтримка взаємодії між ними, атакож усебічне забезпечення дій у ході проведення РІНР.

Ядром угруповань сил ЦО є військові частини ЦО і невоєнізо-вані формування підвищеної готовності.

Для створення угруповань сил використовуються:

на ОГ — невоєнізовані формування об'єкта, а також тери-торіальні формування міста (району), формування сільського ра-йону (некатегорійованого міста) та інші сили, виділені за рішен-ням старшого начальника ЦО;

у районі — угруповання сил об'єктів району, територіальніформування району, а також військові частини ЦО і ЗбройнихСил, відомчі, спеціалізовані формування і підрозділи, формуван-ня прилеглих районів (сільських) та інші сили, виділені за рішен-ням старшого начальника ЦО для виконання завдань на територіїданого району;

у місті без районного поділу угруповання сил ОГ, невоєні-зовані територіальні формування міста й області, військові час-тини ЦО, підрозділи і частини військового гарнізону, а також ін-ші сили, що виділяються згідно з планами взаємодії;

у місті з районним поділом — угруповання сил міських ра-йонів і резерви міста;

в області — угруповання сил категорійованих міст, населе-них пунктів з категорійованими ОГ, угруповання сил сільськихрайонів і резерви.

Кожне угруповання за своїм складом повинно забезпечувати ви-конання повного обсягу РІНР у заданому районі (на ділянці, об'єкті).

Для забезпечення безупинного проведення РІНР до повного їхзавершення, для нарощування зусиль і розширення фронту ряту-вальних робіт, а також для заміни сил і засобів угруповання мо-жуть складатися з одного чи двох ешелонів і резерву. Кількістьешелонів визначається обсягом і умовами виконання рятуваль-них робіт, наявністю сил, а також особливостями їх розміщення взаміській зоні і можливій готовності за часом до виконання за-вдань у вогнищах ураження. Кожен ешелон може складатися здекількох змін. Для проведення розвідки і забезпечення висуван-ня і введення сил у вогнища ураження до складу угрупованнявключаються розвідувальні підрозділи і формування (загони) за-безпечення руху.

При наявності двох ешелонів перший ешелон угруповання силпризначається для негайного (з урахуванням радіаційної обста-новки) розгортання рятувальних робіт і ведення їх у високомутемпі. З цією метою в перший ешелон включаються найбільшмобільні, добре підготовлені й оснащені сучасною технікою си-ли, здатні в короткі терміни прибути до вогнища ураження і при-ступити до робіт. Такими силами є: військові частини і підрозді-ли ЦО; інші військові частини і підрозділи, що виділяютьсявійськовим командуванням згідно з планами взаємодії; територі-альні та невоєнізовані формування категорійованих міст; форму-вання міських ОГ, які продовжують виробничу діяльність, і нево-єнізовані формування підвищеної готовності ближніхнекатегорійованих міст і сільських районів.

Другий ешелон призначається для нарощування зусиль і роз-ширення фронту рятувальних робіт в міру спадання рівня радіа-ції, а також для заміни підрозділів і формувань першого ешелону.До складу другого ешелону включаються сили ЦО міст і сільсь-ких районів, що не ввійшли до складу першого ешелону, частиниі підрозділи Збройних Сил і МВС з пізнішими термінами розгор-тання і невоєнізовані формування ОГ, які продовжують свою дія-льність у заміській зоні.

Військові частини і формування, що входять до складу ешело-нів, розподіляються по змінах з дотриманням цілісності їхньої ор-ганізаційної структури і виробничого принципу. Кількість змін і їхсклад визначається залежно від наявності сил і засобів, їх можли-востей, радіаційної чи хімічної обстановки на об'єктах робіт, обся-гу робіт, транспортних можливостей, наявності комунікацій і не-обхідного часу прибуття у вогнища ураження. Особливо ретельновизначається склад першої зміни. При її комплектуванні врахову-ється, що техніка (бульдозери, екскаватори, крани, компресорністанції й ін.), яка входить до цієї зміни, при необхідності буде за-лишена на місцях робіт і передана розрахункам чергової зміни.

Резерви призначаються для вирішення завдань, що раптововиникають у ході проведення РІНР, для нарощування зусиль нанайважливіших ділянках і об'єктах з метою скорочення термінівзавершення робіт, для заміни чи перекидання сил і засобів на но-ві ділянки (об'єкти) робіт.

До складу резервів включаються формування некатегорійованихміст та віддалених сільських районів, військові частини і підрозділи,що не ввійшли до складу ешелонів, сили ЦО, які виділяються сусі-дами згідно з планами взаємодії. З початком проведення РІНР силирезерву виводяться у встановлені райони збору в кілька місць замі-ської зони з таким розрахунком, щоб можна було забезпечити шви-дке перекида