7 4.2. Дії при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах

магниевый скраб beletage

За сигналом «Аварія на ХНО» надягти протигаз, засо-би захисту шкіри й укритися в захисній споруді;

при загрозі хімічного зараження прийняти тарен з аптечки АІ-2 (гніздо 2), при наростанні ознак отруєння прийняти ще однутаблетку.

Найбільш розповсюдженими СДОР є хлор і аміак.Варіант тексту звертання чергового диспетчера штабу цивіль-ної оборони може бути таким:

«Увага! Увага! Говорить диспетчер (найменування хімічнонебезпечного об'єкта) або штаб цивільної оборони міста.

Громадяни! На (найменування об'єкта) відбулася аварія звикидом (найменування СДОР). Хмара зараженого повітряпоширюється в напрямку (найменування об'єкта, району,міста, населеного пункту). В зону хімічного зараження попа-дають (найменування цехів, об'єктів, установ, вулиць, жилихрайонів).

Робітникам та службовцям (найменування об'єкта) негайнонадягти промислові протигази і зайняти захисні споруди (якщо вних забезпечується регенерація повітря).

Робітникам, службовцям і населенню (найменування цехів,об'єктів, установ, вулиць, районів) залишатися в будинках. Здій-снити герметизацію своїх приміщень.

Населенню (найменування вулиць, районів) негайно залишитижитлові будинки, будівлі підприємств, установ і вийти в район(вказується куди).

Якщо ви не маєте при собі протигаза і не встигли до підходухмари зараженого повітря залишити цех, будинок, установу абожитловий будинок, то укрийтеся в ньому, щільно зачиніть вікна,кватирки і двері, припиніть доступ повітря ззовні. Сповістіть проаварію і звертання своїх сусідів. Надалі дійте відповідно до вказі-вок адміністрації об'єкта (штабу цивільної оборони міста)».

Отримавши сигнал «Увага всім» і звертання, місцеві органивлади, керівники ДЕЗ (ЖЕК) організовують оповіщення населен-ня за місцем проживання з використанням усіх наявних у їх роз-порядженні засобів.

Дії робітників, службовців і населенняпри аварії з викидом (розливом) СДОР

Робітники та службовці, почувши сигнал оповіщення,негайно використовують засоби індивідуального захисту — ізо-люючі та промислові протигази, потім виконують заходи, перед-бачені на цей випадок спеціальною інструкцією підприємства(цеху), укриваються в підготовлених сховищах чи виходять із зо-ни зараження. При оголошенні безпосереднім керівником робітрішення про евакуацію зобов'язані з'явитися на збірні евакуацій-ні пункти об'єкта.

Особи, які входять до складу невоєнізованих формувань циві-льної оборони, прибувають на пункт збору формування і берутьучасть у локалізації та ліквідації вогнища хімічного зараження.Особи, які одержали незначні ураження, звертаються в медичніустанови для визначення ступеня ураження і проведення профі-лактичних заходів. В усіх випадках вхід у виробничі будівлі, під-вали й інші приміщення дозволяється тільки після контрольноїперевірки вмісту СДОР за рішенням безпосереднього керівникаробіт з ліквідації наслідків аварій.

Почувши повідомлення про аварію, населення, яке попадає внебезпечну зону, повинне швидко застосувати найпростіші засо-би індивідуального захисту органів дихання і шкіри.

Перебуваючи у квартирі чи службовому приміщенні, потрібнонегайно зачинити вікна, кватирки, двері, вимкнути газ та інші нагрі-вальні прилади, загасити вогонь у печах. Для прослуховування звер-тання, інформації і вказівок необхідно ввімкнути місцеві програмирадіомовлення і телебачення (не забути вимкнути перед виходом ізприміщення). Якщо є можливість, повідомити про небезпеку сусідів.

Потрібно пам'ятати, що час підходу хмари зараженого повітрядо місця вашого перебування на момент аварії вкрай обмежений.Він залежить від відстані до вогнища аварії і швидкості вітру.

