1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЯКОСТІІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

магниевый скраб beletage

Проблеми харчування людини тісно пов'язані з якістю ібезпечністю харчових продуктів. Основними показниками про-довольчої безпеки країни можна вважати стан зернового вироб-ництва і його якісний потенціал.

Поняття якості включає інтегральну сукупність властивос-тей, здатних задовольнити за допомогою цього продукту необ-хідні потреби людини. Пріоритетними показниками якості вва-жаються органолептичні властивості продукту, його харчова цін-ність і безпечність. Безпечність пов'язана з імовірністю забруд-нення продовольчої сировини і харчових продуктів ксенобіоти-ками хімічного та біологічного походження у зв'язку зі зміноюекологічної обстановки, антропогенною дією, використанням не-дозволених продуктів, стимуляторів або інгібіторів у рослинниц-тві і тваринництві та ін.

Прогнозування якості сільськогосподарської продукціїгрунтується на виборі сортів насіннєвого матеріалу і місцевостіпосіву, селекції, сівозмінах, підживленні рослин та їх захисту, атакож збирання врожаю. Важливе місце приділяється боротьбі згрибковою плісенню, особливо в пшениці.

Останніми роками попит споживачів на безпечні та висо-коякісні харчові продукти з тривалим періодом зберігання зрос-тає. Особлива увага приділяється безпечності продукту. За дани-ми Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість збудників,що спричинюють захворювання харчового походження, зростає.Щорічно близько 1,5 млрд людей страждають від харчових ток-сикоінфекцій, 2,2 млн помирає, включаючи 1,8 млн дітей [203]. Урозвинутих країнах до 30 % населення щорічно мають ті чи іншіформи токсикоінфекцій.

Серед нових проблем, що пов'язані із забезпеченням мік-робіологічної безпеки харчових продуктів, можна виділити на-ступні. Перш за все, людство само активізує процес пристосуван-ня і мінливість мікроорганізмів. Наприклад, антибіотикостійкість(сальмонели), терморезистентність - відповідь на пастеризацію (упатогенних шигел, лістерії), токсиноутворення як вид мікробногоантагонізму. Помітно послаблюється опірність до інфекційнихзахворювань, які пов'язані з погіршенням структури харчування(анемії, білковий і йододефіцит). Технологічний аспект глобалі-зації ринку стирає межі поширення патогенних мікроорганізмів, аінтеграція та укрупнення виробництва призводять до виникненнямасових спалахів інфекційних захворювань. Невиправдане і нере-гульоване прагнення до підвищення строків придатності продук-тів підвищує ризик харчових отруєнь. Щоб надати безпечностіхарчовим продуктам, розроблено кілька систем управління якіс-тю й безпечністю. Набула поширення система НАССР (HazardAnalysis Critical Control Point) - аналіз ризику за критичними точ-ками. Ця система використовує 7 основних принципів, викладе-них у Codex Alimentarias Commission у 1993 р.: виявлення небез-печних чинників, визначення критичних контрольних точок, ви-значення критичних меж, створення системи моніторингу, розро-блення системи коригувальних дій, системи самоперевірок та си-стеми документації. При створенні системи НАССР розроблено29 тис. загальних стандартів якості, хоча в кожній країні існуютьі враховуються національні особливості конкретних виробництв.

За ініціативи Німеччини, Франції і Бельгії вступив у діюнормативний документ ISO 22000, який регламентує подальшезабезпечення безпеки споживання харчових продуктів. Він скла-дений на основі попередніх, зокрема ISO 9000 та ISO 14000. Донього внесено доповнення і уточнення, що відображають сучаснівимоги, які ставляться до якості харчових продуктів. Документвключає методи перевірки і оцінювання якості харчових продук-тів, виконання аналізів і проведення контролю якості.

Цей стандарт гарантує якість і безпеку продукції на підп-риємстві, доповнює загальносистемний стандарт ISO 9001:2000.Він потребує додаткових капіталовкладень і модернізації облад-нання на заводах та комбінатах харчової промисловості. Щоб за-воювати нові сегменти ринку, збільшити експорт продукції івступити до СОТ, вітчизняна продукція повинна бутиобов'язково сертифікованою.

В ЄС розроблення програм, принципів і процесів, які ви-значають вимоги до безпечності продуктів, знаходиться в компе-тенції окремих держав - членів ЄС, законодавство яких відрізня-ється між собою. ЄС обмежується виданням директив, для тогощоб забезпечити вільне просування продуктів у країнах ЄС тауніфікувати вимоги до безпеки продуктів харчування і кормів.

28 січня 2002 р. Європейським Парламентом і Радою булаприйнята постанова (ЄС) № 178/2002, якою визначені загальніпринципи і вимоги Закону про продукти харчування, а такожприйнято ухвалу щодо створення європейського органу контро-лю безпеки продуктів харчування та встановлення методів забез-печення безпечності продуктів (АВІ. № ЕС 31, ст. 1). Дія поста-нови поширюється на всі країни ЄС.

Метою цієї постанови є „Створення основ для високого рі-вня захисту здоров'я людини і споживчих інтересів у галузяхпродуктів харчування, беручи до уваги різноманіття асортиментухарчових продуктів". Таке узагальнення стало передумовою длястворення надійної наукової основи та ефективної організаційноїструктури. На підставі цієї постанови було організовано європей-ське відомство захисту безпечності продуктів харчування.

Дія постанови № 178/2002 поширюється на всі етапи виро-бництва, оброблення і збуту продуктів харчування та кормів. Не-безпечні продукти з моменту вступу в дію закону не можуть по-ширюватися в країнах ЄС, імпортуватися або експортуватися. Донебезпечних продуктів харчування відносяться ті, які можуть на-нести шкоду здоров'ю, непридатні для споживання в їжу, а такожнеправильно марковані.

Суть системи надійності продуктів - це „відстеження", якепередбачає можливість відслідкувати рух, місце знаходження іпоходження харчових продуктів, тварин і компонентів тваринно-го походження, призначених для використання в якості продуктівхарчування, на всіх стадіях виробництва, оброблення і розподілу.У випадку підозри виникнення загрози для здоров'я людей дієюпродуктів харчування компетентні органи можуть прийняти ух-валу щодо впровадження попередніх заходів ризик-менеджменту.

Згідно зі згаданою постановою, небезпека - це біологічний,хімічний або фізичний діючий фактор у продукті чи кормах, абостан продукту чи корму, які можуть нанести шкоду здоров'ю.Причиною виникнення небезпеки можуть бути, наприклад, пес-тициди. Ці речовини повинні пройти процес допуску (директива91/414/ЄС).

У пестицидах розрізняють діючу речовину і, власне, засібзахисту рослин. Питання про допуск діючої речовини вирішуєкомісія ЄС у співробітництві з окремими державами ЄС.

Процесом допуску засобів захисту рослин займаєтьсяокремо кожна країна ЄС. Допускається використання тільки та-ких засобів захисту рослин, діючі речовини яких занесені в допо-внення директиви 91/414/ЄС. Для допущених в ЄС діючих речо-вин встановлено шкалу граничних величин, які не можуть бутиперевищені у відповідних продуктах і кормах. Основою цьогослугує директива 90/642/ЄС від 27 листопада 1990 р., яка булазмінена зі вступом у силу дії директиви 97/41/ЄС. Граничні вели-чини були встановлені Комітетом харчових продуктів і здоров'ятварин при Європейській комісії від 1.01.2002 р. і представлені усписку засобів захисту від шкідників. Як і інші директиви, дирек-тива 90/642/ЄС зі всіма її змінами повинна бути внесена у націо-нальне право.

В окремих країнах є деякі особливості. Наприклад, якщовикористання якихось діючих речовин не допускається в Німеч-чині взагалі або щодо певних культур, виробники засобів захистурослин можуть їх імпортувати. Оскільки постанова ЄС щодо уз-годження допустимої кількості діючих речовин у продуктах хар-чування і кормах вступить у силу тільки з 2008 р., діючу речови-ну ще можна використовувати в деяких країнах ЄС. Проте в Ні-меччині її застосовувати заборонено. Якщо через відмінності управових статусах виникають перешкоди торгівлі в межах ЄС,імпортер може запропонувати загальну постанову, яка стосуєтьсявсіх, хто причетний до сфери громадсько-правової якості (параг-раф 35, абзац 2 закону про процес управління).

Важливим документом до недавнього часу була ДирективаРади ЄС „Про гігієну харчових продуктів" № 93/43 від14.060.1993 р., якою визначалися загальні принципи гігієни про-довольчих товарів і методи їх перевірки. Від підприємств харчо-вої промисловості вимагалося проведення аналізу ризиків, вияв-лення в технологічному процесі параметрів, критичних для за-безпечення безпеки виготовленої продукції і моніторингу у від-повідних точках технологічного процесу. Недавно ця директивазамінена правовим актом вищого порядку - Регламентом Євро-пейського парламенту і ради № 852/2004 „Про гігієну продоволь-чих товарів", який вступив у силу 01.01.2006 р.

Окремо функціонує Директива Ради 89/397/ЄС від14.06.1989 р. з питань про урядовий контроль за продовольчимитоварами. У ній визначено загальні принципи здійснення урядо-вого контролю за продовольчими товарами, харчовими добавка-ми, вітамінами, мінеральними солями, а також матеріалами, щомають контакт із харчовими продуктами. Згідно директиви, дер-жави-члени повинні турбуватись про те, щоб продовольчі товари,які призначені для відправлення на ринок іншої держави, прохо-дили такий самий ретельний контроль, як і ті, що призначені дляпродажу на їх власній території.

Директива Ради 2000/13/ЄС від 20.03.2000 р. передбачаєзближення законодавств держав-членів, що стосується маркуван-ня, представлення і реклами харчових продуктів. Маркуванняобов'язково включає перелік і кількість деяких інгредієн-тів/категорій інгредієнтів (наводиться в порядку зменшення кон-центрацій). Крім того, наводяться всі речовини, що входять доскладу окремих інгредієнтів. Обов'язковим елементом є виділен-ня мінімального строку придатності або кінцевої дати споживан-ня для продовольчих товарів, нестійких до мікробіологічногопсування; опис спеціальних умов зберігання або умов споживан-ня. Передбачено у маркуванні приводити назву фірми та адресувиробника, суб'єкта господарювання, який проводить фасування,або продавця, представництво якого знаходиться в країні ЄС. Усяінформація на етикетці повинна добре читатися і бути розміще-ною так, щоб її добре було видно і неможливо було видалити. Увипадку мікробіологічно нестійких харчових продуктів, які післякороткого періоду можуть бути небезпечними для здоров'я лю-дини, дату мінімального строку придатності потрібно замінюватина кінцеву дату споживання. Ця дата оформляється виразом:„Необхідно спожити до/використання до ...." (з наведенням часудля товарів, які швидко псуються).

У США безпечність і якість харчових продуктів контро-люють як федеральні місцеві органи влади. На федеральному рі-вні контролем харчових продуктів займаються переважно два ві-домства: Адміністрація з харчових продуктів і ліків (Food andDrug Administration - ФДА) Міністерства охорони здоров'я СШАта Служба інспекції харчових продуктів (Food Safety and Inspec-tion Service) Міністерства сільського господарства США (МСГ).

Федеральна торгова комісія (Federal Trade Commission -ФТК) Міністерства торгівлі США має основні повноваження що-до контролю реклами харчових продуктів і часто приймає санкціїу випадку недобросовісної реклами харчових продуктів. Якщо врекламі поєднується питання, пов'язані з безпекою і харчовоюцінністю продуктів, ФТК, як правило, консультується з ФДА.

Забезпечення безпечності харчових продуктів, які знахо-дяться в торгівлі, за Федеральним законом про харчові продукти,лікарські та косметичні засоби (ПЛКФЗ) зводиться до юридичноїпроцедури доказу недоброякісності продукту. Перша норма пе-редбачає, що продукт може бути недоброякісним, „якщо він міс-тить будь-які отруйні або шкідливі речовини, які можуть зробитийого небезпечним для здоров'я. Разом з тим, якщо дана речовинане є добавленою, такий продукт не вважається недоброякісним зацим критерієм". Окремо враховується наявність токсинів, алешкідливість таких речовин повинна бути доказана, перш ніж їхнаявність у харчових продуктах буде оцінюватися як ознака не-доброякісності.

Згідно з п. 2 ПЛКФЗ, харчовий продукт вважається недо-броякісним, якщо в ньому містяться будь-які отруйні або шкідли-ві речовини, які небезпечні і потраплянню яких у харчовий про-дукт можна запобігти. Окремо передбачено, що недоброякіснимвважають продукт, „якщо він складається або містить у собі пов-ністю чи частково бруд, продукти гниття або розкладу".

Уряд Російської Федерації вирішив повернути сертифіка-цію якості зерна, доручивши її державній установі „Федеральнийцентр оцінювання безпечності і якості зерна та продуктів йогопереробки". Ця структура, що знаходиться у підпорядкуванніФедеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду,видає сертифікати якості зерна і продуктів його переробки приввезенні в Росію і вивезенні з неї.

Закон РФ „Про технічне регулювання" започаткував пере-хід на нову версію міжнародних стандартів системи управлінняякістю, згідно з якою держава знімає з себе гарантування якостіряду товарів і буде відповідати тільки за їх безпечність. Вводить-ся добровільна сертифікація товарів групи А і частини товарівгрупи В. Водночас важливе значення набуває споживча освітавсіх верств населення.

Верховна Рада України прийняла Закон України "Про вне-сення змін до Закону України „Про якість і безпеку харчовихпродуктів та продовольчої сировини". № 2809 - IV від 6 вересня2005 р., і він викладений у новій редакції „Закон України "Пробезпечність та якість харчових продуктів".

У цьому Законі статею 1 передбачені відповідні терміни таїх визначення, які мають безпосереднє відношення до курсу„Якості і безпечності продуктів рослинного походження". У їхчислі можна виділити: агропродовольчий ринок, акредитованалабораторія, аналіз ризику, арбітражні дослідження, ароматиза-тори, ароматичні препарати, ароматичні речовини, безпечністьхарчового продукту, безпечний харчовий продукт, висновокДержавної санітарної епідеміологічної експертизи щодо безпеч-ності харчових продуктів, відповідні міжнародні організації, дата„Вжити до", Державний контроль, дієтична добавка, допоміжнийматеріал для переробки, допоміжні засоби та матеріали для виро-бництва та обігу, етикетка, непридатний („едалтерований") хар-човий продукт, забруднення, забруднююча речовина, звід правил,ідентифікація, максимальна межа залишків, максимальний рі-вень, міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації, мініма-льні специфікації якості, належна практика виробництва, небез-печний фактор (у харчових продуктах), небезпечний харчовийпродукт, неправильно маркований харчовий продукт, новий хар-човий продукт, об'єкти санітарних заходів, обіг, обладнання таінвентар, обов'язкові параметри безпечності, оцінювання ризику,партія, пестициди, повідомлення про ризик, поживна цінність,позначка придатності, прийнятний сертифікат, придатність хар-чового продукту або придатний харчовий продукт, прикордонніінспекційні пости, прикордонний санітарний інспектор, референт(арбітражна) лабораторія, ризик, рівень включень, розчинник дляекстрагування, розширений контроль, рослинні продукти (харчо-ві продукти рослинного походження), санітарний захід безпечно-сті харчових продуктів, сертифікат придатності для споживаннялюдиною, сільськогосподарська продукція, стандарт, строк при-датності, технічний регламент, технологічний ароматизатор, упо-вноважена лабораторія, управління ризиком, фальсифікований(міжнародний санітарний або ветеринарний) сертифікат, функці-ональний харчовий продукт, харчова добавка, харчовий продукт(їжа), харчові продукти для спеціального дієтичного споживання(використання), НАССР, якість харчового продукту, міжнарод-ний санітарний сертифікат.

Агропродовольчий ринок являє собою спеціально оснащенета відведене місце, що використовується для надання послуг зістворення належних умов для продажу сільськогосподарськоїпродукції.

Акредитована лабораторія - повинна бути акредитованоюзгідно з відповідним законодавством України або міжнароднимипроцедурами акредитації.

Аналіз ризику - це процес, що складається з трьохвзаємопов'язаних компонентів: оцінювання ризику, управління(керування) ризиком та повідомлення про ризик.

Арбітражне дослідження передбачає лабораторні дослі-дження, що проводяться на вимогу особи, яка оскаржує результа-ти попереднього лабораторного дослідження;

Ароматизатори - ароматичні речовини, ароматичніпрепарати, технологічні ароматизатори, коптильні ароматизаторита їх суміші.

Ароматичний препарат - це продукт, який не є ароматичноюречовиною, концентрований чи неконцентрований і маєароматичні властивості. Його отримують його шляхомздійснення відповідних фізичних процесів (у тому числідистиляцією та екстрагуванням розчинником) або за допомогоюензиматичних чи мікробіологічних процесів. Матеріали повиннібути рослинного чи тваринного походження; їх беруть у сиромувигляді або після переробки для споживання людиною іззастосуванням традиційних способів приготування харчовихпродуктів (у тому числі обезводнення, висушування таферментації).

Ароматична речовина - певна хімічна речовина, що надаєаромат (ароматизує):

- шляхом здійснення відповідних фізичних процесів (у томучислі дистиляції та екстрагування розчинника) або задопомогою ензиматичних чи мікробіологічних процесів уматеріалах рослинного чи тваринного походження, якіберуться в сирому вигляді або після переробки дляспоживання людиною із застосуванням традиційнихспособів приготування харчових продуктів (у тому числіобезводнення, висушування та ферментації);

шляхом хімічного синтезу або виділення хімічнимиспособами, причому цей ароматизатор за хімічнимивластивостями є ідентичним природній субстанції, щоміститься в цій речовині рослинного чи тваринногопоходження;

шляхом хімічного синтезу, але цей ароматизатор захімічними властивостями не ідентичний природнійсубстанції, що міститься в цій речовині рослинного читваринного походження.

Безпечність харчового продукту - це стан харчовогопродукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу,яка здійснюється з дотриманням вимог, установленихсанітарними заходами та/або технічними регламентами, тазабезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не завдаєшкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він спожитий запризначенням.

Безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який нестворює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньочи опосередковано за умов його виробництва та обігу здотриманням вимог санітарних заходів та споживання(використання) за призначенням.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизищодо безпечності харчових продуктів - документ установленоїформи, в якому на підставі результатів аналізу ризику таперевірки (розширеного контролю), наданих виробником абопостачальником зразка харчового продукту, допоміжних засобівта матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, йоговиробничої технології і технологічного обладнання, щовикористовується при його виробництві, визначається переліксанітарних заходів та технічних регламентів, яких повинендотримуватися виробник і постачальник для забезпеченнябезпечності харчового продукту.

Відповідні міжнародні організації - Всесвітня організаціяохорони здоров'я (ВООЗ), Комісія з Кодексу Аліментаріус,

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ) та інші,якими розробляються рекомендації, інструкції та стандарти,пов'язані із захистом здоров'я та життя людей від харчовихризиків.

