7.3.1. Організація життєдіяльностів екстремальних умовах

магниевый скраб beletage

Організація життєдіяльності населення в екстремальнихумовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтрим-ку нормальних умов життя, здоров'я і працездатності людей.

Він включає:

управління діяльністю робітників та службовців, усього на-селення при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій;

захист населення і території від наслідків аварій, катастроф,а також стихійних лих;

забезпечення населення питною водою, продуктами і пред-метами першої необхідності;

захист продуктів, сировини, фуражу, джерел води від радіа-ційного, хімічного і бактеріологічного зараження;

забезпечення житлом і працевлаштуванням;

комунально-побутове обслуговування;

медичне обслуговування;

навчання населення способам захисту і діям в умовах над-звичайних ситуацій;

розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовахрадіаційного, хімічного і бактеріологічного зараження;

санітарну обробку;

знезаражування території, споруд, транспортних засобів,устаткування, готової продукції;

підготовку сил і засобів та ведення РІНР у районах лиха івогнищах ураження;

забезпечення населення інформацією про характер і рівеньнебезпеки, порядок поведінки;

морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтри-мання високої психологічної стійкості людей в екстремальнихситуаціях;

заходи, спрямовані на попередження чи ослаблення для лю-дей екологічних наслідків надзвичайних ситуацій;

Виконання всіх цих заходів організовується виконавчою вла-дою і органами управління цивільної оборони відповідного рівня.Безпосередніми виконавцями цих заходів є керівники підпри-ємств, установ і організацій.

Заходи розробляються завчасно, відображаються в планах ЦОі виконуються як у період загрози, так і після виникнення над-звичайної ситуації.

Одним з головних питань є забезпечення населення продукта-ми, питною водою і предметами першої необхідності, а в холод-ну пору — і теплом.

Порядок забезпечення населення продуктами, водою, предме-тами першої необхідності в умовах надзвичайних ситуацій ви-значається відповідними постановами Кабінету Міністрів Украї-ни і в першу чергу вказівками та інструкціями Міністерстваторгівлі Мінагропрому, Міністерства охорони здоров'я, Мініс-терства житлово-комунального господарства.

Підприємства побутового обслуговування міст, відповідно доплану ЦО, вивозять устаткування в заміську зону (район розсе-лення) і готують підприємства (організації) для обслуговуваннянаселення, особливо для санітарної обробки людей і знезаражу-вання одягу, якщо виникла така необхідність.

Організацію інформації населення при виникненні надзвичай-них ситуацій вирішує Міністерство зв'язку України, Державнийкомітет з телебачення і радіомовлення, їхні територіальні органі-зації, місцеві органи влади й органи управління ЦО.

Своєчасна і правдива інформація про реальну обстановку вкраїні, області, районі, місті і на об'єкті виключає виникнення іпоширення неправдивих слухів, а головне, додає впевненостілюдям.

На об'єктах господарювання організація і проведення бага-тьох заходів здійснюється за участю місцевих органів державноївлади. Це стосується насамперед заходів щодо всебічної підгото-вки заміської зони, організації евакозаходів, навчання населеннявикористовувати засоби і способи захисту, діяти в умовах над-звичайних ситуацій.

Тимчасове розселення евакуйованих у безпечних районах пе-редбачає максимальний захист людей від радіоактивного зара-ження, хімічного ураження при аваріях чи катастрофах на радіа-ційно чи хімічно небезпечних об'єктах, а також запобіганнязагибелі у випадках катастрофічного затоплення районів прожи-вання населення.

В місцях розселення звільняються приміщення для розміщен-ня евакуйованих громадян, готуються (при необхідності) колек-тивні засоби захисту. Якщо укриттів недостатньо, то організову-ється їх додаткове будівництво, пристосування наявних підвалів,гірничих виробок, для чого залучається все працездатне населен-ня, в тому числі й евакуйоване.

Велике значення має забезпечення у місцях розселення еваку-йованого населення продуктами харчування, надання їм побуто-вих послуг медичного обслуговування.

Забезпечення населення продуктами харчування і предметамипершої необхідності здійснюється службою торгівлі і харчування ЦОсільського району (району, куди евакуюється населення). Перші двідоби населення повинне харчуватися запасами продуктів, привезенихіз собою. При їх відсутності харчування здійснюється через системусуспільного харчування або в родинах, куди вони підселюються.

Харчування особового складу невоєнізованих формувань ЦОздійснюється рухомими пунктами харчування і нерухомих пунк-тів продовольчого забезпечення служби торгівлі і харчування.Безпосередньо організовують харчування особового складу фор-мувань заступники командирів формувань з матеріального забез-печення. При відсутності часу (неможливості) на готування гаря-чої їжі видається сухий пайок.

Під час роботи у вогнищах радіаційного зараження видача га-рячої їжі і сухих пайків здійснюється відповідно до встановленихнорм. Готування і прийом гарячої їжі організовується на незара-женій території чи на місцевості з рівнем радіації, який не пере-вищує 1 Р за годину (1 Р/год).

При радіації від 1 до 5 Р/год готування і приймання їжі здійс-нюється тільки в закритих приміщеннях. При радіації понад 5Р/год особовому складу невоєнізованих формувань замість гаря-чої їжі видається сухий пайок у герметичному упакуванні.