Так, орієнтовний час підходу первинної хмари зараженого по-вітря на відстані 1-20 км від місця викиду СДОР при швидкостівітру 1-7 м/с становитиме:

Відстань від місцявикиду СДОР, км

Час підходу повітря, хв., при швидкості вітру

1 м/с

2 м/с

3 м/с

4 м/с

5 м/с

6 м/с

7 м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

1

17

8

6

4

3

3

2

2

33

17

11

9

7

6

5

3

50

25

17

13

10

8

7

4

67

33

23

17

13

11

9

5

83

42

28

21

17

14

12

6

100

50

34

25

20

17

14

7

117

58

39

29

23

19

17

8

133

67

45

33

26

22

19

9

150

75

50

38

30

25

21

10

167

83

56

42

33

28

24

При цьому необхідно враховувати, що ще кілька хвилин можебути витрачено на оголошення сигналу «Увага всім» і мовногозвертання.

Слід також знати, що вражаючий вплив конкретного СДОР налюдину в основному залежить від його концентрації в повітрі ітривалості його впливу. Тому, якщо немає можливості залишитинебезпечну зону до підходу первинної хмари, не піддавайтесяпаніці і продовжуйте вживати заходи захисту.

Перебуваючи на вулиці, не слід торкатися будь-яких пред-метів.

Для захисту органів дихання на вулиці й у приміщенні можнавикористовувати вироби з тканини (маски), змочені водою, хут-ряні або ватяні частини одягу. При закритті ними органів дихан-ння знижується концентрація шкідливих домішок у вдихуваномуповітрі в результаті їхньої адсорбції на волокнах фільтруючогоматеріалу сухої пов'язки або їх поглинання водою, що зменшитьтяжкість ураження. Для захисту шкіри можливе застосуванняшапок, рукавичок, штанів і т.д.

При недоцільності чи неможливості термінової евакуації, від-сутності сховищ або інших герметичних укриттів можна тимча-сово, хоча б на період проходження первинної хмари, залишатисяв житлових чи службових приміщеннях, уживши заходи щодо їхгерметизації.

Знаючи тип СДОР і його властивості, зокрема вагу парів від-носно повітря, можна зорієнтуватися, в яких приміщеннях доці-льно укритися. Якщо пари СДОР важчі за повітря потрібно,укритися на верхніх поверхах будинків і навпаки, якщо париСДОР легші за повітря, доцільніше укриватися на нижніх повер-хах багатоповерхових будинків.

У ряді випадків передбачається можливість тимчасовогоукриття людей у сховищах, обладнаних фільтровентиляційнимиустановками. Однак після проходження первинної хмари при не-сприятливій обстановці організовується евакуація. При укриттінаселення у сховищах, укриттях, розташованих, як правило, упідвалах будинків, слід пам'ятати, що багато СДОР, важчі за по-вітря, можуть накопичуватися в низьких місцях і потрапляти упідвали. Крім того, ряд СДОР не затримуються фільтрами. У та-ких випадках сховища використовуються в режимі повної ізо-ляції.

Збір людей у містах проводиться по будинках і під'їздах.Напрямок виходу населення з небезпечної зони вказуєтьсяпредставником органів цивільної оборони чи міліції. Якщо їхпоблизу не виявиться, то потрібно виходити у бік, перпенди-кулярний напрямку вітру, по можливості на підняту і добрепровітрювану ділянку місцевості. Якщо вдома є транзистор, незабудьте захопити його із собою і налаштувати на місцеве ра-діомовлення.

Надання першої медичної допомоги ураженим СДОР

На об'єктах народного господарства надання першоїмедичної допомоги здійснює особовий склад медико-санітарнихчастин, пунктів охорони здоров'я у взаємодії з рятувальними фо-рмуваннями об'єкта.

Організація надання медичної допомоги населенню, уражено-му СДОР, покладається на місцеві органи охорони здоров'я.

