7.1.5. Дії сил ЦО при ліквідації наслідків стихійних лих

магниевый скраб beletage

У більшості випадків стихійні лиха супроводжуютьсязагибеллю матеріальних цінностей, а іноді і людськими втратами.Тому при ліквідації наслідків стихійних лих основним завданнямсил ЦО є врятування людей і (по можливості) матеріальних цін-ностей. Успіх дій формувань багато в чому залежить від своєчас-ної організації і проведення розвідки й обліку конкретних умовобстановки. Оскільки стихійні лиха виникають раптово, опові-щення о. с. формувань, їх укомплектування і створення угрупо-вань сил ЦО повинні проводитися в найкоротший термін. Виступформувань з районів збору в райони дій повинен здійснюватися змаксимально можливою швидкістю. Командири формувань у ра-йонах робіт повинні постійно знати обстановку і, у відповідностіз її зміною, уточнювати раніше поставлені чи ставити нові за-вдання підрозділам.

Прогнозування загрози повеней дозволяє вчасно здійснити ком-плекс попереджувальних заходів, які значно знижують можливізбитки, а також створити сприятливі умови для проведення рятува-льних та інших невідкладних робіт у зонах затоплення. Зміст цихзаходів і їх обсяг визначаються часом попередження повені.

Так, масштаби повеней, які викликаються весняними водами,можна прогнозувати за місяць і навіть більше завдяки постійнимспостереженням органами гідрометеослужби, визначенню висотиснігового покриву і встановленню залежності виникнення повенівід нього, визначенню запасів вологи в ґрунті, знанню строківскресання річок, температури повітря в період паводку і т.п. От-же, можна заздалегідь провести протипаводкові заходи.

При паводках, які викликаються заторами, час попередженнязвичайно обчислюється декількома годинами, тобто він значноменший, ніж у розглянутому вище випадку. Але з огляду на те,що місця постійних заторів звичайно відомі, запобіжні заходиможна вжити задовго до льодоходу.

Паводки, які викликаються випаданням рясних злив та інтен-сивним таненням льодовиків, прогнозуються на основі багаторі-чних спостережень.

Про майбутню небезпеку повені чи селевого потоку оповіща-ються всі організації і населення. Начальники, штаби і службиЦО приводять у готовність формування, які залучаються до ве-дення боротьби зі стихійним лихом, ставлять їм завдання, вказу-ють послідовність, способи і терміни їх виконання, уточнюютьпитання взаємодії й організовують управління.

Для виявлення й уточнення обстановки організовується розві-дка. Найбільш оперативною є повітряна, яка до того ж дає мож-ливість одержання інформації про значні території. Більш точнийстан поблизу гребель і мостів визначають, використовуючи даніназемної розвідки.

У населених пунктах і на об'єктах, яким загрожує затоплення,виставляються рятувальні пости зі складу формувань і встанов-люється зв'язок з ними. Для захисту мостів, гребель, водозабір-них та інших споруд виділяються аварійні команди. У місцях, деможливі затори льоду, установлюється цілодобове чергуваннякоманд підривників. За рішенням місцевих органів влади можутьбути проведені: завчасна евакуація населення, вивезення матері-альних цінностей і відгін сільськогосподарських тварин у безпе-чні місця.

Про початок і порядок евакуації керівний склад ЦО оповіщаєнаселення по місцевих каналах радіотрансляції і телебачення, че-рез адміністрацію ОГ і домоуправління. У випадку раптових па-водків попередження населення здійснюється всіма наявними тех-нічними засобами, включаючи і гучномовні рухливі установки.

Успіх у проведенні рятувальних робіт залежить від того, на-скільки оперативно організована розвідка, швидко і повно оціне-на сформована обстановка, вчасно організовані дії сил і чіткеуправління ними.

РІНР у зонах затоплення і селевих потоків пов'язані з небезпе-кою, особливо при діях на воді, на льоду і при виконанні підривнихробіт. Особовий склад, який залучається для цих цілей, повинен бу-ти навчений правилам поведінки на воді, прийомам порятунку по-топаючих і надання їм першої медичної допомоги. Формування, щодіють на плавзасобах, оснащуються необхідним інвентарем: рятува-льними кругами, поясами, баграми, драбинами, канатами і т.п.

Для підтримки порядку в районах затоплення, на шляхах ева-куації населення й у місцях його зосередження, на маршрутахруху сил, а також на автомобільних і залізничних шляхах органі-зовується комендантська служба. Крім того, у зонах затоплення імісцях зосередження евакуйованого населення організовуєтьсяохорона громадського порядку, яка гарантує безпеку людей, за-хист державного й особистого майна.

Урагани, володіючи великою руйнівною силою, можуть зада-ти населенню і народному господарству серйозних матеріальнихзбитків і нерідко призводять до загибелі людей. Виникають вонив результаті різкого порушення рівноваги в атмосфері, що вияв-ляється в незвичайних умовах циркуляції повітря.