У районах, заражених отруйними речовинами, дозволяєтьсяготувати і приймати їжу тільки в спеціальних приміщеннях, об-ладнаних фільтровентиляційними установками.

У районах, заражених бактеріальними засобами готування іприймання їжі дозволяється тільки після ретельної дезінфекціїтериторії, кухонь і устаткування, а також повної санітарної обро-бки потерпілих.

Медичне обслуговування покладається на існуючу системулікувальних установ у місцях розселення:

лікарні;

поліклініки;

медичні пункти;

аптеки.

їх робота у надзвичайних ситуаціях значно ускладнюється, бокрім хворих загального захворювання можуть надходити люди,уражені радіоактивними речовинами, отруйними речовинами,бактеріальними засобами. Значно зростає роль надання само- івзаємодопомоги.

При аварії на АЕС додатково обладнуються місця для госпіта-лізації людей з ознаками променевої хвороби, для надання меди-чної допомоги населенню на маршрутах евакуації й у районахрозселення лікарні підсилюються бригадами, у складі якихобов'язково повинні бути лікарі-радіологи. Особлива увага при-діляється попередженню епідемій інфекційних захворювань се-ред населення. Для проведення цих робіт створюються санепідб-ригади. Для санобробки населення використовуються дезінфек-ційно-душові установки і стаціонарні санітарно-обмивальні пункти.

На випадок загибелі людей під час надзвичайних ситуацій ри-туальні послуги здійснюються за рахунок держави.

З вищевказаного видно, наскільки важлива роль служб торгів-лі і харчування цивільної оборони і їх формувань. Вони створю-ються за рішенням виконкомів області, міських і районних рад(держадміністрацій) на базі організації державної і кооперативноїторгівлі.

Начальником державної служби призначається міністр торгів-лі України, обласних служб призначаються начальники управліньторгівлі. Начальники служб здійснюють керівництво силами і за-собами служб безпосередньо, через начальників штабів, органиуправління ЦО і структурні організації, керівниками яких є нача-льники служб.

Завдання служби торгівлі і харчування:

забезпечення гарячим харчуванням і сухими пайками особо-вого складу невоєнізованого формування в період підготовки іведення РІНР, а також потерпілого (ураженого) населення, щоперебуває в загонах першої медичної допомоги;

забезпечення санітарно-обмивальних пунктів (СОП), пунк-тів спеціальної оробки (ПуСО) і загонів першої медичної допо-моги обмінним фондом одягу, взуття і білизни;

планування, організація і координація дій рухомих підрозді-лів торгівлі і харчування для забезпечення особового складу не-воєнізованих формувань ЦО продуктами харчування і предмета-ми першої необхідності;

здійснення заходів щодо захисту на підприємствах запасівпродуктів харчування й інших матеріальних засобів від радіоак-тивних речовин, отруйних речовин і біологічних засобів;

здійснення контролю за підготовкою й оснащенням рухомихпунктів для роботи у польових умовах.

Частина завдань забезпечення ЦО вирішується структурнимипідрозділами державної і кооперативної торгівлі.

Порядок розрахунку за продукти харчування встановлюєтьсяособливим розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Спеціальна обробка

Спеціальна обробка — складова частина ліквідації на-слідків радіаційного, хімічного й бактеріального зараження іпроводиться з метою відновлення готовності техніки, транспортуі особового складу формувань до виконання своїх завдань з про-ведення рятувальних робіт.

Спеціальна обробка включає:

санітарну обробку особового складу;

дезактивацію;

дегазацію;

дезінфекцію.

Санітарна обробка — видалення з особового складу радіоак-тивних речовин, знешкодження і видалення отруйних речовин ібактеріологічних засобів.

Дезактивація — видалення радіоактивних речовин із забруд-нених поверхонь до припустимих розмірів зараження, безпечнихдля людини.

Дегазація — знешкодження забруднених об'єктів шляхомнейтралізації чи видалення отруйних речовин.

Дезінфекція — видалення заразних мікробів і нейтралізаціятоксинів на об'єктах, що були заражені.

Дезінсекція — видалення комарів і кліщів.

Дератизація — видалення гризунів.

У залежності від обставин, часу, засобів спеціальна обробкаподіляється на часткову та повну.

Часткова спеціальна обробка проводиться силами особовогоскладу формувань і населенням самостійно.

Повна спеціальна обробка проводиться силами штабних нево-єнізованих формувань.

В областях створюються для цього служби ЦО с.о.л. і о.о. — сані-тарної обробки людей і обробки одягу на базі підприємств обласногоуправління комунального обслуговування населення і комунально-технічна — на базі обласного управління комунального господарства.

Для безпосереднього ведення робіт створюються невоєнізова-ні формування:

збірні загони (команди, групи) РХЗ;

команди, групи знезаражування;

санітарно-обмивальні пункти (СОП) (на базі лазні);

станції знезаражування одягу (СЗО) (на базі пралень, фаб-рик хімічного чищення);

станції знезаражування транспорту (СЗТ) (на базі мийок).

Часткова санітарна обробка

Часткова санітарна обробка проводиться особовимскладом формування, робітниками та службовцями об'єктів гос-подарювання, населенням у всіх випадках, коли установленийфакт радіоактивного, хімічного чи біологічного зараження.

