1.2.1. Цивільна оборона Росії

магниевый скраб beletage

За минулі десять років Міністерству з надзвичайнихситуацій Російської Федерації вдалося об'єднати сили і засоби рі-зних міністерств, у тому числі сили і засоби пожежної службиМВС Росії, державну систему попередження і ліквідації надзви-чайних ситуацій.

До складу МВС входять війська ЦО (з рятувальниками, авто-мобільними, авіаційними, інженерними, протихімічними підроз-ділами), штаби з питань Цивільної оборони і ліквідації наслідківнадзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні служби.

Міністерство має в безпосередньому підпорядкуванні спеціа-льні військові формування: центральний аеромобільний рятува-льний загін, авіаційне підприємство і національний корпус над-звичайного гуманітарного реагування.

Підготовка кадрів проводиться в спеціалізованих навчаль-них закладах. Наукові і конструктивні розробки в галузі техні-ки і технології здійснюються в Науково-дослідному інститутіЦО НС.

Робота з попередження стихійних лих і техногенних катаст-роф будується на основі моніторингу і прогнозів, які проводятьсяв науково-дослідних інститутах, аналітичних службах і лабора-торіях, що належать різним відомствам.

Відповідно до російського законодавства Міністерство з НСпри виникненні лих і катастроф має можливість одержати силиі засоби інших відомств — міліцію, медичні частини, будіве-льні і транспортні організації. Для ліквідації наслідків великихкатастроф залучаються державні фінансові і матеріальні ре-сурси.

Для надання допомоги іншим державам у проведенні рятува-льних робіт використовуються такі формування, як Центральнийаеромобільний рятувальний загін, експедиційний госпіталь, ав-томобільна колона, авіаційне підприємство.