Слід пам'ятати, що чим швидше буде надана допомога пост-раждалому, тим сприятливішим буде для нього результат. Томуперша медична допомога повинна надаватися особовим складомрятувальних формувань, санітарними постами, санітарними дру-жинами об'єкта, санітарними дружинами, які вводяться у вогни-ще хімічного зараження, а також робітниками, службовцями і на-селенням у порядку само- і взаємодопомоги. Отже, робітники таслужбовці хімічно небезпечного об'єкта, особовий склад форму-вань і населення, яке проживає поблизу об'єкта, повинні знати івміло використовувати основні найпростіші заходи першої меди-чної допомоги потерпілим при ураженні конкретними СДОР.

Обсяг першої медичної допомоги ураженим СДОР у вогнищі ура-ження в порядку само- і взаємодопомоги полягає у захисті органів ди-хання, видаленні і знезаражуванні стійких СДОР на шкірі, слизовихоболонках очей, одязі і негайній евакуації за межі зараженої зони.

Перша медична допомога у вогнищі ураження, яка надається сані-тарними постами і санітарними дружинами, включає пошук уражених,медичне сортування за складністю ураження, а також першу медичнудопомогу (захист органів дихання, видалення і знезараження крапельстійких СДОР: введення протиотрути при ураженні деякими СДОР).

При отруєнні СДОР, як правило, не можна робити штучне ди-хання, бо це може ускладнити ураження.

На ураженого необхідно надягти протигаз. При відсутностіпротигаза можна використовувати ватно-марлеву пов'язку, руш-ник, зволожений 2-процентним розчином харчової соди. Для за-хисту шкіри використовують плащі, гумові рукавички, чоботи.Населення як підручні засоби може використовувати накидки,плащі з прогумованої тканини, хлорвінілу або поліетилену.

У місцях збору уражених надається перша медична і першалікарська допомога: зняття (при наявності крапель) зараженогоодягу; при різкому ослабленні дихання — штучне дихання, ки-сень; при сильному подразненні шкіри і слизових оболонок очей— обробка шкіри мильними розчинами, промивання очей 2-процентним розчином харчової соди; застосування засобів, тоні-зуючих серцево-судинну систему, забезпечення спокою, тепла.

ро§

Є

З№

•fc.о•fc.

ЗАХОДИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРАЖЕННІ ДЕЯКИМИ СДОР

Найменування СДОР,ознаки виявлення

Перша медична допомога у вогнищі ураження

Проводиться в порядку само- і взаємодопомоги

Проводиться санітарними дружинами

1

2

3

Азотна кислота і окис-ли азоту (туман, їдкийподразнюючий запах)

Добре промити очі і лице водою. Надягтипротигаз або ватно-марлеву пов'язку, змо-чену 2-процентним розчином харчової со-ди. Змити з відкритих ділянок шкіри краплікислоти великою кількістю води (протягом10—15 хв.). Вийти з вогнища (при надіто-му протигазі краще чекати евакуації)

Пошук уражених. Якщо протигаз на потерпі-лого не вдягнуто, промити очі 2-процентнимрозчином харових соди або водою. Вдягтипротигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену2-процентним розчином харчової соди. Рете-льно змити водою краплі кислоти зі шкіри таодягу

Аміак (різкий харак-терний запах)

Добре промити очі і шкіру водою протягом10 хв. Надягти протигаз або ватно-марлевупов'язку, змочену 5-процентним розчиномлимонної кислоти. Вийти з вогнища у на-прямку, перпендикулярному руху повітря.При перебуванні у приміщенні — затем-нення. Гірчичники на ділянку гортані. Все-редину молоко з боржомом або харчовоюсодою. Типи протигазів: КД, КД8, М

Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий,добре промити очі водою або 0,5-1-процентнимрозчином алюмінієво-калієвого гулуну. Надягтипротигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену5-процентний розчином лимонної кислоти. Припотраплянні крапель на шкіру ретельно змити їхводою. Забезпечити спокій, евакуювати незале-жно від стану у положенні лежачи. При пору-шенні або зупинці дихання — штучне дихання.Зволожений кисень