Вона може проводитися багаторазово без зупинки виконаннязавдань, за розпорядженнями командирів (начальника), а насе-лення — самостійно.

Вона проводиться після зараження безпосередньо в зоні ра-діоактивного зараження і повторюється після виходу з зони за-раження.

Вона полягає у видаленні радіоактивних часток з відкритихділянок шкірних покривів тіла (обличчя, рук, шиї), одягу і взуття.

Перед тим як приступити до часткової санітарної обробки,спочатку роблять часткову дезактивацію одягу, взуття і засобівіндивідуального захисту.

При проведенні часткової санітарної обробки на незасадженійтериторії дотримуються такої послідовності:

знімають засоби захисту шкіри і витрушують їх або проти-рають тканиною, змоченою водою (дезактивуючим розчином);

не знімаючи протигаза, витрушують або обмітають радіоак-тивний пил з одягу;

обмивають чистою водою відкриті ділянки тіла, потім шо-лом-маску протигаза;

знімають протигаз і ретельно миють водою обличчя;

прополіскують ротову порожнину і горло.

Дезактивація одягу, взуття і засобів індивідуального захисту

здійснюється в такій послідовності: знімають верхній одяг, ста-вши спиною проти вітру, ретельно витрушують його, після цьоговішають одяг на перекладину (вірьовки) і віником (щіткою,джгутом із соломи) змітають чи вибивають радіоактивний пил.Потім очищають взуття від бруду і обмітають його віником чипротирають ватним тампоном, при наявності води — обмивають.

Протигаз (респіратор, протипилову тканинну маску) ретельновитрушують, чистять щіткою, по можливості полощуть чи перутьв чистій воді. Лицьову частину і коробку протигаза протирають іукладають в очищену протигазову сумку.

Порядок обробки відкритих ділянок шкірних покривів може бу-ти таким: спочатку миють з милом руки протягом трьох-п'яти хви-лин, потім обличчя, шию, очі, ніс, рот. Обличчя миють водою з ми-лом, волосся, забруднене радіоактивними речовинами, — шампу-нем з додаванням 3-процентного розчину лимонної кислоти. Очіпромивають теплою водою, ротову порожнину і горло обробляютьрозчином марганцівки, при цьому радіоактивні речовини видаля-ються майже цілком. Зуби і ясна вичищають щіткою із зубною пас-тою, після чого прополіскують 3-процентним розчином лимонноїкислоти. Особливо ретельно слід обробляти місця, де є подряпини,порізи, тріщини через те, що вони сприяють проникненню радіону-клідів в організм. Хороший ефект при обробці шкірних покривів даєзастосування паст на основі каолінової глини з різними добавкамигексамету фосфату натрію, соди, пемзи і т.д. Якщо вказаних компо-нентів не виявилося, можна використовувати для обробки рук, об-личчя, шиї розчин з індивідуального протихімічного пакета.

Пам'ятаючи, що часткова обробка не гарантує повного вида-лення радіоактивних речовин, проводять індивідуальний дозиме-тричний контроль. Якщо радіоактивне зараження тіла і забруд-нення одягу виявиться вище встановлених норм, частковаобробка повторюється або проводиться повна санітарна обробка.

Повна санітарна обробка

Зводиться до обмивання тіла теплою водою з милом,обробки слизових оболонок очей, носа і рота 2-процентним роз-чином питної соди. Така обробка проводиться на стаціонарнихабо нерухомих санітарних обмивальних пунктах (СОП), створю-ваних на базі звичайних лазень, санпропускників, різного родудушових павільйонів. Одночасно з повною санітарною обробкоюпроводять дезактивацію білизни, одягу і взуття на пунктах спеці-альної обробки (ПуСО) чи на станціях знезаражування одягу(СЗО). Щоб не допустити ураження шкірних покривів, повну са-нітарну обробку слід проводити не пізніше 2-3 годин після зара-ження.

Роботу санітарно-обмивального пункту організовують так,щоб виключити зустрічний рух людей, які пройшли санітарнуобробку, з тими, хто прямує на неї. При вході на СОП люди про-ходять дозиметричний контроль, у роздягальному відділенні зні-мають одяг і йдуть в обмивальне відділення. Одяг зі ступенем за-раження понад 1 мР/год вилучається і підлягає захороненню,менше 1 м Р/год — дезактивується. В обмивальному відділенніпід душем миють голову, шию, руки (робиться це двічі), а потімобмивають усе тіло.

Миття людей триває протягом 15-20 хвилин, після чого про-водиться повторний дозиметричний контроль. Якщо результатдозиметричного контролю негативний, санітарна обробка повто-рюється. Ті, хто пройшов обмивання і дозиметричний контроль,направляються у відділення для одягання (надягають одяг, щопройшов спеціальну обробку, або чистий одяг з обмінного фонду).

У літню теплу погоду для санітарної обробки можна викорис-товувати незаражені радіоактивними речовинами відкриті водо-йми, а ще краще — проточні вододжерела.

Санітарну обробку можна провести і в домашніх умовах, ви-користовуючи з цією метою ванну, душ або інший придатний длямиття посуд.

Санітарна обробка вважається закінченою, якщо рівень радіо-активності не перевищує припустимої норми. Якщо ж у резуль-таті проведеної обробки не досягнутий необхідний ступінь чис-тоти тіла, проводять повторну санітарну обробку.

Після аварії на Чорнобильській АЕС з метою попередженнярадіоактивного зараження людей проводилася масова санітарнаобробка населення, що проживала в потерпілих районах. З цієюметою 29 квітня 1986 року були розгорнуті служби санітарноїобробки людей і знезаражування одягу (СОЛЗО) у Київській, Че-рнігівській, Житомирській областях і м. Києві. Здійснення цьогозахисного заходу потребувало проведення цілого комплексу за-ходів, спрямованих на розгортання мережі санітарно-обмиваль-них пунктів (СОП), забезпечення їх необхідними метеріальнимизасобами, обмінним фондом одягу і взуття, організацію дозимет-ричного контролю і медичного обслуговування.

Для санітарної обробки населення, евакуйованого з 30-кіло-метрової зони, були задіяні 12 стаціонарних обмивальних пунктіву Поліському, Іванківському, Бородянському, Макарівському ра-йонах Київської області з пропускною здатністю 24,9 тисяч чол.на добу. У місті Києві для санітарної обробки евакуйованих і тих,хто приймав участь в роботах з ліквідації наслідків аварії розгор-талися 4 стаціонарних обмивальних пункти з пропускною спро-можністю 4 тис. чол. на добу.

Подібні обмивальні пункти розгорталися в Чернігівській, Жи-томирській, Черкаській областях.

У південних і східних областях республіки, де розміщувалисявивезені з м. Києва і 30-кілометрової зони школярі й учні ПТУ,санітарну обробку проводили на стаціонарних санітарно-обмивальних пунктах обласних служб СОЛІО.

Для санітарної обробки особового складу військових, частин,які працювали безпосередньо в районі атомної електростанції і30-кілометровій зоні, було розгорнуто силами хімічних підрозді-лів і частин цивільної оборони 10 пунктів спеціальної обробки(ПуСО).

Таким чином, розгорнута мережа стаціонарних рухомих сані-тарно-обмивальних пунктів у 30-кілометровій зоні, районах роз-міщення евакуйованого населення, на основних маршрутах рухуавтотранспорту дозволила здійснити санітарну обробку робочогоперсоналу АЕС, особового складу військових частин і невоєнізо-ваних формувань, які брали участь у ліквідації наслідків Чорно-бильської катастрофи, а також населення, евакуйованого з небез-печних районів.

Захист продуктів харчування,води і їх дезактивація

Щоб зберегти продукти харчування і воду від зара-ження радіоактивними речовинами, необхідно насамперед ізолю-вати їх від зовнішнього середовища.

У домашніх умовах основним способом захисту продуктів хар-чування і води від зараження є збереження їх у тарі, яка герметичнозакривається, чи використання для їх укриття захисних матеріалів(поліетиленової плівки, щільного паперу, клейонки тощо).

Хліб, сухарі, кондитерські вироби варто загорнути в щільнийпапір і вкласти в металеві каструлі, поліетиленові мішки. Цукор,борошно, крупу, вермішель доцільно тримати в пакетах із щіль-ного паперу. Для більшої надійності ці продукти краще укласти вкоробки, шухляди, викладені зсередини клейонкою чи іншимплівковим матеріалом. Добрий захист м'яса, ковбас, рибних ви-робів забезпечують домашні холодильники.

Масло, молоко, рослинні жири краще зберігати в металевихчи скляних банках із кришками, які щільно закриваються. Длязахисту овочів слід використовувати дерев'яні шухляди, укрив-ши їх брезентом або іншою щільною тканиною.

Для укриття продуктів харчування в умовах сільської місце-вості можна використовувати льохи, підвали, овочосховища,склади й інші спеціально підготовлені приміщення. В них пови-нні бути замазані щілини в стінах, дверях, закриті вентиляційніотвори. Вікна слід закрити щитами, оббитими толем, чи закластицеглою. Двері оббити з обох боків щільним матеріалом.

Картоплю, капусту, моркву й інші овочі, що зберігаються позаприміщеннями, доцільно вкривати матами з очерету, соломи, апотім засипати ґрунтом товщиною 15—20 см. Якщо овочі знахо-дяться в полі, то поблизу місця їх зберігання треба викопати кот-лован глибиною 0,5 м і шириною 1,5-2 м, закласти в нього карто-плю чи інші бульбоплоди, зверху накрити соломою товщиною20—30 см і засипати шаром землі (15—20 см).

Для захисту води слід використовувати термоси, графини,відра, бідони, ванни. Весь посуд повинний закриватися щільнимикришками, а відра і ванни — накриватися щільним матеріалом.

Запаси води необхідно створювати з розрахунку на кожну лю-дину на добу тільки для готування їжі від 3 до 5 літрів.

У містах і населених пунктах, де є система водопостачання,подача води відбувається по трубах з водопровідною арматурою,яка забезпечує надійний її захист.

