7.4.7. Дії керівників об'єктівпри надзвичайних ситуаціях

магниевый скраб beletage

Керівники об'єктів повинні передбачити управліннянадзвичайними ситуаціями. Для завдання забезпечення безпекилюдини в НС стратегія управління повинна включати здійснення3-х цілей:

запобігання причин виникнення;

запобігання самих екстремальних ситуацій;

пом'якшення, максимальне ослаблення наслідків НС.

Стратегія запобігання причин виникнення НС передбачає не-допущення таких дій чи процесів, які несуть загрозу населенню.Дана стратегія здійснюється або відмовою від будівництва не-безпечних об'єктів, або знищенням чи перепрофілюванням виро-бництв — джерел підвищеної небезпеки.

Друга стратегія — запобігання самої НС — передбачає недо-пущення виходу небезпечного процесу з-під контролю шляхомвикористання надійних аварійних систем, сигналізації, автомати-ки й інших заходів з підвищення надійності і стійкості роботипідприємств, а також шляхом заходів превентивної евакуаціїтощо.

Третя стратегія — пом'якшення наслідків — передбачає оріє-нтацію на ослаблення, локалізацію наслідків НС. Ця стратегіямає пріоритет у керуванні стихійними лихами і ситуаціями «ком-бінованого» типу.

У практиці управління найбільший ефект дає спільне викори-стання всіх трьох стратегій, особливо при промислових аваріях.У НС, викликаних стихійними лихами, пріоритет надається дру-гій і третій стратегіям. Для реалізації кожної зі стратегій управ-ління необхідно розробляти і приймати комплекс превентивнихта оперативних заходів.

Превентивні:

аналіз і встановлення зовнішніх та внутрішніх причин, яківедуть до катастрофи;

прогнозування осередків ураження, втрат і збитків на під-приємстві;

заходи з підвищення стійкості;

обґрунтування сил і засобів для проведення дій з локалізаціївогнищ поразки і пошуково-рятувальних робіт;

навчання формувань і громадян способам захисту;

підготовка надійного КП управління.

Оперативні:

оповіщення про НС;

проведення всіх видів розвідки й оцінка обстановки;

проведення екстрених захисних заходів (укриття в ЗС, ева-куація, використання ЗІЗ);

використання сил постійної готовності для локалізації ката-строфи;

надання першої медичної і першої долікарняної допомоги;

нарощування сил і засобів в ОП за рахунок залучення фор-мувань підвищеної готовності;

термінове постачання потерпілих продовольством та інши-ми життєво необхідними засобами;

введення аварійно-відбудовних робіт.

При виникненні НС організовується надзвичайне управління,яке складається з чотирьох стадій ліквідації наслідків.

Стадія вжиття екстрених заходів. Мета — задіяти механізмнадзвичайного управління і вчасно зреагувати на НС. Основні за-вдання початкової стадії: встановлення факту НС, попередня оці-нка обстановки в зоні лиха і масштабів наслідків, мобілізація івстановлення оперативних завдань органам надзвичайногоуправління, віддача розпоряджень на залучення мобільних силпожежної охорони, швидкої медичної допомоги, охорони суспі-льного порядку й інших служб для допомоги потерпілим, спри-яння місцевим органам влади в організації рятувальних робіт ілокалізації зони нещастя власними силами; інформування насе-лення та вищестоящих органів управління про НС і вжиті заходи.Тривалість початкової стадії — 1-10 годин.

Стадія оволодіння ситуацією й організації механізму над-звичайного управління в зоні лиха, у плануванні і проведенні ря-тувальної операції відповідного масштабу. Завдання: детальнооцінити обстановку, терміново прийняти обґрунтоване рішення йуточнити план ліквідації наслідків НС; розрахувати необхідні си-ли і засоби, ресурси для всього комплексу робіт у зоні лиха, ор-ганізувати чітку взаємодію всіх залучених сил і аварійних служб.Тривалість 2-ї стадії — від кількох годин до кількох діб.

Основна і визначальна стадія. Мета — перебороти надзви-чайний характер ситуації: відновити безпеку населення в зоні ли-ха, ліквідувати загрозу життю і здоров'ю всім потерпілим, ство-рити мінімально необхідні умови для життєдіяльності населення,що залишилося. Завдання: розгортання в найкоротший термін ря-тувальних робіт на всіх потерпілих об'єктах зони лиха, наданнядопомоги потерпілим для захисту їхнього життя, здоров'я і під-тримка життєздатності в екстремальних умовах; евакуація потер-пілих із зони нещастя та їх життєзабезпечення; термінове прове-дення аварійно-відбудовних робіт на системах водо-, тепло-, га-зо-, електросистемах і зв'язку в зоні лиха. Тривалість кілька діб— кілька тижнів.