Бензол, бензин (різкийспецифічний запах)

Надягти протигаз чи ватно-марлевупов'язку, змочену водою або 2-процентнимрозчином харчової соди. При наявностікрапель отрути на шкірі видалити їх миль-ним розчином. Вихід (винесення) потерпі-лих за межі зараженого району. Типи про-тигазів: A, As, М, БКФ. (Бензин — А, А8)

Аналогічно заходам при само- і взаємодопомо-зі


•fc.о

ЦІ

JZ

sroіз

tr

I

о-о

Діоксан

Добре промити шкіру водою з милом. Очі іслизову рота промити водою. По можливо-сті викликати блювання. Вийти з вогнищаураження

Вивести потерпілого із зони зараження. Знятизаражений одяг. Обмити шкірні покриви во-дою з милом. Очі і слизову рота промити во-дою. При потраплянні у шлунок викликатиблювання — дати випити розчин харчової солі

Дихлоретан (запах на-гадує хлороформ)

Добре промити очі і лице водою або 2-процентним розчином харчової соди про-тягом 10-15 хв. При наявності крапель нашкірних покривах видалити їх мильнимрозчином. Терміново залишити зону зара-ження. Типи протигазів: А, А8

Розшук уражених. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчи-ном харчової соди. При різкому ослабленні ди-хання — штучне дихання методом «рот у рот».При потраплянні речовини на шкіру ретельнопромити її водою з милом. При потраплянні в очі— протягом 10—15 хв. промивати проточноюводою при широко розкритій очній щілині

Метиловий спирт (за-пах спирту)

Промити очі і лице водою. Надягти проти-газ або ватно-марлеву пов'язку, змоченуводою, змити з відкритих ділянок шкірикраплі метилового спирту водою. Вийти звогнища. Типи протигазів: А, А8

Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий,промити очі водою, надіти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Змити крап-лі отрути зі шкіри і одягу. Евакуювати ураже-них з вогнища

Окис вуглецю (немаєзапаху)

Надягти протигаз. Винести потерпілого іззараженої зони(винесення ураженого у по-ложенні лежачи). Надати тілу зручного по-ложення, розстібнути комір, ремінь і т.д.,щоб полегшити дихання). Типи протигазів:СО, М

Розшук уражених. Надягти протигаз. Негайневинесення (вивезення) потерпілих із заражено-го району. При легких випадках отруєння ню-хати на ватці нашатирний спирт. При серед-ньому і тяжкому ступені отруєння —госпіталізація

Перекис водню

Добре промити очі і лице водою (10-15хв.). Надягти протигаз або ватно-марлевупов'язку, змочену водою. Змити з відкри-тих ділянок шкіри краплі перекису воднювеликою кількістю води. Вийти з вогнищаураження. Типи протигазів: А, А8

Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий,промити очі і лице водою. Надіти протигаз абоватно-марлеву пов'язку, змочену водою. Зми-ти водою краплі перекису зі шкіри. Евакуюва-ти уражених з вогнища

Закінчення табл.

Найменування СДОР,ознаки виявлення

Перша медична допомога у вогнищі ураження

Проводиться в порядку само- і взаємодопомоги

Проводиться санітарними дружинами

1

2

3

Сірчистий ангідрид (різ-кий задушливий запах,бурі плями на зеленихчастинах рослин)

Добре промити очі та лице водою. Надягтипротигаз або ватно-марлеву пов'язку, змо-чену 2-процентним розчином харчової со-ди. Змити з відкритих ділянок шкіри крапліречовини великою кількістю води протя-гом 10-15 хв. Вийти з вогнища. Типи про-тигазів: В, В8, М, БКФ

Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий,промити очі 2-процентним розчином харчовоїсоди або водою. Надіти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним роз-чином харчової соди. Добре змити водою кра-плі речовини зі шкіри і одягу. Спокій. Евакую-вати лежачи незалежно від стану

Сірководень (запахтухлих яєць)

