7.1.6. Особливості проведення РіНР при ліквідаціїнаслідків великих виробничих аварій і катастроф

Великі виробничі аварії і катастрофи (далі — аварії)можуть призвести до загибелі людей і завдати відчутної шкодинародному господарству. Тому забезпечення безаварійної роботина підприємстві слід розглядати як важливу державну справу, щовимагає повсякденної уваги міністерств, відомств, керівників таінженерно-технічного персоналу ОГ. Аварії можуть відбутися набудь-яких промислових підприємствах і на транспорті, однакнайбільшу небезпеку становлять об'єкти, які виробляють чи за-стосовують у технології СДОР, вибухо- і пожежонебезпечні ма-теріали й продукти. Небезпечними об'єктами є також склади, ба-зи, залізничні станції і порти, де зберігаються чи знаходятьсязапаси цих матеріалів і продуктів.

Аварії можуть відбутися в результаті стихійних лих, допуще-них прорахунків у проектуванні, будівництві й устаткуванні під-приємств; введення в експлуатацію промислових об'єктів з вели-кими недоробками і відступами від проектів; прийняття в екс-плуатацію вентиляційних систем без випробування їх на ефекти-вність роботи; незабезпечення вибухо- і пожежонебезпечнихвиробництв необхідною промисловою вентиляцією і захистом відпилу; недоробок з техніки безпеки й охорони праці; незадовіль-ного оснащення контрольно-вимірювальною, захисною, блокую-чою апаратурою і недостатньої герметичності технологічногоустаткування. Вони можуть бути також наслідком порушеннятехнологічних процесів, несправності електропроводки і відсут-ності надійних систем пожежогасіння.

Кожна конкретна аварія викликається сукупністю ряду при-чин і несприятливих факторів. Аналіз показує, що аварії виника-ють, головним чином, у результаті слабкої навченості персоналу,допущеної недбалості, порушенні технологічного процесу виро-бництва і правил техніки безпеки. Вивчення причин аварій і все-бічна оцінка ступеня небезпеки дозволяють правильно визначитизаходи щодо їх попередження, передбачити необхідні заходи за-хисту людей і зниження збитків.

Основними заходами щодо ліквідації наслідків великих аварійє: оповіщення про небезпеку робітників та службовців, форму-вань ЦО і населення, що проживає поблизу об'єкта; комплекснарозвідка об'єкта, на якому відбулася аварія; порятунок людей з-під завалів, зі зруйнваних і пошкоджених будинків та споруд, на-дання медичної допомоги постраждалим і евакуація їх у лікува-льні установи; гасіння пожеж; локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах, які перешкоджають веденню рятувальнихробіт; улаштування проїздів і проходів до місць аварій; обвалу-вання нестійких конструкцій, розбирання завалів, демонтаж збе-реженого устаткування, якому загрожує небезпека; організаціякомендантської служби.

Швидке проведення рятувальних робіт і оперативна ліквідаціянаслідків аварії вимагають значних сил і засобів, для цих цілейзалучаються спеціальні (об'єктові) і територіальні формуваннязагального призначення і служб.

При ліквідації наслідків виробничих аварій застосовуютьсяінженерна й інша спеціальна техніка: крани, бульдозери, екскава-тори, компресорні станції, самоскиди. Важкі тягачі з тросами длярозтягування і розведення великих залізобетонних конструкцій, ве-ртольоти великої вантажопідйомності і металорізальні установки.

Використовуються також засоби малої механізації: домкрати,лебідки, мотопилки, гасорізи, електронасоси й ін.

Рятувальні роботи в місцях аварії, як правило, проводяться вумовах загазованості, а при пожежах — задимленості і високихтемператур; щоб забезпечити безперервність роботи з наростаю-чим темпом, сили ЦО поділяють на зміни і виділяють резерви.

У залежності від характеру і масштабу аварії керівництво лік-відацією наслідків здійснює або керівник даного підприємства,який є одночасно і начальником ЦО, або голова спеціально ство-рюваної надзвичайної комісії. На кожну ділянку призначаєтьсякерівник з числа відповідальних посадових осіб об'єкта або кері-вників ЦО і фахівців служб ЦО. Він повинен поставити завданняформуванням, вказати терміни і способи їх виконання, визначитипорядок матеріального, технічного й інших видів забезпечення,організувати роботи, своєчасну зміну, відпочинок і харчуванняособового складу.

Рятувальні роботи і допомога потерпілим організовуються не-гайно після виникнення аварії. Також відразу вживаються заходидо локалізації і гасіння пожеж, без цього неможливе виконанняінших робіт. Ухваленню рішення на проведення РІНР передуєретельна розвідка. Основні її завдання — виявити обстановку, щосклалася, визначити характер руйнувань і обсяг невідкладних ро-біт, умови, у яких потрібно вести ці роботи. У ході розвідки ви-значаються місцезнаходження постраждалих людей, намічаютьсяспособи їх порятунку і шляхи евакуації. Розвідку організовує ке-рівник — начальник ЦО об'єкта (або голова надзвичайної комі-сії) за допомогою розвідувальних формувань і при обов'язковійучасті провідних спеціалістів.

До місця виробничої аварії першими повинні прибувати про-типожежні команди, підрозділи міліції, машини швидкої медич-ної допомоги.

Ліквідація наслідків аварії може здійснюватися одночасно навсьому об'єкті чи на окремих ділянках у тих випадках, коли ма-ється достатня кількість сил і засобів, роботи проводяться відразуна всій площі. Якщо сил недостатньо, роботи доводиться прово-дити послідовно. При цьому в першу чергу їх починають там, денеобхідно надати допомогу людям, і на ділянках, які становлятьнайбільшу небезпеку.

Перша медична і лікарська допомога надається постраждалим,які знаходяться в стані шоку, а також звільненим з-під невеликихзавалів і уламків. Витягування людей з-під великих завалів здійс-нюється з дотриманням заходів безпеки, їм надається невідклад-на медична допомога з наступною евакуацією в лікувальні уста-нови.

Будь-яке підприємство має свої особливості, які можуть бутиневідомі рятувальникам, але повинні бути враховані. Тому передпочатком робіт з кожним формуванням відповідними фахівцямипідприємств і служб ЦО проводиться інструктаж, на якому вка-зуються способи дій при виконанні поставленого завдання і пра-вила безпеки, дотримання яких обов'язково.

Ліквідація наслідків аварій і катастрофна об'єктах господарювання

Для організації робіт з ліквідації наслідків аварій і ка-тастроф на об'єкті господарювання створюється постійно діючанадзвичайна оперативна група під керівництвом головного інже-нера. У надзвичайних умовах вона працює під загальною коор-динацією районної (міської) надзвичайної комісії.

На надзвичайну оперативну групу покладені такі завдання: