7.1.6. Особливості проведення РіНР при ліквідаціїнаслідків великих виробничих аварій і катастроф

Великі виробничі аварії і катастрофи (далі — аварії)можуть призвести до загибелі людей і завдати відчутної шкодинародному господарству. Тому забезпечення безаварійної роботина підприємстві слід розглядати як важливу державну справу, щовимагає повсякденної уваги міністерств, відомств, керівників таінженерно-технічного персоналу ОГ. Аварії можуть відбутися набудь-яких промислових підприємствах і на транспорті, однакнайбільшу небезпеку становлять об'єкти, які виробляють чи за-стосовують у технології СДОР, вибухо- і пожежонебезпечні ма-теріали й продукти. Небезпечними об'єктами є також склади, ба-зи, залізничні станції і порти, де зберігаються чи знаходятьсязапаси цих матеріалів і продуктів.

Аварії можуть відбутися в результаті стихійних лих, допуще-них прорахунків у проектуванні, будівництві й устаткуванні під-приємств; введення в експлуатацію промислових об'єктів з вели-кими недоробками і відступами від проектів; прийняття в екс-плуатацію вентиляційних систем без випробування їх на ефекти-вність роботи; незабезпечення вибухо- і пожежонебезпечнихвиробництв необхідною промисловою вентиляцією і захистом відпилу; недоробок з техніки безпеки й охорони праці; незадовіль-ного оснащення контрольно-вимірювальною, захисною, блокую-чою апаратурою і недостатньої герметичності технологічногоустаткування. Вони можуть бути також наслідком порушеннятехнологічних процесів, несправності електропроводки і відсут-ності надійних систем пожежогасіння.

Кожна конкретна аварія викликається сукупністю ряду при-чин і несприятливих факторів. Аналіз показує, що аварії виника-ють, головним чином, у результаті слабкої навченості персоналу,допущеної недбалості, порушенні технологічного процесу виро-бництва і правил техніки безпеки. Вивчення причин аварій і все-бічна оцінка ступеня небезпеки дозволяють правильно визначитизаходи щодо їх попередження, передбачити необхідні заходи за-хисту людей і зниження збитків.

Основними заходами щодо ліквідації наслідків великих аварійє: оповіщення про небезпеку робітників та службовців, форму-вань ЦО і населення, що проживає поблизу об'єкта; комплекснарозвідка об'єкта, на якому відбулася аварія; порятунок людей з-під завалів, зі зруйнваних і пошкоджених будинків та споруд, на-дання медичної допомоги постраждалим і евакуація їх у лікува-льні установи; гасіння пожеж; локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах, які перешкоджають веденню рятувальнихробіт; улаштування проїздів і проходів до місць аварій; обвалу-вання нестійких конструкцій, розбирання завалів, демонтаж збе-реженого устаткування, якому загрожує небезпека; організаціякомендантської служби.

Швидке проведення рятувальних робіт і оперативна ліквідаціянаслідків аварії вимагають значних сил і засобів, для цих цілейзалучаються спеціальні (об'єктові) і територіальні формуваннязагального призначення і служб.

При ліквідації наслідків виробничих аварій застосовуютьсяінженерна й інша спеціальна техніка: крани, бульдозери, екскава-тори, компресорні станції, самоскиди. Важкі тягачі з тросами длярозтягування і розведення великих залізобетонних конструкцій, ве-ртольоти великої вантажопідйомності і металорізальні установки.

Використовуються також засоби малої механізації: домкрати,лебідки, мотопилки, гасорізи, електронасоси й ін.

Рятувальні роботи в місцях аварії, як правило, проводяться вумовах загазованості, а при пожежах — задимленості і високихтемператур; щоб забезпечити безперервність роботи з наростаю-чим темпом, сили ЦО поділяють на зміни і виділяють резерви.

У залежності від характеру і масштабу аварії керівництво лік-відацією наслідків здійснює або керівник даного підприємства,який є одночасно і начальником ЦО, або голова спеціально ство-рюваної надзвичайної комісії. На кожну ділянку призначаєтьсякерівник з числа відповідальних посадових осіб об'єкта або кері-вників ЦО і фахівців служб ЦО. Він повинен поставити завданняформуванням, вказати терміни і способи їх виконання, визначитипорядок матеріального, технічного й інших видів забезпечення,організувати роботи, своєчасну зміну, відпочинок і харчуванняособового складу.

Рятувальні роботи і допомога потерпілим організовуються не-гайно після виникнення аварії. Також відразу вживаються заходидо локалізації і гасіння пожеж, без цього неможливе виконанняінших робіт. Ухваленню рішення на проведення РІНР передуєретельна розвідка. Основні її завдання — виявити обстановку, щосклалася, визначити характер руйнувань і обсяг невідкладних ро-біт, умови, у яких потрібно вести ці роботи. У ході