У населених пунктах сільської місцевості широко розповсю-джені шахтні колодязі з дерев'яним зрубом чи залізобетоннимикільцями. Для захисту таких колодязів навколо зрубу (верхньогокільця) насипають глиняний шар товщиною до 50 см і шириною1,5-2 м. Глину утрамбовують, зверху насипають шар щебеню, га-льки або гравію товщиною 10—15 см. Верхню частину де-рев'яного зрубу оббивають дошками або багатошаровою фане-рою. Над колодязем улаштовують навіс, а шахту закриваютьщільною кришкою, оббитою листовим залізом або толем. Бажаноіз шахти колодязя викачати воду й очистити дно.

Якщо час не дозволяє виконати вказані роботи, застосовуютьнайпростіший спосіб захисту води від радіоактивного зараження— перекриття шахти колодязя пилонепроникною тканиною, бре-зентом, клейонкою.

Продукти харчування, які зазнали радіоактивного зараження,підлягають дезактивації, а ті, що зберігаються в герметичної тарі,можуть бути використані після ретельного обмивання посуду те-плою водою.

М'ясо, сир, масло, які знаходяться в негерметичній тарі, обро-бляються шляхом зняття ножем зараженого шару товщиною неменше 2-3 см. Картоплю, моркву, буряк та інші овочі і фруктиретельно миють струменем води, при дво-, триразовому проми-ванні досягається видалення до 80 % радіоактивних речовин. Признятті шкірки з овочів з наступним кип'ятінням їх до напівготов-ності відбувається остаточне видалення радіонуклідів.

Слід пам'ятати, що найбільше, в порівнянні з картоплею, мор-квою й іншими коренеплодами, наповнення стронцію-90 відбува-ється в столовому буряку (у 6-8 разів більше), тому він підлягаєнайбільш ретельній обробці.

Молоко, заражене радіоактивними речовинами, у домашніхумовах на вживається, воно підлягає переробці у сир або масло.

Олію відстоюють протягом 3-5 діб і верхній шар вживають уїжу.

Якість обробки продуктів харчування підлягає дозиметрично-му контролю, при можливості необхідно перевірити їх у лабора-торії цивільної оборони або санепідемстанції.

Для очищення води від радіоактивних речовин застосову-ють кілька способів: відстоювання, фільтрування, коагулюван-ня з наступним відстоюванням, перегонку. Перший спосіб до-зволяє видалити тільки нерозчинні радіонукліди. Привикористанні коагуляторів (глини, галуну, кальцинованої соди,фосфатів) можна видалити до 40 % радіонуклідів стронцію іцезію. Фільтруванням через пісок, торф, гравій можна досяг-нути очищення до 70 %.

У сільській місцевості, на дачних (садових) ділянках очищенуводу із заражених водойм можна отримати шляхом улаштуванняспеціальних колодязів на відстані від берега водойми 5-10 м. Прицьому дно колодязя повинне бути нижче поверхні рівня води уводоймі.

Якщо ґрунт берега не пропускає вод, то між водоймою і коло-дязем обладнують фільтруючу траншею або трубу.

Найкращі результати для видалення радіонуклідів з водидосягаються при перегонці чи пропущенні її через іонообміннісмоли.

Радіація і харчування

Харчування населення, що проживає на радіаційно за-бруднених територіях, повинне бути різноманітним, повноцін-ним, містити значну кількість висококалорійних живильних ре-човин, вітамінів, ультрамікроелементів.

Радіонукліди, які випали на поверхню землі, можуть потрап-ляти в організм людини насамперед із продуктами харчування іводою. Як зменшити радіаційне опромінення організму людини?

На це питання відповідає академік Д.М. Гродзинський — заві-дуючий відділом біофізики і радіології Інституту клітинної біо-логії і генетичної інженерії Академії наук України.

Насамперед у раціон харчування повинні входити такі речо-вини, які перешкоджають засвоєнню організмом радіонуклідів.При цьому пропонуються не хімічні сполуки, а природні, органі-чні, котрі не несуть небезпеки, не дають побічних негативнихявищ. Найбільш розповсюджені з них — пектини або полісаха-риди, органічні речовини, які вступають у контакт з радіонуклі-дами, позбавляють їх можливості розчинятися в клітинах живогоорганізму, їх одержують із водоростей. Дослідження можливос-тей широкого їх виробництва і впровадження сьогодні ведуться внаукових установах держави.

А тим часом, зважаючи на те, що пектини входять до складубагатьох продуктів, якими ми харчуємося, слід більше вживатияблук, гарбузи, ріпу, моркву, буряк, капусту; влітку і восени —сливи, полуниці, вишні, чорноплідну горобину, обліпиху.

Засвоєнню радіонуклідів в організмі перешкоджають і фрук-тові соки, до складу яких входять органічні кислоти, здатні всту-пати в тісну взаємодію з радіонуклідами і, утворивши з ними рядсполук, видаляють їх з організму. Наявність у раціоні харчуваннягранатного, яблучного, грушевого, сливового, томатного, виног-радного соків — один зі способів позбутися шкідливого впливувнутрішнього радіаційного опромінення.

Для підтримки потрібної кількості калію в організмі слід спо-живати петрушку, шпинат, цибулю, часник, брюссельську і цвіт-ну капусту, турнепс, щавель, селеру та інші види зелених куль-тур. їх можна успішно вирощувати на присадибних і садовихділянках, купувати в торговельній мережі і на ринках.