4. Стадія відновлення, тобто економічна, соціальна, культурнай екологічна реабілітація зони лиха. Органи надзвичайногоуправління вичерпали свою роль і передають функції постійноїдії місцевим органам управління. Розробляється спеціальна про-грама з черговістю комплексу заходів для реабілітації зони неща-стя.

Як приклад розглянемо дії керівників при аваріях на хімічно ірадіаційно небезпечних об'єктах.

Управління підприємством і дії керівниківпри аваріях на хімічно небезпечному об'єкті

1. При виникненні виробничої аварії найважливішимзаходом щодо захисту є своєчасне оповіщення.

Основним способом оповіщення в мирний час є мовна інфор-мація (радіо, телебачення, проводовий зв'язок). Перед інформа-цією вмикаються електросирени, заводські гудки і по радіо пере-дається попередній сигнал «Увага всім». 3а цим сигналомнеобхідно ввімкнути радіо, телевізор для прослуховування мов-ної інформації. Відповідальними за організацію і здійснення опо-віщення є територіальні органи ЦО, начальники ЦО об'єктів.

Якщо протягом 5 хвилин після подачі сигналу «Увага всім»мовної інформації нема, значить відбувся несанкціонований за-пуск сирен (помилкова тривога).

При виникненні аварії зі СДОР на об'єкті начальник ЦОоб'єкта негайно (через диспетчера, чергового по заводу) органі-зовує оповіщення штабу ЦО НС об'єкта, району, командирів не-воєнізованих формувань, робітників та службовців, населенняприлягаючих до об'єкта будинків. Якщо аварія відбулася на ін-шому об'єкті, оповіщення роблять штаб ЦО НС району, черговийпо райвідділу міліції. При цьому повідомляється місце аварії, типСДОР, напрямок вітру.

Одержавши основні вихідні дані про аварію, диспетчер(черговий по заводу) робить прогнозування хімічної обстановки(2-3 хв.) на об'єкті з метою визначення напрямку поширенняСДОР. По гучномовному зв'язку передається текст: «Увага! Ува-га! Говорить черговий диспетчер (черговий по заводу)! Наоб'єкті вибухнула цистерна з аміаком, напрямок поширення хма-ри..., ужити заходів захисту (загерметизувати будинки, надягтипротигази), людей розмістити у верхніх (нижніх) поверхах чи ви-водити в напрямку...».

У зв'язку зі швидкодією СДОР і незначним часом приходухмари до об'єкта головне в захисті — використання ЗІЗ (при на-явності) і екстрений вихід людей із зони поширення хмари.

Розгортається робота комісії з надзвичайних ситуацій(КНС).

Дії керівників при аварії на ХНП:

№>

Заходи

Час

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

l

Одержання сигналу про аварію,оцінка обстановки, доповідьНЦО НШЦОНС голові КНС

2 хв.

диспетчер — робочий час,черговий по заводу — не-робочий час

2

Оповіщення про аварію підроз-ділів, розташованих поблизуджерела СДОР, членів КНС

5 хв.2 хв.

те ж самеробочий час НЦО

3

Ухвалення рішення і передачарозпоряджень, доповідь у штабЦОНС району, департамент

30 хв.

неробочий час НЦО

4

Оповіщення робітників та служ-бовців про небезпеку і порядокїх дій (мовна інформація)

20 хв.

диспетчер, черговий, нача-льник радіовузла, началь-ники підрозділів

5

Розгортання пункту управління,цілодобове чергування на робо-чих місцях

30 хв.1-2год

робочий час НШЦОНСне-робочий час

6

Здійснення розвідки вогнищазараження в районі підприємст-ва

30 хв.

нач. служби ПРіПХЗНШЦОНС

7

Видача ЗІЗ робітникам та служ-бовцям

20 хв.

НШЦОНС, нач. служби

8

Проведення безперервного ме-теоспостереження з метою отри-мання інформації про напрямокруху хмари СДОР

пост.

нач. метеослужби

9

Безаварійна зупинка виробницт-ва, вихід із зони дії СДОР,укриття в будинках, цехах, захи-сних спорудженнях

15 хв.

нач. цехів, відділів, робіт-ники і службовці

Закінчення табл.

