7.2.4. Заходи безпеки при проведенні РіНР

магниевый скраб beletage

Перед проведенням РІНР командири формувань зо-бов'язані роз'яснити о. с. характерні особливості майбутніх дій,ознайомити його з порядком проведення робіт і правилами без-пеки та суворо стежити за їх дотриманням усіма підлеглими.Конкретні заходи безпеки на ділянці (об'єкті) робіт вказуютьсяо. с. одночасно з постановкою завдань.

У ході рятувальних робіт пересування машин, евакуація ура-жених і населення організовуються по розвіданих шляхах. Не-безпечні місця відгороджуються, біля них виставляються добревидимі попереджувальні знаки чи регулювальники. Забороняєть-ся проводити роботи поблизу будинків, що загрожують обвалом.

Для забезпечення безпеки проведення робіт на місцевості, за-раженій РР, необхідно дотримувати встановлений режим, що ре-гламентує максимально припустимий час перебування на цій те-риторії, з урахуванням часу перебування в дорозі з районіврозташування у вогнище ураження і назад.

Контроль за величиною отриманої о. с. дози здійснюється задопомогою індивідуальних дозиметрів. Зниження вражаючої до-зи може бути досягнуто проведенням комплексу заходів, основ-ними з яких є:

змінність роботи і суворе дотримання встановленої для ко-жної зміни тривалості перебування на зараженій місцевості;

забезпечення необхідних захисних властивостей споруд длявідпочинку в районах розташування;

використання ізолюючого одягу і ЗІЗ;

дотримання правил поведінки в зоні РЗ.

Тривалість роботи кожної зміни залежить від рівня РЗ місце-вості і заданої припустимої дози опромінення.

Для укриття о. с. відпочиваючих змін у районах розташуванняі дій використовуються будинки і споруди, які мають найбільшізахисні властивості.

З метою зменшення імовірності ураження радіоактивними ви-промінюваннями у вогнищі ураження о. с. забороняється працю-вати без рукавиць, пити, курити і вживати їжу на відкритих діля-нках зараженої території. При проведенні робіт у ЗІЗ шкіриізолюючого типу слід враховувати такі припустимі терміни пере-бування людей у них:

при температурі повітря від +24 до +20° С — 40—50 хв.;

при температурі повітря від +19 до +15° С — 2 год.;

при температурі нижче +15 С — 3 год. і більше.

Використання екрануючих комбінезонів, змочених водою, збі-льшує час постійного перебування в захисному одязі в 2-3 рази.

При ліквідації аварій, що відбулися з викидом СДОР, і признезаражуванні отруйних і агресивних рідин, розлитих з по-шкоджених ємкостей і сховищ, до місця аварії слід підходититільки з навітряної сторони в ізолюючих протигазах і захисно-му одязі.

Будинки і споруди, що загрожують обвалом, обрушуються.

Роботи в задимлених і загазованих приміщеннях, у колодязях іколекторах підземних магістралей чи під водою обов'язково ви-конуються групами в складі 2-3 чол., один із яких призначаєтьсястаршим. Забороняється визначати наявність газу в підвалах, ко-лекторах за допомогою відкритого вогню. Спуск людей у колодя-зі, колектори і підвали пошкоджених будинків, не перевірені назагазованість, здійснюється в ізолюючих протигазах з дотриман-ням заходів страховки.

Аварійно-відновлювальні роботи на електричних мережахздійснюються тільки після їх знеструмлення і вживання необхід-них заходів відповідно до правил електробезпеки.

При гасінні нафтопродуктів і роботі в зонах пожеж (високихтемператур) о. с. повинний використовувати спеціальні засобизахисту і бути попереджений про встановлені сигнали небезпекиі напрямки виходу; тривалість роботи має становити 10—20 хв. ізперервами між входами в зону від однієї до двох годин.

При організації рятувальних робіт у зонах затоплення о. с. фо-рмування повинен бути підготовлений до робіт на воді, сповіще-ний про встановлені сигнали небезпеки і знати шляхи відходу увипадку інтенсивного підвищення рівня води.

У нічний час і при поганій видимості організується освітленняділянок (об'єктів) робіт, у небезпечних місцях виставляються лі-хтарі з червоним світлом.

Особовий склад формувань повинен уміти надавати першумедичну допомогу потерпілим при будь-яких надзвичайних си-туаціях і у будь-якій обстановці.