7.2.1. Обов 'язки командира формування по підтримцісвого підрозділу в потрібній готовності

магниевый скраб beletage

Командир формування є прямим начальником усьогоо. с. формування і несе відповідальність за спеціальну і мораль-но-психологічну підготовку підлеглих, їхню дисципліну, підтри-мку в постійній готовності до своєчасного виконання завдань, зазбереженість техніки, транспорту і майна, безперебійне забезпе-чення і поповнення формування паливно-мастильними матеріа-лами, продовольством та іншими видами постачання.

Командир формування зобов'язаний:

знати структуру формування, його завдання і можливості,порядок комплектування особовим складом, автотранспортом,технікою й усіма видами майна;

знати рівень підготовки, моральні і ділові якості підлеглих, атакож рівень підготовки кожного підрозділу формування;

постійно удосконалювати свої знання з ЦО, організовувати іпроводити заняття з о. с. формування з загальної і спеціальноїпідготовки;

підтримувати постійну готовність о. с. до виконання майбу-тніх завдань і високу злагодженість формування;

керувати роботою формування в надзвичайних ситуаціях івміти налагоджувати взаємодію з іншими формуваннями;

домагатися виконання поставлених завдань, виявляти ініціа-тиву й у разі потреби приймати рішення відповідно до обстанов-ки, не очікуючи вказівок старших начальників;

здійснювати контроль за правильним використанням, зміс-том і заощадженням майна та спеціальної техніки, періодичноособисто перевіряти їх справність і працездатність;

дбати про забезпечення о. с. формування засобами захисту,стежити за дотриманням заходів безпеки при здійсненні маршів іпроведенні робіт;

вчасно вживати заходів щодо захисту о. с. від уражаючихфакторів;

постійно мати відомості про обліковий склад формування,наявність і стан техніки, пального й інших матеріальних засобів;

організовувати матеріальне і технічне забезпечення форму-вання;

заохочувати розумні й ініціативні дії підлеглих.

На допомогу командиру формування призначаються заступ-ники і може створюватися штаб, який є органом управління.

Командир формування і його заступники зобов'язані знатиможливі ділянки (об'єкти) робіт і маршрути руху до них; харак-тер забудови району і можливих ділянок (об'єктів) робіт; місцяперебування захисних споруд, їхню місткість і технічні характе-ристики, шляхи підходу до них при руйнуванні будинків і утво-ренні завалів; виробничі особливості свого підприємства (чи ОГ,на якому потрібно виконувати роботи), характер можливих РІНР;місця зберігання СДОР; розташування комунально-енергетичнихмереж і споруд на ділянці (об'єкті) робіт та прилеглої території.

Начальник штабу формування підкоряється командиру і від-повідає за організацію і підтримку управління формуванням наналежному рівні, за підготовку штабу і підлеглого йому особово-го складу, їх готовність до виконання завдань, за стан обліку о. с.і техніки усього формування.

Постійна висока готовність формування досягається якісноюпідготовкою о. с. до виконання майбутніх завдань; укомплекто-ваністю людьми; оснащенням технікою й автотранспортом; за-безпеченістю ЗІЗ та іншими матеріальними засобами; утриман-ням у справному стані і вмілому застосуванні техніки; високоювиучкою штабу, командно-керівницького і рядового складів фо-рмування і твердим знанням ними особливостей ділянок (об'єк-тів) робіт; постійним і грамотним керуванням; наявністю необ-хідних запасів матеріальних засобів і своєчасним їх попов-ненням.

На основі вказівок вищестоящих начальників командир фор-мування і його штаб розробляють план приведення формування вготовність. У плані визначається:

порядок оповіщення формування в робочий і неробочий час;

місце і час збору особового складу, місце та терміни видачійому табельного майна й інших матеріальних засобів:

порядок висування і термін прибуття в район збору (розта-шування) чи проведення робіт;

порядок управління формуванням у періоди збору, приве-дення його в готовність і висування в район зосередження чи ра-йон робіт;

організація комендантської служби;

порядок матеріального і технічного обслуговування.

Місце збору формування звичайно встановлюється на терито-рії ОГ. Район збору формувань призначається, як правило, нашляху висування в заміську зону чи до району майбутніх робіт.У район збору формування прибувають у повній готовності довиконання завдань, маючи потрібну техніку, автотранспорт, при-лади, ЗІЗ, інструмент та інші засоби матеріального забезпечення.Час, затрачуваний на зосередження в районі збору, включається увстановлений термін готовності.

Управління формуванням полягає в цілеспрямованій діяльно-сті командира і його штабу по підтримці необхідної готовностіформування до дій і в керівництві ним.

Порядок роботи командира і штабу залежить від умов обста-новки, характеру завдань, поставлених старшим начальником, інаявності часу. Отримавши завдання, командир формуванняз'ясовує його для себе, оцінює обстановку, приймає рішення,віддає наказ, організовує взаємодію, забезпечення й управління.

Після збору і приведення в готовність формування розташову-ється в населених пунктах чи на місцевості, що має природніукриття і забезпечує швидке висування в потрібному напрямку.

При зайнятті району розташування командир формування віддаєнаказ, у якому чітко обумовлює: короткі висновки з оцінки обста-новки, завдання формування, порядок розміщення підлеглих під-розділів та інженерного устаткування району, місця збору, порядоквиходу формування і шикування його для висування, маршрути ру-ху, сигнали оповіщення і порядок дій по них. У наказі також відби-ваються завдання сусідів, задум дій, місце розташування медичногопункту, припустимі дози радіоактивного опромінення особовогоскладу, час готовності до руху, своє місце і місця заступників.

У районі розташування командир формування встановлює по-рядок, що забезпечує швидке оповіщення і збір підрозділів у при-значених місцях, виставляє пости спостереження, організовуєкомендантську службу і роботи з інженерного обладнання райо-ну. При організації комендантської служби визначає склад наря-ду, час і місце несення служби, порядок підтримання зв'язку.Комендантські пости здійснюють спостереження за районом роз-ташування і його охорону, стежать за дотриманням о. с. форму-вання встановленого порядку і заходів світломаскування.

Інженерне обладнання району розташування полягає в будів-ництві ПРУ і пристосуванні існуючих споруд для укриття особо-вого складу, будівництві захисних споруд для пунктів управлінняі медичного пункту з ізолятором і стаціонаром, влаштуванніукриттів для техніки й автотранспорту, підготовці доріг і колон-них шляхів для висування сил і засобів на основні маршрути, об-ладнанні й устаткуванні пунктів водопостачання.

Основним засобом, що забезпечує управління, є зв'язок, за ор-ганізацію і підтримку якого несе відповідальність начальникштабу формування. Для зв'язку застосовуються радіо, проводові,рухомі і сигнальні засоби.