Велике значення для зменшення радіоактивного впливу маєнормальне співвідношення в організмі кальцію і магнію. Досягтицього можна, систематично вживаючи молоко і сир, ввівши в ра-ціон харчування бобові культури — квасолю, горох та ін.

В умовах Чорнобильської катастрофи не виключена можли-вість потрапляння в організм людини «гарячих» часток — дужеруйнівних для живих клітин радіоактивних елементів. Потрап-ляючи з продуктами харчування в організм, вони, маючи нерівнуповерхню (гострі кути), застряють у кишково-шлунковому трак-ті. Несучи великі дози радіації, вони руйнують навколо себе усітканини, викликаючи їх злоякісне переродження. Для зменшеннявпливу «гарячих» часток необхідно стежити за нормальною ро-ботою кишечника. Важливо для цього вживати продукти, де єволокнисті речовини: капусту, буряк, моркву, житній хліб.

Як зауважує академік Д,М. Гродзинський, продукти, які маютьяскраво-жовті і червоні пігменти, зменшують імовірність появираку. Це помідори, червона морква, вишня, смородина. При цьомуважливо, щоб вживались вони систематично, створюючи своєрід-ний бар'єр загрозливим хворобам. Для підтримання високої імун-ної системи — щита проти хвороб можна, не застосовуючи склад-ного лікування і хімічних препаратів, вирівнювати вміст ворганізмі вітамінів, мікро- і ультрамікроелементів: заліза, міді, ко-бальту, молібдену, які повинні бути присутніми в оптимальних кі-лькостях і співвідношеннях. Для цього важливо збалансувати повітамінах і мікроелементах щоденний раціон харчування. До ньогоповинні входити: 0,5 л коров'ячого молока, 300 г фруктів і фрук-тових соків, 200 г м'яса, риби, 20 г олії. Для дітей ця доза повиннабути вдвічі менша, для малюків до 4 років — втричі.

Добова калорійність їжі повинна бути: для тих, хто займаєтьсяфізичною працею — 3100 кілокалорій, розумовою — 2700; длядітей від 1 до 3 років — 1320 кілокалорій, від 4 до 6 років —1900, від 7 до 10 років — 2300, від 10 до 13 років — 2500, від 14до 17 — 2750 кілокалорій.

Важливе значення для оздоровлення організму має виїзд у місця,де є чисті продукти. Це може вивести з організму цезій-137, основ-ний радіоактивний забруднювач у потерпілих від аварії районах,для дорослих бажаний термін 3-4 місяці, для дітей — 2 місяці.

Активний образ життя, заняття фізкультурою, прогулянки насвіжому повітрі цілюще впливають на організм людини, допома-гають йому боротись із хворобами, у тому числі і з радіацією.

Дезактивація

Техніка, майно, одяг, продукти харчування, вода, щозабруднені радіоактивними речовинами, підлягають дезактива-ції. При частковій дезактивації техніки і одягу видаляють радіо-активні речовини з усієї поверхні методом обмітання або обти-рання.

Повна дезактивація здійснюється такими методами:

змивання радіоактивних речовин дезактивуючим розчином,водою і розчинниками з одночасною обробкою забрудненої по-верхні щітками дегазаційних машин і пристосувань.

змивання радіоактивних речовин водою під тиском;

знищення радіоактивних речовин газокраплинним потоком;

знищення радіоактивних речовин витиранням брудної пове-рхні тампонами, змоченими дезактивуючим розчином, водою ірозчинниками;

змітання радіоактивного пилу віниками, щітками і т.д.;

знищення радіоактивного пилу методом пиловідкачування.

Метод дезактивації вибирається відповідно до виду забруд-нення. Суть дезактивації, таким чином, полягає у відриванні ра-діоактивних речовин з поверхні і знищенні їх з обробленихоб'єктів.

Дезактивація будинків проводиться обмиванням водою. Обми-вання починається з даху і ведеться зверху вниз. Особливо ретельнообмиваються вікна, двері, карнизи і нижні поверхи будинку.

Дезактивація внутрішніх приміщень і робочих місць прово-диться за допомогою обмивання дезактивуючим розчином, во-дою, обмітання мітлами і щітками, а також протирання. Почина-ти дезактивацію слід зі стелі. Стеля, стіни, майно протираютьсявологими ганчірками, підлога миється теплою водою з милом чи2-5-процентним содовим розчином.

Дезактивація ділянок територій, що мають тверде покриття,може проводитися змиванням радіоактивного пилу струменемводи під великим тиском за допомогою поливальних машин чизмітанням радіоактивних речовин підмітально-прибиральнимимашинами.

Ділянки територій, які не мають твердого покриття, дезакти-вуються шляхом зняття зараженого шару ґрунту товщиною 5-10см, дорожніми машинами (бульдозерами, грейдерами), засипан-ням забруднених ділянок шаром чистого ґрунту товщиною 8-10см; переорюванням зараженої території плугом на глибину до 20см, збиранням снігу і льоду. Щоб зменшити перенесення радіоак-тивного пилу з одного місця на інше, використовуютьз'єднувальні рецептори, які утворюють плівку, що запобігає пи-лоутворенню.

