Навчальне видання

ШОБОТОВ В. М.

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Керівник вид. проектів Б. А. СладкевичДизайн обкладинки Б. В. БорисовВерстка О. В. Бабич, О. Г. Михолат

Підп. до друку 11.10.05. Формат 60x84/16.Папір офсет. № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсет.Обл. вид. Арк. 32,1. Ум. друк. арк. 27,4.

Видавництво "Центр навчальної літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81, 428-72-838-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

сайт: WWW.CUL.COM.UA

1 Визначення радіуса зони бризантної дії вибуху(АРф = 1700 кПа) за формулою

R1 - 17,53jQ, (м),

де Q — маса газу чи палива в резервуарі, Q = 0,5 М (одиночний ре-зервуар), Q = 0,9 М (групове зберігання), М — ємкість резервуара, т.

3. Визначення надлишкового тиску в зоні дії повітряної удар-ної хвилі.

При у = 0,24 х R3 : R < 2 надлишковий тиск у зоні R3 визнача-ється за формулою:

лт>      700

АРф3

3^у 1 + 29,8у3 -При у > 2

22

АРф3   + 0,158).

4. Визначення інтенсивності теплового випромінювання вибу-ху на відстані, R3:

I = Q0FT, кВт/м2, де Q0 — питома теплота пожежі, кДж/м2,

Т — прозорість повітря (Т = 1 - 0,058 х Іп х R3), Іп = 0,015.R2R

F - .—— кутовий коефіцієнт, що характеризує взає-

(( + R32

мне розташування джерела й об'єкта.

Мета: 1. Закріплення і розширення теоретичних знаньпо проведенню оцінки стійкості роботи об'єкта.

3.         Оцінити стійкість цеху до впливу поля теплового випромі-нювання, джерела якого містяться поблизу досліджуваного цеху,і дати рекомендації щодо його підвищення.

4.         Розробити перелік заходів по підвищенню стійкості цеху дотеплового випромінювання (зразок додається).

1.         Виготовлення світлонепроникних штор з вогнетривкогоматеріалу для зашторювання віконних отворів.

никнення пожежі.

1.         Закріплення і розширення теоретичних знань по проведен-ню оцінки стійкості роботи об'єкта.

2.         Набуття навичок у визначенні оцінки стійкості цеху до впливурадіоактивного зараження і проведенні заходів по її підвищенню.

Завдання на практичне заняття

Оцінити стійкість роботи цеху до впливу радіоактивногозараження. Результати подати у вигляді розрахунку доз радіації,яку одержать робітники і службовці, в цеху і сховищі.

Зробити висновки про стійкість роботи цеху в умовах ра-діоактивного зараження.

3.         Розробити пропозиції по підвищенню стійкості роботи цехудо впливу радіоактивного зараження і представити обґрунтуван-ня та розрахунки.

Порядок виконання завдання

Завдання слід виконувати у відповідності із запропонованимиметодикою оцінки стійкості роботи об'єкта до впливу радіоакти-вного зараження і варіантом радіаційної обстановки, що склаласяпісля аварії на АЕС.

Мета:

2 Визначення радіуса зони дії продуктів вибуху (осколків) і вогняної кулі об'ємного вибуху за формулою:

R2 = R^ = 1,7 R1 (м). Надлишковий тиск у цій зоні визначаєть- ся за формулою

АРф2 = 1300

V R2

[2] Набуття навичок проведення оцінки стійкості цеху до впли- ву теплового випромінювання.

Завдання на практичне заняття

1.  Оцінити стійкість елементів цеху до впливу теплового ви- промінювання (табл. 7,8). Результати звести в табл. 9, зробити висновки.

2.  Виявити найслабші місця цеху і по них оцінити рівень стій- кості елементів цеху.

[3] Характеристика джерела горіння (ширина, довжина, радіус резервуару з пожежонебезпечним продуктом) визначається кое-

фіцієнтом Р, який обчислюється за формулами:

[5]  Заміна дверей, віконних рам і підлог на такі ж з вогнетрив- кого матеріалу.

[6]             Поділ будівлі на секції з вогнетривкими стінами (брандмау-

ерами), здатними запобігти розповсюдженню вогню під час ви-