7.3.1. Організація життєдіяльностів екстремальних умовах

Організація життєдіяльності населення в екстремальнихумовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтрим-ку нормальних умов життя, здоров'я і працездатності людей.

Він включає:

управління діяльністю робітників та службовців, усього на-селення при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій;

захист населення і території від наслідків аварій, катастроф,а також стихійних лих;

забезпечення населення питною водою, продуктами і пред-метами першої необхідності;

захист продуктів, сировини, фуражу, джерел води від радіа-ційного, хімічного і бактеріологічного зараження;

забезпечення житлом і працевлаштуванням;

комунально-побутове обслуговування;

медичне обслуговування;

навчання населення способам захисту і діям в умовах над-звичайних ситуацій;

розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовахрадіаційного, хімічного і бактеріологічного зараження;

санітарну обробку;

знезаражування території, споруд, транспортних засобів,устаткування, готової продукції;

підготовку сил і засобів та ведення РІНР у районах лиха івогнищах ураження;

забезпечення населення інформацією про характер і рівеньнебезпеки, порядок поведінки;

морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтри-мання високої психологічної стійкості людей в екстремальнихситуаціях;

заходи, спрямовані на попередження чи ослаблення для лю-дей екологічних наслідків надзвичайних ситуацій;

Виконання всіх цих заходів організовується виконавчою вла-дою і органами управління цивільної оборони відповідного рівня.Безпосередніми виконавцями цих заходів є керівники підпри-ємств, установ і організацій.

Заходи розробляються завчасно, відображаються в планах ЦОі виконуються як у період загрози, так і після виникнення над-звичайної ситуації.

Одним з головних питань є забезпечення населення продукта-ми, питною водою і предметами першої необхідності, а в холод-ну пору — і теплом.

Порядок забезпечення населення продуктами, водою, предме-тами першої необхідності в умовах надзвичайних ситуацій ви-значається відповідними постановами Кабінету Міністрів Украї-ни і в першу чергу вказівками та інструкціями Міністерстваторгівлі Мінагропрому, Міністерства охорони здоров'я, Мініс-терства житлово-комунального господарства.

Підприємства побутового обслуговування міст, відповідно доплану ЦО, вивозять устаткування в заміську зону (район розсе-лення) і готують підприємства (організації) для обслуговуваннянаселення, особливо для санітарної обробки людей і знезаражу-вання одягу, якщо виникла така необхідність.

Організацію інформації населення при виникненні надзвичай-них ситуацій вирішує Міністерство зв'язку України, Державнийкомітет з телебачення і радіомовлення, їхні територіальні органі-зації, місцеві органи влади й органи управління ЦО.

Своєчасна і правдива інформація про реальну обстановку вкраїні, області, районі, місті і на об'єкті виключає виникнення іпоширення неправдивих слухів, а головне, додає впевненостілюдям.

На об'єктах господарювання організація і проведення бага-тьох заходів здійснюється за участю місцевих органів державноївлади. Це стосується насамперед заходів щодо всебічної підгото-вки заміської зони, організації евакозаходів, навчання населеннявикористовувати засоби і способи захисту, діяти в умовах над-звичайних ситуацій.

Тимчасове розселення евакуйованих у безпечних районах пе-редбачає максимальний захист людей від радіоактивного зара-ження, хімічного ураження при аваріях чи катастрофах на радіа-ційно чи хімічно небезпечних об'єктах, а також запобіганнязагибелі у випадках катастрофічного затоплення районів прожи-вання населення.

В місцях розселення звільняються приміщення для розміщен-ня евакуйованих громадян, готуються (при необхідності) колек-тивні засоби захисту. Якщо укриттів недостатньо, то організову-ється їх додаткове будівництво, пристосування наявних підвалів,гірничих виробок, для чого залучається все працездатне населен-ня, в тому числі й евакуйоване.

Велике значення має забезпечення у місцях розселення еваку-йованого населення продуктами харчування, надання їм побуто-вих послуг медичного обслуговування.

Забезпечення населення продуктами харчування і предметамипершої необхідності здійснюється службою торгівлі і харчування ЦОсільського району (району, куди евакуюється населення). Перші двідоби населення повинне харчуватися запасами продуктів, привезенихіз собою. При їх відсутності харчування здійснюється через системусуспільного харчування або в родинах, куди вони підселюються.

Харчування особового складу невоєнізованих формувань ЦОздійснюється рухомими пунктами харчування і нерухомих пунк-тів продовольчого забезпечення служби торгівлі і харчування.Безпосередньо організовують харчування особового складу фор-мувань заступники командирів формувань з матеріального забез-печення. При відсутності часу (неможливості) на готування гаря-чої їжі видається сухий пайок.

Під час роботи у вогнищах радіаційного зараження видача га-рячої їжі і сухих пайків здійснюється відповідно до встановленихнорм. Готування і прийом гарячої їжі організовується на незара-женій території чи на місцевості з рівнем радіації, який не пере-вищує 1 Р за годину (1 Р/год).

При радіації від 1 до 5 Р/год готування і приймання їжі здійс-нюється тільки в закритих приміщеннях. При радіації понад 5Р/год особовому складу невоєнізованих формувань замість гаря-чої їжі видається сухий пайок у герметичному упакуванні.

У районах, заражених отруйними речовинами, дозволяєтьсяготувати і приймати їжу тільки в спеціальних приміщеннях, об-ладнаних фільтровентиляційними установками.

У районах, зараже