Заходи

Час

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

10

Видача охороні і черговому пер-соналу протигазів (промисло-вих)

5 хв.

нач. підрозділів

11

Ліквідація наслідків хімічногозараження:

 

штаб ЦОНС, командири не-воєнізованих формувань,нач. розвідки, нач. службиПРіПХЗ, нач. мед. служби

 

організація рятувальних робітз виведення людей із загазова-них зон, завалів і надання їмпершої медичної допомоги;

 

 

проведення невідкладнихаварійно-відбудовних робіт злокалізації аварій;

 

 

 

проведення дегазації;

 

 

 

проведення санітарної обро-бки людей

 

 

12

Оточення місця аварії

не-гайно

нач. служби ООП

13

Організація пункту інформації

пост.

НЦО

14

Уживання заходів по відновлен-ню виробничої діяльності

 

НЦО, гол. інженер, нач.підрозділів

7. Основними відповідальними особами щодо забезпеченнязахисту робітників та службовців при аваріях зі СДОР є: голо-вний інженер, черговий диспетчер, начальник штабу ЦОНС, на-чальники підрозділів (цехів), начальник газорятувальної служби.

Директор (Начальник ЦО) :

одержавши інформацію про аварію, прибуває на об'єкт і здійс-нює загальне керівництво ліквідацією наслідків і порятунок людей;

інформує адміністрацію району (міста) про характер аварії,рятувальні та інші невідкладні роботи (РІНР);

створює команду фахівців, яка бере участь разом з газоряту-вальною службою (ГРС) у ліквідації наслідків аварії.

Головний інженер:

безпосередньо керує роботами по ліквідації наслідків аварії;

ознайомившись з обстановкою, приступає до виконання за-ходів по плану ЦО мирного часу;

керує діями пункту управління;

перевіряє особовий склад ГРС, медслужби і контролює пов-ноту оповіщення всіх посадових осіб;

віддає розпорядження щодо локалізації аварії;

дає вказівки на евакуацію РіС, з організації оточення районуаварії і з інформації;

періодично доповідає НЦО про обстановку в районі аварії.

Начальник штабу ЦОНС об'єкта:

розробляє план захисту РіС від СДОР (разом з начальника-ми служб);

підтримує постійну готовність сил і засобів ЦО до ліквідаціїнаслідків аварії, організовує навчання;

при виникненні аварії розгортає КП, віддає розпорядженняна проведення заходів щодо захисту РІС; готує сили і засоби доведення РІНР;

ставить завдання на розвідку ОХЗ;

оцінює обстановку і доповідає НЦО, готує пропозиції з про-ведення РІНР;

здійснює контроль за своєчасним наданням медичної допо-моги ураженим, їх евакуацією і виведенням з вогнища зараження.

Черговий диспетчер:

до прибуття безпосереднього керівника робіт з ліквідації на-слідків аварії займається порятунком людей, локалізацією аварії(разом з начальником чергової зміни ГРС);

прогнозує небезпечну зону поширення СДОР і подає сигна-ли по РТЗ «Увага! Гази, хлор»;

оповіщає особовий склад ГРС, протипожежної і медичноїслужб, командний склад, місцеві органи, РіС і дає рекомендаціїначальникам підрозділів (цехів) про напрямок виведення людей знебезпечної зони (з обов'язковим підтвердженням одержання ін-формації);

інформує чергового штабу ЦОНС району і диспетчерів сусі-дніх підприємств про аварію;

з прибуттям командирів НЧ ставить завдання на розвідкувогнища зараження;

організовує своєчасне надання медичної допомоги. Керівницт-во роботами веде з КП. З прибуттям головного інженера і його за-ступників інформує їх про обстановку та виконує свої обов'язки.

Комплект документів, необхідних для роботи чергового дис-петчера:

посадові обов'язки;

план з можливою обстановкою на ОГ, у випадку аварії;

схема оповіщення КНС, РІС і населення при аварії;

схема оцінки хімічної обстановки (стенд);

картка-паспорт на об'єкт зі СДОР;

варіанти текстів оповіщення.

Начальник підрозділу (цеху), у якому відбулася аварія:

оповіщає РіС, чергового диспетчера;

викликає ГРС;

дає вказівки щодо припинення робіт і на аварійну зупинкуцеху, заборони допуску людей у вогнище зараження, порятункулюдей і локалізації аварії;

контролює вихід людей з небезпечної зони в безпечному на-прямку.