При ураганах обриваються електричні проводи на опорах, по-рушується телефонний і телеграфний зв'язок, зриваються покрів-лі з житлових будинків, виробничих будинків і тваринницькихферм, виникають різні пошкодження, аварії, пожежі.

У зонах ураганів у період їх виникнення за вказівками органіввлади оповіщається населення і приводяться до готовності фор-мування, виділені для ліквідації наслідків стихійних лих.

Командири військових частин і формувань ЦО, одержавшизавдання, виводять підлеглі їм сили до об'єктів робіт; по прибуттів потерпілі від урагану райони організовують порятунок людей,надання потерпілим медичної допомоги і їх евакуацію, локаліза-цію і гасіння пожеж, а також роботи з усунення аварій і ушко-джень на комунально-енергетичних мережах і лініях зв'язку та зрозчищення завалів вулиць і доріг.

Відновлення комунально-енергетичних мереж, ліній зв'язку йінших об'єктів організовують відповідні відомства, що маютьсвої спеціальні ремонтні органи; при великих обсягах робіт мо-жуть використовуватися аварійно-відбудовні й аварійно-технічніформування.

Зсуви можуть спричиняти великі руйнування. Виникають во-ни через порушення рівноваги порід, викликаного збільшеннямкрутизни схилу в результаті вимивання його основи морськимприбоєм, течією річки, ослаблення міцності порід від вивітрю-вання чи надмірного зволоження атмосферними опадами або під-земними водами, а також під впливом зовнішніх сил, особливосейсмічних поштовхів. Зсуви можуть бути викликані і проведен-ням будівельних робіт без належного урахування геологічнихумов місцевості.

Заходи для попередження зсувів і боротьба з ними здійсню-ються в залежності від факторів, які ці зсуви викликають. До та-ких заходів відносяться: будівництво споруд, які укріплюють бе-рег проти підмивання схилів; обладнання дренажних споруд поперехопленню і відведенню підземних вод; вириття канав дляповерхневого водостоку, улаштування підпірних стінок різнихконструкцій; зміцнення схилів рослинністю і насамперед — лісо-посадками.

Роботи з проведення протизсувних заходів ведуться дорож-ньо-будівельними й іншими спеціалізованими організаціями, доїх виконання при необхідності можуть залучатися команди меха-нізації робіт та інші формування ЦО. Дійовим засобом у зсувнихрайонах є встановлення постійного спостереження за обстанов-кою. Про початок переміщення порід негайно оповіщається насе-лення й організації прилеглих районів. Приводяться у готовністьнеобхідні сили і засоби, здійснюється евакуація людей, вивозять-ся з небезпечної зони матеріальні цінності.

Для ліквідації наслідків зсувів залучаються зведені загони такоманди, зведені загони і команди механізації робіт, деякі фор-мування служб. Можуть використовуватися і військові частини.

Рятувальні роботи в районах, де відбулися зсуви і обвали, по-лягають у пошуку і витягуванні людей з-під завалів, наданні їмпершої медичної допомоги та евакуації в стаціонарні лікувальніустанови. Одночасно влаштовуються проїзди в завалах, локалі-зуються і гасяться пожежі, ліквідуються аварії на газових і енер-гетичних мережах. Після зупинки зсуву проводиться ремонт івідновлення доріг, мостів, ліній і засобів зв'язку, розчищення ву-лиць від завалів.

Землетруси відбуваються звичайно раптово, що може пред-ставляти дуже велику небезпеку. Переважна більшість їх відно-ситься до слабких і не викликає негативних наслідків, однак чи-мало буває і сильних, руйнівних землетрусів, які заподіюютьчисленні лиха. Землетруси можуть стати причиною гірських існіжних обвалів, які руйнують на своєму шляху ділянки доріг,мости через водні перешкоди та населені пункти.

Щоб уникнути руйнівних наслідків у районах загрози, де мо-жливі поштовхи силою 7 і більше балів (за 12-бальною шкалою),будуються сейсмостійкі житлові будівлі, промислові будівлі йінші об'єкти та споруди. Для додання будинкам стійкості вико-ристовуються високоякісні матеріали, застосовуються особливіантисейсмічні конструкції, не допускається використання надтоважких деталей, обмежується поверховість житлових будинків,ставляться підвищені вимоги до якості будівельних робіт. У міс-тобудуванні переважає просторе планування, яке забезпечує на-явність достатніх розривів між будинками, широких вулиць іпроїздів. Вживаються заходи щодо підвищення сейсмостійкостіпідземних інженерних комунікацій, а також до посилення проти-пожежної безпеки.

При ліквідації наслідків землетрусів у постраждалих містах іна ОГ рішенням органів влади чи надзвичайних комісій для про-ведення рятувальних робіт, локалізації і ліквідації аварій на ко-мунально-енергетичних мережах і гасіння пожеж залучаютьсяспеціалізовані формування відомств, формування ЦО міст і ра-йонів, військові частини. Найбільш складні рятувальні й інші не-відкладні роботи виконують військові частини ЦО, зведені заго-ни і зведені загони механізації робіт, а також формування служб(спеціальні формування) різного призначення і, у першу чергу,аварійно-технічні й медичні.

