7.2.3. Зміст і послідовність роботи командираформування у вогнищах ураження у воєнний час

Своєчасна організація і швидке проведення РІНР поліквідації наслідків нападу супротивника є найважливішим за-вданням командирів і штабів формувань.

Для успішного виконання цього завдання командири форму-вань повинні вивчити особливості і характеристику можливихділянок (об'єктів) робіт; знати райони розташування формувань,стан доріг і намічуваних маршрутів руху до ділянок (об'єктів)робіт; забезпечити свої підрозділи схемами чи великомасштаб-ними картами передбачуваних ділянок (об'єктів) робіт з нанесе-ними на них захисними спорудами й іншими об'єктами, які ма-ють значення для проведення робіт; розробити план приведенняформування в готовність.

Завдання на дії у вогнищі ураження командир формуванняодержує від старшого начальника або через його штаб; осмисли-вши це і прийнявши рішення, ставить завдання підлеглим підроз-ділам і організовує їх висування у вогнище ураження.

Штаб формування забезпечує доведення завдань до виконав-ців, організовує розвідку маршрутів і ділянок (об'єктів) робіт,управління і зв'язок, здійснює контроль за виконанням поставле-них завдань.

Зони радіоактивного, хімічного і біологічного зараження об-ходяться чи долаються за напрямками, що забезпечують най-менший ступінь опромінення (зараження) особового складу. Як-що дозволяє обстановка, зони небезпечного РЗ долаються післяспаду рівнів радіації.

При підході формування до вогнища ураження командир напідставі даних розвідки й особистого спостереження уточнює за-вдання формуванню; визначає найбільш доцільні прийоми і спо-соби їх виконання, порядок використання машин та інших засо-бів механізації, місця їхнього розгортання, а також порядоквикористання засобів захисту; визначає шляхи і порядок виходуо. с. і техніки до місць робіт та вживає заходів щодо забезпеченняїх своєчасного просування.

Розвідка на ділянці (об'єкті) робіт формування визначає рівніРЗ, відшукує входи й аварійні виходи захисних споруд, встанов-лює характер руйнування останніх і стан людей, що знаходятьсяв них, місця і характер аварій на комунально-енергетичних і тех-нологічних мережах.

У першу чергу проводяться роботи з улаштування проїздів іпроходів до захисних споруд, пошкоджених і зруйнованих буди-нків, де можуть бути потерпілі, а також до місць аварій, без лік-відації яких ускладнене або навіть неможливе проведення РІНР.

Командири формувань, перебуваючи на ділянках (об'єктах)робіт, визначають способи витягування потерпілих з-під завалів іпорядок транспортування їх на медичні пункти, здійснюють кері-вництво діями о. с. при виконанні інших невідкладних робіт.

Особлива увага повинна бути приділена організації захистуо. с. і техніки від вражаючих факторів ЗМУ. З цією метою коман-дир формування встановлює і доводить до відома підлеглих:

порядок ведення радіаційної, хімічної і біологічної розвідок;

сигнали оповіщення про безпосередню загрозу нападу су-противника, про радіоактивні, хімічні і біологічні зараження і по-рядок дій по них;

обсяг і терміни інженерного обладнання району розташування;

порядок проведення дозиметричного, хімічного і бактеріо-логічного контролю;

заходи безпеки при діях у зонах руйнувань, пожеж, катаст-рофічного затоплення і заражень;

які сили і засоби виділяються для ліквідації наслідків засто-сування супротивником ЗМУ і порядок їх використання;

місце і час проведення спеціальної обробки.

Дії формування у вогнищі комбінованого ураження організо-вуються з урахуванням наявності пожеж, руйнувань, радіоактив-ного, хімічного і біологічного заражень. До встановлення видузастосованих біологічних засобів усі заходи організовуються врежимі захисту від особливо небезпечних інфекційних хвороб.При наявності СДОР формування забезпечуються ізолюючимипротигазами чи відповідними даному типу отруйної речовинипромисловими протигазами. У залежності від характеру вогнищакомбінованого ураження, головні зусилля розвідувальних підроз-ділів направляються на встановлення типу (групи), концентрації інапрямку поширення хмари парів ОР чи СДОР, способів застосу-вання і встановлення виду збудника інфекційних хвороб, меж зонхімічного і біологічного зараження.

При проведенні РІНР у ВЯУ командир формування організовуєдозиметричний контроль, який передбачає визначення доз опромі-нення особового складу, характеру і ступеня небезпеки зараженнятехніки, води, продовольства та інших матеріальних засобів РР.

Час перебування о. с. на місцевості, зараженій РР, визначаєть-ся командиром формування з урахуванням доз зовнішньогоопромінення, які не призводять до зниження працездатності (та-кими є: при однократному опроміненні протягом перших чоти-рьох діб — 50 рад, при багаторазовому опроміненні протягом пе-рших 10—30 діб — 100 рад, протягом трьох місяців — 200 рад).Цей час може бути обмежений припустимим часом перебуваннялюдей у ЗІЗ з урахуванням метеорологічних умов (в основномутемператури повітря).

Визначення доз опромінення о. с. формування проводитьсягруповим та індивідуальним методами. Облік доз покладений накомандирів формувань. Дані про сумарну дозу опромінення о. с.подаються у вищестоящі штаби ЦО.

Контроль за зараженням особового складу, продовольства,води, техніки й інших матеріальних засобів радіоактивними, от-руйними речовинами і біологічними засобами організовується зметою визначення необхідності проведення спеціальної обробкиформувань, можливості використання продовольства, води й ін-ших матеріальних засобів і перевірки повноти проведення знеза-ражування.