Дезактивація води проводиться декількома способами: пере-гонкою — за допомогою іонообмінних смол або відстоюванняколодязів шляхом багаторазового відкачування з них води і ви-далення ґрунту з дна, а ділянка місцевості, що прилягає до коло-дязя в радіусі 15—20 м, дезактивується шляхом зняття шару ґру-нту товщиною 5—10 см з наступним засипанням йогонезабрудненим піском.

Дезактивація продуктів і продовольчої сировини відбуваєтьсяшляхом обробки чи заміни тари. Продукти, які не були обробленішляхом зняття забрудненого шару, заражена готова їжа та хлібзнищуються.

Для полегшення дезактивації користуються дезактивуючимирозчинами, що робляться на базі порошків СФ-2 (СФ-2У) чи приїх відсутності пральними порошками, промисловими відходами,які необхідні для пом'якшення води, що дає можливість кращезмити з поверхні бруд разом з радіоактивними речовинами. З ці-єю метою розчини можна підігріти.

Дегазація

Дегазація може проводитися хімічним, фізико-хіміч-ним і фізичним способами.

Хімічний спосіб базується на взаємодії хімічних речовин з от-руйними речовинами, внаслідок чого виникають нетоксичні ре-човини. Цей спосіб дегазації здійснюється протиранням зараже-ної поверхні дегазаційними розчинами або обробкою їх воднимикашками ДТС ГК (хлорне вапно). При відсутності штатних дега-заційних речовин можна використати промислові відходи, які мі-стять у собі речовини лужної і окислювально-хлоруючої дії.

Відходи, які містять речовини лужного характеру, утворюються:

при очищенні нафтопродуктів;

при обробці шерсті, льону, бавовни, віскози;

при митті пляшок з-під пива, вина і безалкогольних напоїв;

при знежирюванні металевих поверхонь;

при переробці целюлози і на інших підприємствах хімічноїпромисловості.

Лужність відходів можна встановити за допомогою лакмусо-вого паперу (синіє) або в результаті лабораторного аналізу. Від-ходи, які мають у своєму складі речовини окислювальної і окис-лювально-хлоруючої дії, утворюються:

при відбілюванні бавовняних і штапельних тканин;

при відбілюванні целюлози;

у виробництві хлору, азотно-тукових добрив. Лакмусовийпапір у них червоніє.

Фізико-хімічний спосіб заснований на змиванні отруйних ре-човин із забрудненої поверхні за допомогою миючих речовин аборозчинників. Для цього використовуються порошки «Дом»,«Ева» та інші миючі речовини у вигляді водного розчину (влітку)або розчин у аміачній воді (взимку).

При дегазації розчинниками отруйні речовини не знищуються,а розчиняються і видаляються із зараженої поверхні разом з роз-чинником. Розчинниками можуть бути: бензин, газ, дизельне па-ливо, дихлоретан, спирт.

Фізичний спосіб заснований на випарюванні отруйних речо-вин із зараженої поверхні і частковим їх розкладанням під дієювисокотемпературного газового потоку. Проводиться за допомо-гою теплових машин.

Дегазація територій може проводитися хімічним або механіч-ним способом. Хімічний спосіб здійснюється поливанням дегаза-ційними розчинами або розсипанням сухих дегазаційних речовинза допомогою дорожніх машин.

Механічний спосіб — зрізання і видалення верхнього шару задопомогою бульдозерів, грейдерів на глибину 7-8 см, а снігу —до 20 см, або нейтралізація забрудненої поверхні з використан-ням покриття із соломи, очерету, дощок та ін.

Дегазація території з твердим покриттям, зараженої шкірно-наривними і нервово-паралітичними отруйними речовинами, від-бувається обробленням розчином хлорного вапна.

Дезінфекція

Може проводитися хімічним, фізичним, механічним ікомбінованим способами.

Хімічний спосіб — знищення хвороботворних мікробів і ток-синів дезінфікуючими розчинами. Це основний спосіб дезін-фекції.

Фізичний спосіб — кип'ятіння білизни, посуду та інших ре-чей. Використовується в основному при кишкових інфекціях.

Механічний спосіб здійснюється такими ж методами, як і де-газація, і передбачає видалення зараженого ґрунту або викорис-тання мастильних матеріалів.

Для того щоб полегшити проведення спеціальної обробки, ви-користовують різні комплекти, а також технічні способи: індиві-дуальний протихімічний пакет ІПП-8, автомобільний комплектспеціальної обробки ДК-4, теплові машини ТМС-65, димові ма-шини ГДА-М, дезінфекційні душові установки ДДА-53А, поли-вально-мийні, підмітально-прибиральні і пожежні машини, буль-дозери, скрепери, грейдери та ін.