Склад і дії сил при ліквідації наслідків землетрусів визнача-ються характером і обсягом руйнувань. Успіх багато в чому за-лежить від повноти і своєчасності одержання розвідувальних да-них. Розвідка повинна установити характер руйнувань будівель іспоруд, місцезнаходження і стан постраждалого населення, якеопинилося під завалами чи в частково зруйнованих будівлях іспорудах, ступінь пошкодження комунально-енергетичних ме-реж, визначити зони суцільних пожеж, можливість їх розвитку, атакож розвідати шляхи підходу до об'єктів робіт. Ведеться вонарозвідувальними підрозділами військових частин ЦО і розвідува-льними формуваннями різного призначення, при цьому викорис-товується інформація від органів МВС й інших відомств.

Для визначення санітарно-епідемічного стану району земле-трусу, виявлення кількості і стану потерпілих, установлення мо-жливості розгортання медичних формувань і визначення потріб-ної кількості медичних сил проводиться медична розвідка.

Після одержання даних про обстановку і її оцінки уточнюють-ся необхідні для ведення РІНР сили і засоби, їх завдання, ство-рюються угруповання сил.

Виходячи з характеру забудови, наявності транспортних магі-стралей та інших місцевих умов, а головне — з характеру руйну-вань, територія постраждалого міста (району) розбивається на ді-лянки й об'єкти ведення рятувальних робіт.

Швидке висування сил є одним з вирішальних факторів, щозабезпечують успішність проведення рятувальних робіт. Але нашляху можуть зустрічатися різні перешкоди, завали, зруйнованімости, вогнища пожеж та інші перешкоди. Тому необхідно пе-редбачити всі засоби забезпечення руху сил ЦО у вогнищах зем-летрусів. Чимале значення має порядок уведення техніки в зонуруйнувань. У першу чергу підготовляються шляхи для пропускугусеничних машин, а потім колісного транспорту. Висування їхслід здійснювати по декількох маршрутах, щоб не знижувати мо-більність колон і не допускати розтягування. На кожен маршрутвисилаються формування чи підрозділи розвідки і загони забез-печення руху, підсилені протипожежними підрозділами і саніта-рними дружинами.

В результаті землетрусу основна маса о. с. формувань загаль-ного призначення і спеціальних формувань ЦО районів, які попа-ли в зону лиха, може виявитися в зонах руйнувань і сама будепотребувати допомоги. Тому можливо, що спочатку рятувальніроботи доведеться проводити на ОГ і в жилих кварталах обмеже-ними силами і засобами. У таких умовах першочерговими робо-тами повинні бути виявлення і витягування людей із зруйнованихбудинків, з-під завалів, надання їм першої медичної допомоги йевакуація тих, хто потребує лікування, в медичні установи, а та-кож улаштування людей, що залишилися без домівок. Рятуваннялюдей організовується в першу чергу з тих будинків, яким за-грожують затоплення, пожежі, обвали. Лікарська допомога поте-рпілим здійснюється в загонах першої медичної допомоги, на ме-дичних пунктах військових частин ЦО й у лікувальнихустановах, які збереглись. Потім їх вивозять у заміську зону або влікарні сусідніх міст.

Здійснення інших невідкладних робіт припускає в першу чер-гу усунення тих аварій на комунально-енергетичних і технологі-чних мережах, що створюють безпосередню загрозу для життялюдей і насамперед аварій на комунікаціях зі СДоР. При лікві-дації аварій на газопроводах негайно повинна бути припиненаподача газу в мережу. Аварії на водопроводі, що проходить по-близу будівель і споруд, можуть спричинити затоплення; пошко-джені ділянки якомога швидше відключаються.

В міру прибуття військових частин і формувань із сусідніх ра-йонів, міст і областей сили будуть наростати і фронт робіт збіль-шиться. Але прибуваючі з інших місць не знають особливостейділянок і об'єктів, на яких їм потрібно буде працювати. Щобуникнути збільшення строків виконання рятувальних робіт іускладнень у їх організації, необхідно безперервно вести розвід-ку, дані якої дозволяли б знати обстановку, і вчасно, з достат-ньою повнотою ставити завдання прибуваючим у район земле-трусу військовим частинам і формуванням. Рятувальні роботизвичайно ведуться у важких і небезпечних умовах, тому о. с. вій-ськових частин і формувань повинен знати і суворо дотримува-тись заходів безпеки.

Для наведення і підтримки порядку серед населення, яке опи-нилося в зоні землетрусу, організовується комендантська служба(ядром її є о. с. служби охорони громадського порядку), на осно-вних маршрутах установлюються контрольно-пропускні пункти івводиться патрулювання.