Управління підприємством і дії керівниківпри аваріях на радіаційнонебезпечних об'єктах

1. При виникненні аварії на АЕС керівники об'єктаоповіщаються штабом ЦОНС району дислокації і районним від-діленням міліції. Оповіщення керівників об'єктів (за списком)здійснюють диспетчер заводу (робочий час), а також черговийвоєнізованої пожежної команди і начальник ВОХР. Здійснюєтьсяоповіщення робітників та службовців об'єкта і населення приля-гаючих до об'єкта будинків по радіо, телебаченню, гучномовцях,а також з ПМГ.

Штаб ЦОНС об'єкта здійснює прогнозування радіаційноїобстановки.

Розгортається діяльність комісії з надзвичайних ситуацій(КНС).

Виконуються заходи щодо захисту.

ДІЇ КЕРІВНИКІВ ПРИ АВАРІЇ НА РНО

Заходи

Час

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

l

Одержання сигналу, доповідьобстановки начальнику ЦО,начальнику штабу ЦОНС, го-лові КЧС

5 хв.

диспетчер, черговий по за-воду, секретар директора

2

Віддача розпорядження проухвалення рішення

2 хв.

НЦО заводу

№>

Заходи

Час

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

3

Оповіщення і збір особовогоскладу органів управління:

 

черговий по заводу, диспе-тчер

 

у неробочий час

2 години

 

 

у робочий час

30 хв.

 

4

Доведення обстановки, прийн-ятого рішення та іншої інфор-мації до всіх рівнів управління

30 хв.

НЦО, НШЦОНС, нач. під-розд., КНС

5

Розгортання пункту управління:

 

НШЦОНС

 

у робочий час

30 хв.

 

у неробочий час

1-2години

6

Приведення в готовність форму-вань розвідки по обслуговуван-ню сховищ, МТО, медичної час-тини, спеціалізованих формувань

30 хв.

начальники служб і підроз-ділів

7

Організація спостереження, роз-відки й оцінка обстановки

1 година

нач. розвідки, НШЦОНС

8

Приведення в готовність захи-сних споруджень цивільноїоборони

1 година

нач. служб і підрозділів

9

Герметизація підвальних іслужбових приміщень

1 година

начальники підрозділів

10

Організація видачі йоднихпрепаратів та інформації щодоїх застосування

1 година

нач. підрозд. і медич. служби

11

Організація видачі респірато-рів і протигазів

1,5

година

НШЦОНС, нач. служби МТС

12

Мовна інформація про аваріюна АЕС, ЯЕУ, про час підходурадіоактивної хмари до об'єкта

-

НШЦОНС, нач. радіовузла

13

Укриття робітників та службо-вців у захисних спорудженнях,приміщеннях (режим повноїізоляції, йодизація)

за 30 хв.до під-ходухмари

нач. підрозділів, служб

14

Посилення охорони об'єкта

1 година

нач. служби ООП

Заходи

Час

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

15

Обробка розвідувальних даних іуточнення радіаційної обстановки

постійно

начальник розвідки, НШЦО

16

Прийняття рішення про діяль-ність об'єкта і уточнення ре-жиму радіаційного захисту

постійно

НЦО, штаб ЦОНС, нач.служби НРіНХЗ

17

Організація дозиметричногоконтролю на об'єкті

за 30 хв.до під-ходухмари

нач. розвідки, нач. службипри НХЗ, нач. підрозділів

18

У випадку, якщо прийнятийрежим радіаційного захисту незабезпечує отримання дозименше 0,1 Зв, приймається рі-шення про збільшення Дзон до0,25 Зв

післярадіоак-тивногозара-ження

для о. с. формувань з лікві-дації наслідків, НЦО, нач.служби НРіНХЗ

19

Прийняття рішення про евакуа-цію згідно з дозовим критерієм

запланоммирногочасу

НЦО, голова ЕК

20

Організація виробничої діяль-ності (з урахуванням радіацій-ної обстановки)

за пла-ном

НЦО, нач. підрозділів, нач.служби НРіНХЗ

21

Організація дезактивацій нихробіт

післяоціню-ванняобста-новки

НЦО, НШЦОНС, команди-ри НФ

22

Організація взаємодії підроз-ділів об'єкта:

постійно

штаб ЦОНС

 

штаб ЦОНС об'єкта зі шта-бом ЦОНС району

 

 

 

начальники служб ЦОоб'єкта з начальникамислужб ЦО району

 

 

 

голова КНС об'єкта з голо-вою КНС району

 

 

23

Інформація штабу ЦОНС райо-ну про обстановку на об'єкті

постійно

НЦО