Розчини, які використовуються для спеціальної обробки:

мийний порошок СФ-2У — від білого до жовтого кольору,добре розчиняється у воді при температурі +10-15°С. Для дезак-тивації техніки використовується 0,15-процентний водний роз-чин СФ-2У;

порошок СН-50 — суміш спеціальних речовин, для дезакти-вації техніки використовується 10-процентний водний розчинпри температурі повітря від 25 до 14°С;

мийні засоби — «Новость», «Лотос»,»Кристалл» — викори-стовувалися при дезактивації техніки на ПуСО після Чорнобиль-ської катастрофи;

дихлорамін ДТ-2 (ДТХ-2) — кристалоподібний порошокжовто-білого кольору із запахом хлору, у воді не розчиняється, удихлоретані розчиняється добре;

дихлоретан — безбарвна летка речовина із запахом спир-ту. Кипить при температурі 84°С, замерзає при -35°С. У водіне розчиняється, горить димним полум'ям. Є небезпечною от-руйною речовиною; її пари небезпечні для вдихання і діють нашкіру;

їдкий натр (каустична сода) — гігроскопічний, добре роз-чинний у воді;

моноетамоналамін — в'язка рідина жовтого кольору зі слаб-ким аміачним запахом, гігроскопічна, горюча, добре змішується зводою, температура замерзання становить -30°С, зберігається вметалевих бочках на 100 і 300 л.

аміачна вода (20—30-процентний розчин аміаку у воді),подразнює слизові оболонки очей і носа. Температура замер-зання становить -40°С. Зберігається в металевих бочках на 100і 250 л;

двотретинноосновна сіль гіпохлориду кальцію (ДТС-ГК) —білий сипучий порошок із запахом хлору. У воді розчиняєтьсяпомірно, в органічних розчинах не розчиняється. Подразнює ор-гани дихання, слизову оболонку ока і шкірні покриви, викликаєкорозію непофарбованих металевих поверхонь. Зберігається в ге-рметичних барабанах з оцинкованої сталі по 25-50 л;

хлорне вапно — білий порошок із запахом хлору. У водірозчиняється погано, в органічних розчинниках не розчиняється,викликає іржавіння металу;

монохлорамін Б — білий кристалоподібний порошок зі сла-бким запахом хлору. Добре розчинний у воді, негорючий.

Дегазаційні розчини:

дегазаційний розчин № 1 — 2-процентний розчин дихлора-міну ДТ-2 у дихлоретані, призначений для дегазації техніки, за-собів індивідуального захисту та місцевості, заражених іпритом.Використовується при температурі повітря до -35°С при нормівитрати 0,5-0,6 л/м2. Період придатності розчину з моменту йогоприготування не більше 5-7 діб;

дегазаційний розчин №2 — водяний розчин 10-процентногоїдкого натрію і 25-процентного моноетаноламіну, призначенийдля дегазації техніки, ЗІЗ, місцевості, заражених зоманом. Темпе-ратура замерзання розчину -40°С;

1-процентна водна суспензія ДТС-ГК — призначена для де-газації техніки, ЗІЗ, місцевості заражених VX, зоманом та іпри-том за допомогою комплексу ДК при температурі повітря від 25до 40°С. У каністру ємністю 2 л висипають 1 пакет (200 г) поро-шку СН-50 і перемішують 1-3 хвилини.

Дезінфікуючі речовини і розчини:

формальдегід — безбарвний задушливий газ, що розчиня-ється у воді, 35-40-процентний водяний розчин формальдегіду —формалін. Формалін має різкий запах, активно діє на вегетативніі спорові форми мікробів і використовується для дезінфекції тех-ніки, ЗІЗ, одягу, взуття, зберігається в металевих бочках і склянихбутлях по 40 л;

фенол — тверда речовина жовто-коричневого кольору, до-бре розчиняється у воді. Водний розчин фенолу (90 %) назива-ється карболовою кислотою, її 3-5-процентний розчин знищуєвегетативні форми мікробів. Фенол є отрутою, зберігається в бо-чках і скляних бутлях;

крезол — темно-бура масляна рідина із запахом фенолу,слабко розчиняється у воді, добре в кислоті і лузі. Використову-ється у вигляді 5-процентного мильно-крезольного розчину длязнищення вегетативних форм мікробів. Крезол є отрутою;

лізол — чорно-бура масляниста рідина, розчин крезолу ікалійного мила. У воді розчиняється добре. Використовується увигляді 5-процентного водного розчину, зберігається в 100 л ме-талевих бочках;

нафталізол — суміш 35-процентного крезолу і 65-процентного нафтенового мила, 10-процентний водний розчиннафталізолу має дезінфікуючі і миючі властивості.

Для дезінфекції об'єктів, які заражені споровими формами мі-кробів, використовують розчини:

10-процентного монохлораміну Б і 17-20-процентного фор-мальдегіду;

5-процентна водяна суспензія ДТС-ГК при температурі по-вітря +5OC

Для дезінфекції об'єктів, що заражені вегетативними фо-рмами мікробів, використовують розчини:

3-5-процентного формальдегіду;

2-процентного моно хлораміну;

3-5-процентного фенолу;

5-процентного крезолу і лізолу;

5-10-процентного нафталізолу;

1-процентної водної суспензії ДТС-ГК;

2-процентного порошку СН-50.

Для місцевості, зараженої вегетативними формами мікробів,використовується 20-25-процентна водна суспензія ДТС-ГК, апри спорових формах мікробів — суспензії, які містять 20-12 %активного хлору.

Для знищення токсинів можна використовувати 10-процентній водний розчин їдкого натру.

В умовах мінусових температур використовують дегазаційнийрозчин №1 — для техніки і транспорту, а шкірного покриву —0,5-процентний розчин монохлораміну Б.