7.1.3. Управління силами ЦО

магниевый скраб beletage

Однією з головних умов успішного проведення силамиЦО РІНР у вогнищах ураження і районах стихійних лих, аварій ікатастроф (СЛАК) є чітке управління ними. В сучасних умовахдо управління ЦО ставляться високі вимоги: начальники ЦО і їх-ні штаби повинні впевнено орієнтуватися в складній обстановці,приймати доцільні рішення, вчасно ставити завдання підлеглим іорганізовувати взаємодію сил. Звідси випливає, що системауправління ЦО повинна знаходитися в постійному і високомуступені готовності, а саме управління повинне бути стійким ібезперервним, оперативним і прихованим, тобто готовність сис-тем управління, зв'язку й оповіщення в цілому повинна бути ви-ще готовності сил ЦО.

Існуюча система управління ЦО являє собою сукупність взає-мозалежних органів і пунктів управління, оснащених електронно-обчислювальною технікою і засобами автоматизації, системамизв'язку, оповіщення і централізованого управління, які забезпе-чують доведення в короткий термін розпоряджень і сигналів докраїв, областей, районів, міст і ОГ.

Управління ЦО здійснюється відповідними начальниками че-рез штаби, служби ЦО і структурні органи управління. Останніявляють собою сукупність територіальних, галузевих і військо-вих органів управління, що діють у тісному взаємозв'язку при чі-ткому розподілі між ними завдань і ступеня відповідальності запідготовку і проведення РІНР.

Керівництво діями сил ЦО здійснюють, як правило, територі-альні органи керування незалежно від їх відомчої приналежності.При організації РіНР у вогнищах ураження і районах СЛАК важ-ливими функціями управління є швидке прийняття (уточнення)рішень і своєчасне доведення завдань до виконавців. Штаби іслужби ЦО забезпечують виконання прийнятих начальникамиЦО рішень, керують висуванням сил і засобів у райони прове-дення РІНР. Вони повинні постійно знати розташування і станпідлеглих формувань, військових частин ЦО, взаємодіючих сил,підтримувати з ними безперебійний зв'язок, уточнювати завдан-ня розвідувальним підрозділам, загонам забезпечення руху, си-лам, що діють у першому і наступному ешелонах, контролюватисвоєчасність проходження ними вихідних пунктів і пунктів регу-лювання.

Під час проведення РІНР начальники, штаби і служби ЦО ке-рують діями сил; стежать за дотриманням ними заходів захисту ібезпеки; ставлять нові чи уточнюють раніше поставлені завдан-ня; здійснюють маневрування силами і засобами; організовуютьспостереження за зміною хімічної чи радіаційної обстановки і до-зиметричний контроль; організовують всебічне забезпечення дійі сил, зміну формувань на ділянках робіт, заміну і ремонт ЗІЗ,приладів, техніки, поповнення витрачених засобів матеріального,технічного і медичного постачання; організовують санітарну об-робку о. с. та проведення інших заходів.

Основи взаємодії сил при проведенні РІНР після раптовогонападу супротивника і при планомірному проведенні заходів ЦОрозробляються в мирний час і відбиваються у відповідних планахЦО. Взаємодія організовується насамперед в інтересах тієї части-ни угруповання сил, яка при проведенні РІНР вирішує основнезавдання. Це може бути перший ешелон угруповання сил міста,району чи ОГ, перша зміна у складі першого ешелону, форму-вання загального призначення, механізовані батальйони (роти)військ ЦО чи інші сили. Основні питання взаємодії сил началь-ники ЦО визначають у рішенні на проведення РІНР і при поста-чанні завдань підлеглим.

Особлива увага приділяється узгодженню дій сил ЦО катего-рійованих міст і міських районів із силами ЦО сільських районіві некатегорійованих міст, призначених для проведення РІНР у во-гнищах ураження, які виникли в результаті раптового нападу су-противника. В числі заходів по спільному використанню силидуже важливими питаннями є також: відпрацювання узгодженихдій розвідувальних формувань ЦО з розвідувальними підрозді-лами військових округів і гарнізонів та організація лабораторногоконтролю в межах округу і на території краю, області.

З уведенням встановленого ступеня готовності ЦО або за осо-бливими вказівками приводяться в готовність міські пунктиуправління, на заміські запасні пункти управління висилаютьсяоперативні групи штабів ЦО, які до прибуття основних складівштабів повинні організувати управління військовими частинамиЦО, формуваннями, виведеними з міст у заміську зону, а такожсилами некатегорійованих міст і сільських районів, призначенихдля проведення РіНР у вогнищах уражень. Крім того, вони пови-нні керувати створенням угруповання сил ЦО в заміській зоні,розгорнути додаткові канали зв'язку і вирішувати інші поточнізавдання.