Дата "Вжити до" (кінцевий термін споживання) - термін,після закінчення якого харчовий продукт за будь-якихвстановлених умов зберігання, вірогідно, не буде матипоказників якості, зазвичай очікуваних споживачами, та невважається придатним для реалізації.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодобезпечності харчових продуктів - професійна діяльність, якупроводять органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби з метою запобігання, зменшення таусунення можливого шкідливого впливу на здоров'я людинихарчового продукту і яка полягає в оцінюванні ризику,визначенні відповідних санітарних заходів та/або технічнихрегламентів щодо виробництва та/або введення в обіг харчовихпродуктів і проведення перевірки (розширеного контролю) навідповідність цим заходам та регламентам наданого виробникомабо постачальником зразка харчового продукту, допоміжнихзасобів та матеріалів для виробництва та обігу харчовихпродуктів, а також нових виробничих технологій ітехнологічного обладнання.

Державний контроль - діяльність державних органіввиконавчої влади, що триває протягом усього процесувиробництва та/або обігу об'єктів санітарних заходів з метоюзабезпечення дотримання відповідних санітарних заходів ітехнічних регламентів особами, які здійснюють виробництвота/або обіг таких об'єктів.

Державний нагляд - діяльність органів виконавчої влади,що здійснюється періодично з метою забезпечення дотриманнявідповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами,які здійснюють виробництво та/або обіг об'єктів санітарних захо-дів і технічних регламентів.

Дієтична добавка - вітамінні, вітамінно-мінеральні аботрав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок,таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжеюабо додаються до їжі в межах фізіологічних норм, длядодаткового порівняно із звичайним харчуванням вживання цихречовин; дієтичні добавки також містять або включають різніречовини або суміші речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи,амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і твариннихматеріалів, що вважаються необхідними або корисними дляхарчування та загального здоров'я людини;

Допоміжний матеріал для переробки - будь-який матеріал,за винятком матеріалів харчового обладнання та інвентарю, якіне споживаються у їжу самі по собі, а використовуються під часвиробництва або перероблення харчового продукту чи йогоскладових для досягнення певної виробничої мети, результатомчого є наявність залишків або формування похідних речовин укінцевому продукті.

Допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу -матеріали або речовини, включаючи обладнання та інвентар,одиниці упаковки (контейнери), які контактують з харчовимипродуктами і таким чином можуть впливати на їх безпечність.

Етикетка - будь-яка бирка, напис, ярлик, що міститьмалюнки чи надписи, написані, надруковані, нанесені задопомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені доодиниці упаковки (контейнера) з харчовими продуктами.

Непридатний (едалтерований) харчовий продукт - харчовийпродукт вважається непридатним до споживання людиною(едалтерованим), якщо він:

містить отруйну або шкідливу речовину, яка робить йогонебезпечним для здоров'я людини (за винятком речовин,які не є доданими речовинами, якщо такі речовини наявнів кількостях, що не вважаються шкідливими для здоров'ялюдини).

містить додані отруйні або шкідливі речовини (за виняткомпестицидів у сільськогосподарській сировині, а такожхарчових добавок, барвників або лікарських препаратів длятварин, які дозволені і не перевищують встановленихмаксимальних меж залишків або рівнів включення);

не відповідає обов'язковим мінімальним специфікаціямякості;

підготовлений, запакований чи в будь-який інший спосібвироблений або знаходиться в обігу у такий спосіб чи за

таких умов, що може спричинити його забруднення танебезпеку для здоров'я людини;

повністю або частково отриманий з хворої тварини аботварини, що була забитою в будь-який інший спосіб, ніж назабійному пункті, який знаходиться під наглядом;

знаходиться в контейнері або упаковці, який частково абоповністю складається з отруйних або шкідливих речовин(речовини), що може зробити харчовий продуктнебезпечним для здоров'я людини;

цілеспрямовано підданий іррадіації, за виняткомвикористання іррадіаційної технології для прийнятнихтехнічних цілей і відповідно до встановлених міжнароднихвимог безпечного використання та застосуваннярадіаційної іонізуючої технології;

