7.4. Дії населення в надзвичайних ситуаціях

магниевый скраб beletage

7.4.1. Дії в зонах можливогорадіоактивного зараження

Характер і ефективність захисних заходів на різних фа-зах радіаційних аварій має свої особливості. З огляду на досвідліквідації наслідків Чорнобильської аварії, фахівці НЦРМ запро-понували розглядати весь післяаварійний період складеним з чо-тирьох фаз.

Надрання (перша) фаза — період, коли ще не завершився ви-кид, виникла радіоактивна хмара і почав формуватися радіоакти-вний слід. При цьому опромінення населення відбувається привисокій потужності дози і носить переважно інгаляційний харак-тер, внутрішнє опромінення припадає на легені та щитовидну за-лозу.

Йодна (друга) фаза тривалістю один-два місяці. На цей інтер-вал часу припадає практично вся фаза опромінення щитовидноїзалози від радіонуклідів йоду, які надійшли в організм людини зпродуктами харчування.

Фаза (третя) сформованого радіоактивного сліду зовнішньогоу-опромінювання, тривалість цієї фази два-три роки.

Фаза (четверта) довгоживучих осколочних радіонуклідів. Три-валість її може досягати десятків років, що дорівнює часові жит-тя покоління.

Величину у-випромінювання і дозу внутрішнього опроміненняв цей період визначають радіонукліди цезію.

При отриманні сигналу «Аварія на АЕС» з викидом радіоактив-них речовин або очікуваного радіоактивного зараження необхідно:отримати ЗІЗ, йодистий калій, підготувати ватно-марлеві пов'язки,діяти по команді штабу цивільної оборони, що визначається «Пла-ном цивільної оборони на мирний час». Якщо розпорядження ненадійшло, необхідно, перебуваючи у приміщенні, здійснити герме-тизацію вікон, дверей, закрити вентиляційні колодязі.

Йодну профілактику слід проводити згідно з мовною інформаці-єю сигналу «Увага всім» або за розпорядженням об'єктового штабуЦОНС. При цьому слід мати на увазі, що захисний ефект профілак-тики перебуває у прямій залежності від терміну початку прийомупрепарату, а саме: при прийомі його за 6 годин до інгаляції (вди-хання) РР забезпечується 100-процентний захист, прийом у ході ра-діоактивного впливу забезпечує 90-процентний захист, а при при-йомі через 2 години після разового надходження РР усерединуорганізму захисний ефект не перевищує 10 %. Приймати слід про-тягом 7 днів по півтаблетки йодистого калію на день чи 2 рази надень (по 22 краплі чи 1 раз по 44 краплі) 5-процентної настойки йо-ду на 1/2 склянки води (дітям до п'яти років 2,5-процентною на-стойкою протерти передпліччя і гомілки). З цією метою в кожномупідрозділі призначені спеціальні посадові особи за одержання і роз-дачу йодистого препарату в таблетках. Видають його під розпискуна повний 7-денний курс профілактики кожному з працівників, атакож членам їх родин. Слід відзначити, що ізотоп йоду-131 має пе-ріод напіврозпаду 8,1 доби, тому розпад його до 3-процентної інте-нсивності від початкового рівня зараження відбувається за 40 діб іпрофілактику слід при необхідності продовжити до 10 діб (вагітнимжінкам і дітям до 3-х років — до 2-х діб).

Кожен працівник одержить протигаз ГП-5 (ГП-5М), аптечкуіндивідуальну АІ-2, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8,пакет медичний перев'язувальний ПМП.

Особи, які входять у формування служб, одержать ізолюючіпротигази ІП-4, 6, респіратори, засоби захисту шкіри (захиснийкомбінезон і костюм, легкий захисний костюм) у залежності відхарактеру виконуваних завдань.

Ватно-марлева пов'язка (ВМП) знижує дозу внутрішньогоопромінення в 10 разів. Для її виготовлення треба взяти шматокмарлі довжиною 1 м і шириною 50 см, на середину шматка по-класти шар вати товщиною 1-2 см, довжиною 30 см і шириною20 см. Вільні краї по довжині марлі затягти по обидва боки нашар вати, а кінці розрізати на 30-35 см; стрічки, які утворилися,зав'язати: нижні на тімені, а верхні — на потилиці. Можна длязахисту використовувати підручні засоби: тканинну пов'язку,рушник, носову хустку.

Провести герметизацію житлових (службових) приміщень,закрити і заклеїти папером, плівкою чи лейкопластиром рами,кватирки, витяжні і притокові вентиляційні люки. Перевірити ге-рметичність дверей, вікон, вентиляційних люків (наприклад, повідхиленню полум'я свічки).

Упакувати в поліетиленові мішки продукти, підготувати за-пас води, заливши її в посуд з кришками чи пробками.

Тримати постійно включеними засоби передачі інформації.

Уточнити місце укриття за сигналом «Аварія на АЕС».

Відмітимо, що захисна ефективність у порівнянні з відкритою

місцевістю одноповерхових дерев'яних будинків дорівнює 2, акам'яних — 10-12. У кам'яних багатоповерхових вона залежитьвід поверховості, на середніх поверхах вона максимальна — по-рядку 50. Захисна ефективність підвальних приміщень досягає 60в одноповерхових і 500-600 — у багатоповерхових будинках.

За сигналом «Аварія на АЕС»:

Виключити газ, воду, електроприлади.

Надягти ВМП, респіратор чи протигаз (при їх відсутностізакрити ніс і рот складеною в кілька разів тканиною), чоботи,плащ з капюшоном, узяти запас продуктів і води, укритися в за-хисній споруді. Якщо такої можливості нема, то перебувати в ма-ксимально загерметизованому приміщенні, по можливості не напершому і не на останньому поверхах, на відстані від вікон і стін,радіо при цьому не виключати.

Поза приміщенням бути в щільно застебнутому верхньомуодязі і головному уборі. Запобігти потраплянню дощу (снігу) натіло й одяг.

Входячи у приміщення, ретельно витерти взуття об ряснозмочений водою килимок (ганчірку). Верхній одяг ретельно ви-чистити (краще пилососом). При можливості взуття й одяг зали-шити поза приміщенням.

Перед прийомом їжі добре прополоскати рот 5-процентнимрозчином соди (набрати воду через ніс і кілька разів висякатися),ретельно з милом вимити руки.

Виходити зі сховища чи квартири тільки після дозволу шта-бу ЦОНС відповідно до інформації про НС.

З уведенням режиму радіаційного захисту населення:

Усвідомити режим захисту і чітко його виконувати.

Виходити з укриття тільки на час, установлений режимомзахисту. Дітей на вулицю не виводити.

На зараженій місцевості (поза укриттям) забороняєтьсяприймати їжу, збирати ягоди, гриби, без потреби доторкатися допредметів. Фрукти й овочі з городу і саду без лабораторного ана-лізу не вживати.

Заходячи до приміщення, зняти заражений одяг і взуття, за-лишити їх біля входу.

При рівні радіації 1 мЗв/год і більше вести облік доз опро-мінення (за показами дозиметра).

При рівні радіації 3 мЗв/год і більше проводиться тимчасоваевакуація за рішенням районних і міських КНС.

Наприкінці робочого дня пройти дозиметричний контроль іпри необхідності — повну санітарну обробку.

Дозиметричні і радіобіологічні дослідження показують, щошкідливі наслідки не виявляються при дозах менше 1 мЗв корот-кочасного опромінення.