Добре промити очі водою. Надягти проти-газ або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчином харчової соди. За-лишити вогнище ураження. Типи протига-зів: В, В8, КД, КД8, М

Аналогічно само- і взаємодопомозі

Сірковуглець (нудот-ний редьковий запах)

Добре промити очі та лице водою. Надягтипротигаз або ватно-марлеву пов'язку, змоченуводою. Видалити з відкритих ділянок шкірикраплі сірковуглецю спиртовим розчином (го-рілка, одеколон та ін.). Негайно залишити во-гнище зараження. Типи протигазів: А, А8, М

Аналогічно само- і взаємодопомозі

Соляна кислота (їдкийзапах, жовті плями назелених частинах рос-лин)

Добре промити очі і лице водою. Надягтипротигаз або ватно-марлеву пов'язку, змо-чену 2-процентним розчином харчової со-ди. Змити з відкритих ділянок шкіри краплікислоти великою кількістю води (протягом10—15 хв.). Вийти з вогнища. При надіто-му протигазі доцільніше чекати евакуаціїтранспортними засобами

Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий,промити очі 2-процентним розчином харчовоїсоди або водою. Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним роз-чином харчової соди. Добре змити водою кра-плі кислоти зі шкіри і одягу. Забезпечити спо-кій

JZ

sroіз

o-

I

о-оо

X

•fc.о

-J

Синильна кислота (за-пах гіркого мигдалю)

Надягти протигаз. Негайно залишити вог-нище ураження. Типи протигазів: В, В6, М,БКФ, ІП-5

Надягти протигаз. При наявності ознак отруєннянегайно внести під маску протигаза інгаляційнийантидот. Вивести уражених з вогнища

Тетраетилсвинець (со-лодкуватий фруктовийзапах)

Промити очі великою кількістю теплої води.Надягти протигаз або ватно-марлевупов'язку, змочену водою. Видалити з відкри-тих ділянок шкіри краплі отрути чистим бен-зином, гасом, потім теплою водою. Вийти звогнища. Типи протигазів: А, А8, БКФ, М

Розшук уражених. Промити очі водою, надяг-ти протигаз або ватно-марлеву пов'язку. Вида-лити з відкритих ділянок шкіри краплі отрутичистим бензином, гасом, змити теплою водою.Вивести уражених з вогнища

Фосген (запах гнилихфруктів, прілого сіна)

Надягти протигаз або ватно-марлеву пов'язку,змочену розчином уротропіну. Звільнити ура-женого від тісного одягу. Винести потерпілогоз вогнища ураження. Штучне дихання

Аналогічно само- і взаємодопомозі

Хлор (жовто-зеленийгаз із подразнюючимзапахом, змінює заба-рвлення рослин)

Промити очі водою. Надягти протигаз абоватно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентним розчином харчової соди. Об-робити шкіру мильним розчином. При від-сутності дихання — штучне дихання «рот урот». Залишити вогнище ураження. Типипротигазів: В, В8, М, БКФ

Розшук уражених. Якщо протигаз не надітий,добре промити очі, ніс, рот 2-процентним роз-чином харчової соди. Надягти протигаз або ва-тно-марлеву пов'язку, змочену 2-процентнимрозчином харчової соди. Евакуювати з вогни-ща ураження

Хлорпікрин (запах сві-жого квіткового меду,сильна сльозотеча)

Аналогічно хлору. Типи протигазів: ГП-5,А, А8, В, В8, М, БКФ

Аналогічно хлору

Фтористий водень

Очі промити водою протягом 15-20 хв. або1-процентним розчином харчової соди.Шкіру промивати ЗО хв. проточною водою.Якщо СДОР потрапляє всередину, питимолоко, теплий розчин харчової солі (1столова ложка на склянку води) або су-спензію крейди. Потім викликати блюван-ня. При необхідності зробити штучне ди-хання. Типи протигазів: В, В8, М, БКФ

Розшук уражених. Заходи аналогічно заходампри само- і взаємодопомозі. Госпіталізація