Начальники й основний склад штабів і служб ЦО із завершен-ням розосередження та евакуації, в залежності від особливостейобстановки і у відповідності з передбаченим планами порядком,або переміщуються на заміські пункти управління для здійсненнякерівництва організацією і проведенням РІНР (на міських пунк-тах управління в цих випадках залишаються оперативні групи начолі із заступниками начальників ЦО), або продовжують керу-вання з міських запасних пунктів управління (ЗПУ).

Начальники, штаби і служби ЦО сільських районів і некатего-рійованих міст здійснюють керівництво розгортанням і приве-денням у готовність формувань ЦО радгоспів, колгоспів, лікар-няних колекторів, підприємств і уточнюють питання спільних дійпідлеглих їм сил із силами ЦО міст і категорійованих ОГ на ви-падок проведення РІНР.

Для забезпечення безперервного управління силами ЦО, яківедуть РІНР у вогнищах ураження, завчасно організовується про-відний, радіорелейний і радіозв'язок, а також підготовлюютьсярухомі засоби зв'язку (мотоцикли, автомашини, вертольоти, літа-ки).

Існуюча система управління ЦО на ОГ звичайно складається значальника ЦО об'єкта і його штабу, командирів формувань і їх-ніх штабів (штаби створюються у великих формуваннях, зведе-них і рятувальних загонах), начальників служб, пунктів управ-ління, системи зв'язку і технічних засобів управління.

Основою управління є рішення відповідного начальника чикомандира, реалізоване через його штаб. Тому штаб ЦО об'єкта єв основному органом управління. Через нього здійснюється ви-конання всіх завдань ЦО і, в першу чергу, підтримка повсякден-ної готовності ЦО ОГ до виконання цих завдань. При організаціїуправління на ОГ встановлюються: порядок збору, обробки йаналізу інформації штабом і службами ЦО об'єкта; які дані, уякій формі і коли доповідаються начальнику ЦО і начальникуштабу ЦО об'єкта; які дані й у які строки видаються штабу ЦО,службам, начальникам ЦО цехів і командирам формувань; термі-ни і порядок повідомлень про обстановку і представлення їх увищестоящий штаб; як здійснюється інформація сил ЦО; порядокчергування на пункті управління; порядок роботи вузла зв'язку йобчислювального центру в надзвичайній ситуації й використанняїх відповідальними особами для поточної роботи; заходи по до-триманню прихованого управління; порядок надання допомогипідлеглим і вирішення побутових питань; загальний розпорядоксил на пункті управління, у тому числі час приймання їжі та від-починку.

Для забезпечення стійкого управління силами ЦО на об'єктістворюється пункт управління, оснащений сучасними технічни-ми засобами зв'язку. На ОГ застосовуються, як правило, радіо-станції УКХ-діапазону, в окремих випадках — КХ-діапазону. Встаціонарних умовах незамінним на об'єкті залишається провід-ний зв'язок. Він застосовується при проведенні РІНР, в районахрозташування формувань ЦО. Але при наявності достатньої кіль-кості сучасних засобів радіо- і провідного зв'язку управлінняможе бути ускладнене або навіть виявитися неможливим без ру-хомих і сигнальних засобів, які використовуються в усіх ланкахуправління і в будь-якій обстановці.

Зараз на ОГ знаходять широке застосування автоматизованісистеми управління виробництвом (АСУВ), однією з підсистем єпідсистема управління ЦО. Застосування АСУ в ЦО вносить сут-тєві зміни в методи роботи і в організаційну структуру органівуправління.

Характерною рисою на сучасному етапі управління ЦО є все-бічне використання в її інтересах організаційної техніки об'єкта:засобів здобуття інформації і її обробки, засобів здійснення опе-ративних та інженерно-технічних розрахунків, засобів докумен-тування і розмноження документів.

Управління проведенням РІНР на ОХ здійснюється начальни-ками ЦО об'єктів безпосередньо на місцях робіт чи з пунктівуправління, розгорнутих на об'єктах робіт або поблизу них. Увипадку виходу з ладу пунктів управління керівництво проведен-ням РІНР беруть на себе, не чекаючи спеціального розпоряджен-ня, дублюючі органи. При виході з ладу технічних засобів зв'язкудля управління силами ЦО використовуються рухомі засоби; од-ночасно вживаються заходи для відновлення радіо- і провідногозв'язку.

Таким чином, успішне проведення РІНР неможливе без чіткоїорганізації і підтримки безперервної взаємодії всіх сил ЦО. Вономоже бути забезпечене: правильним розміщенням пунктів управ-ління ЦО, широким використанням у складних умовах обстанов-ки рухомих і допоміжних пунктів управління, наявністю надій-ного зв'язку з підлеглими, взаємодіючими силами (сусідами) івищестоящими штабами ЦО та систематичним обміном між ни-ми інформацією про обстановку.