7.1.4. Організація забезпечення дії сил ЦОв надзвичайних ситуаціях

магниевый скраб beletage

Усебічне забезпечення дії сил ЦО є однією з вирішаль-них умов успішного проведення РІНР. Організація і проведеннязабезпечення покладаються на начальників ЦО, їх штаби, нача-льників служб, командирів формувань і виконуються з урахуван-ням необхідності одночасного забезпечення як дій сил, так і за-ходів ЦО по захисту населення і підвищенню стійкості роботигалузей і ОГ у воєнний час.

Основними видами забезпечення заходів і дій сил ЦО в склад-них умовах обстановки є: розвідка, оперативне маскування,транспортне і дорожнє, технічне, метрологічне, матеріальне і гід-рометеорологічне забезпечення. Крім того, для забезпечення дійсил ЦО (у тому числі і військових частин ЦО) безпосередньо увогнищах ураження, у складних і небезпечних умовах передба-чаються ще й такі види, як захист від ЗМУ, інженерне, хімічне імедичне забезпечення. При боротьбі з диверсійно-розвідуваль-ними групами і десантами супротивника використовуються дода-тково деякі інші види забезпечення, встановлені у Збройних Си-лах, а саме: маскування, охорона, топогеодезичне і тилове (мате-ріальне, медичне, ветеринарне) забезпечення.

В умовах мирного часу всебічне забезпечення дій сил ЦО по-лягає в організації і проведенні розвідки, транспортного і дорож-нього, матеріального, технічного, гідрометеорологічного, інже-нерного, хімічного і медичного забезпечення.

Організація і ведення розвідки мають на меті одержання данихпро обстановку, що склалася в результаті стихійного лиха чи ава-рії. Основні зусилля розвідки спрямовуються на своєчасне вияв-лення стану населення, з'ясування характеру і масштабів пожеж,руйнувань і ушкоджень будинків та інших споруд, комунально-енергетичних мереж, ліній зв'язку, транспортних комунікацій,визначення зон затоплень. Розвідка ведеться відповідно до за-вдань сил ЦО і характеру майбутніх дій, а отримані дані є осно-вою для прийняття рішень по захисту населення і веденню ряту-вальних робіт.

Транспортне і дорожнє забезпечення організовується для пе-ревезення сил ЦО до об'єктів робіт, підвезення необхідного уста-ткування й оснащення, продовольства, води, медикаментів, речо-вого майна й інших засобів у район проведення рятувальнихробіт, а також для вивозу населення, яке евакуюється, і матеріа-льних цінностей з районів стихійних лих.

Матеріальне забезпечення_полягає у своєчасному постачаннісил ЦО технікою і майном, необхідними для виконання робіт.Пальні і мастильні матеріали для транспорту і техніки постача-ються органами нафтопереробної промисловості через стаціона-рні автозаправні станції чи безпосередньо на місці роботи за до-помогою автозаправників. Харчуванням, спецодягом ітранспортом формування забезпечуються за рахунок тих підпри-ємств і установ, на базі яких вони створені.

Технічне забезпечення включає комплекс заходів щодо вико-ристання, технічного обслуговування і ремонту автомобільної,інженерної й іншої спеціальної техніки, а також постачання її за-пасними частинами і ремонтними матеріалами.

Гідрометеорологічне забезпечення здійснюється безперервноз метою усебічного обліку стану погоди, негайного оповіщення іпопередження про небезпечні метеорологічні, гідрологічні та ін-ші явища, які можуть викликати різкі ускладнення обстановки.Воно здійснюється гідрометеорологічними станціями, постамисейсмічного спостереження й іншими органами, які мають по-стійний зв'язок зі штабами ЦО для передачі їм необхідних відо-мостей.

Інженерне забезпечення дій сил ЦО організовується з метоюстворення ним необхідних умов для своєчасного виступу в райондій і успішного виконання завдань. Воно включає: інженернурозвідку об'єктів і місцевості, інженерне устаткування районів,які займаються силами і пунктами управління; улаштування іутримання шляхів руху, підвезення і евакуації; обладнання іутримання переправ через водяні перешкоди; обладнання пунктівводопостачання. Але проведення інженерних заходів щодо без-посередньої ліквідації наслідків СЛАК відноситься вже не до за-безпечення, а до РІНР.

Хімічне забезпечення здійснюється з метою створення силамиЦО необхідних умов для виконання поставлених перед ними за-вдань в обстановці хімічного зараження СДОР при аваріях на хі-мічно небезпечних об'єктах, а також для забезпечення їх радіа-ційної безпеки при ліквідації аварій на АЕС. Воно включає:радіаційну і хімічну розвідку; постачання ЗІЗ; дозиметричний іхімічний контроль; проведення спеціальної обробки о. с. частинформувань, техніки, матеріальних засобів, а також дегазації і де-зактивації ділянок місцевості, доріг і споруд.

Медичне забезпечення призначене для збереження здоров'я іпрацездатності о. с., сил ЦО, надання медичної допомоги захво-рілим чи травмованим, а також для здійснення заходів щодо за-побігання епідемічних захворювань.

Забезпечення порядку в районах стихійних лих і місцях аварійпокладено на комендантську службу. Вона повинна організову-вати регулювання руху на маршрутах висування сил; евакуаціюнаселення і матеріальних цінностей; підтримку порядку і контро-лю за дотриманням формуваннями, військовими частинами і на-селенням установленого режиму; заборону доступу населення врайони стихійних лих і до місць аварій; охорону найбільш важ-ливих дорожніх споруд, переправ та інших об'єктів. Завданнякомендантської служби виконують в основному сили службиохорони громадського порядку (підрозділу органів міліції і фор-мування охорони громадського порядку ОГ). У необхідних випа-дках на допомогу цим силам військовим командуванням виділя-ються військові підрозділи.