містить харчову добавку, яка не затверджена длявикористання в Україні, або харчову добавку, яка недозволена для використання в певному харчовомупродукті, або харчову добавку, яка затверджена длявикористання в певному харчовому продукті, але булавключена в обсязі, що перевищує рівень включень,встановлений санітарними заходами або технічнимирегламентами, або, якщо такі відсутні, перевищує рівеньвключень, встановлений відповідними міжнароднимиорганізаціями;

містить пестициди або ветеринарні препарати чи їхзалишки, які не дозволені в харчовому продукті, абозалишки пестицидів чи ветеринарних препаратів ухарчовому продукті перевищують максимальні межізалишку, встановлені санітарними заходами, або, якщоостанні відсутні, - максимальні межі залишку, встановленівідповідними міжнародними організаціями;

якщо будь-який корисний інгредієнт був частково абоповністю виключений з харчового продукту, якщо будь-якаречовина була частково або повністю замінена в харчовомупродукті, якщо пошкодження або недоброякісністьхарчового продукту були приховані в будь-який спосіб абодля збільшення обсягу чи маси, або для зниження йогоякості чи властивостей, або необгрунтовано (безпідставно)

робить його більш привабливим чи таким, що має більшуцінність;

- за іншими показниками не відповідає встановленимсанітарним заходам або технічним регламентам.

Забруднення - внесення або наявність (потрапляння абоконтамінація) забруднюючої речовини в харчовому продукті абов об'єктах, з якими харчовий продукт контактує.

Забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, в то-му числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна ре-човина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під за-грозу безпечність та придатність харчового продукту.

Заінтересовані торгові партнери - держави та інші суб'єктиміжнародного права, що є учасниками багатосторонніх та двос-торонніх угод, учасником яких є також Україна, які регулюютьзастосування санітарних заходів, а також члени відповідних між-народних організацій, членом яких є Україна.

Звід правил - збірник підзаконних актів у сфері безпечностіта якості харчових продуктів.

Ідентифікація - процедура підтвердження відповідностіорганолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів івластивостей, специфічних для даного виду харчового продукту,тим параметрам і властивостям, які зазначаються при етикетуванніцього харчового продукту, а також процедура підтвердженнязагальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної маркита/або комерційного (фірмового) найменування.

Максимальна межа залишків (максимально допустимий рівеньзалишків) - максимально допустимий вміст у харчових продуктахабо тваринних кормах певної речовини, включаючи пестициди,ветеринарні препарати, кормові добавки, залишки допоміжногоматеріалу для переробки та інша хімічна чи біологічна речовина, якасвідомо застосовується та/або вимагається технологієювирощування, зберігання, транспортування, виробництва харчовихпродуктів і залишки якої, включаючи похідні цієї речовини, такі якпродукти конверсії, обміну речовин, реакції, що маютьтоксикологічне значення і є небезпечними для людей у разіперевищення їх максимально допустимого вмісту в харчовихпродуктах, що споживаються людьми.

Максимальний рівень - максимальний вміст (концентрація)забруднюючої речовини в харчовому продукті або кормах длятварин, які є допустимими для такого продукту.

Міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат - сер-тифікат, форма та зміст якого відповідають рекомендаціям відпо-відних міжнародних організацій та видається державним лікаремветеринарної медицини в країні експорту згідно з інструкціямивідповідних міжнародних організацій і засвідчує стан здоров'ятварин та/або вимоги щодо охорони здоров'я людини, яким по-винен відповідати харчовий продукт, що експортується.

HACCP [Система аналізу ризиків та контролю (регулюван-ня) у критичних точках] - система для ідентифікації, оцінюван-ня, аналізу та контролю ризиків, що є важливими для безпечно-сті харчових продуктів.

Міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації - стан-дарти, інструкції та рекомендації, що розроблені та прийняті Ко-місією з Кодексу Аліментаріус, ВООЗ, МЕБ та іншими міжнаро-дними організаціями, якими розробляються рекомендації, інстру-кції та стандарти, пов'язані із захистом здоров'я та життя людейвід харчових ризиків.

Мінімальні специфікації якості - характеристики якості,встановлені у вигляді органолептичних, хімічних, біологічних тафізичних характеристик харчового продукту, яким повинен від-повідати певний харчовий продукт для того, щоб вважатисяпридатним для споживання людиною протягом його термінупридатності.

Міжнародний санітарний сертифікат - сертифікат, форма ізміст якого відповідають рекомендаціям відповідних міжнарод-них організацій та видається уповноваженим органом країнипоходження і засвідчує придатність харчового продукту дляспоживання людиною, крім продукції, підконтрольної ветерина-рній службі.

Небезпечний фактор (у харчових продуктах) - будь-який хі-мічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал абопродукт, що впливає або за певних умов чи рівнів концентраціїможе негативно впливати через харчування на здоров'я людини.

Небезпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який невідповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Неправильно маркований харчовий продукт - харчовий про-дукт вважається неправильно маркованим, якщо:

етикетка підроблена або вводить в оману;

харчовий продукт продається під назвою іншого продукту;

інформація на етикетці представлена недержавною мовою;

харчовий продукт упакований, заповнений у тару або підго-товлений таким чином, що це вводить в оману;

етикетка харчового продукту не відповідає обов'язковимвимогам цього Закону щодо етикетування харчового продукту;

етикетка містить слова, словосполучення або дані, які важкопрочитати або зрозуміти звичайному споживачеві за звичайнихумов використання, показу та продажу товару;

харчовий продукт піддавався дозволеному радіоактивномуобробленню в будь-якій формі з метою збереження та забезпе-чення його безпечності, інформація про назву та адресу вироб-ника, який здійснив радіоактивне оброблення, не зазначені наетикетці згідно з вимогами етикетування, що визначені в цьомуЗаконі, за винятком нефасованого товару, який не має етикеток таінформація стосовно якого повинна супроводжувати обіг, зазна-чатися в супровідному документі, який засвідчує те, що нефасо-ваний харчовий продукт піддавався радіоактивному обробленню;

Новий харчовий продукт - харчовий продукт, що включає ін-гредієнти такого харчового продукту, який ще не виходив наспоживчий ринок України, тому що цей харчовий продукт:

має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну моле-кулярну структуру;

містить або складається з генетично модифікованих органі-змів;

виготовлений з традиційної сировини, але не містить гене-тично модифіковані організми;

містить або виділений з мікроорганізмів, грибів та водорос-тей;

містить або виділений з рослин та інгредієнтів харчовихпродуктів, виділених із тварин, за винятком харчових про-дуктів, включаючи інгредієнти цих харчових продуктів, щоотримані за традиційними методами розведення тварин тамають історію безпечного харчового споживання;

- вироблений шляхом застосовування виробничого процесу,що раніше не використовувався і який може призвести дозначних змін у складі та структурі харчових продуктів абоінгредієнтів цих харчових продуктів та вплинути на їх по-живну цінність, обмін речовин або рівень небезпечних фа-кторів.

Об'єкти санітарних заходів - харчові продукти, включаючихарчові продукти для спеціального дієтичного споживання, фун-кціональні харчові продукти, а також харчові добавки, аромати-затори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки,допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу.

Обов'язкові параметри безпечності - науково обґрунтованіта затверджені у встановленому законодавством порядку параме-три (санітарні нормативи), включаючи максимальні межі залиш-ків (далі - ММЗ), максимальні рівні (далі - МР), допустимі добовідози (далі - ДДД), рівні включень, недотримання яких у харчовихпродуктах може шкідливо вплинути на здоров'я людини.

Оцінювання ризику - науково обґрунтований процес, якийскладається з ідентифікації небезпеки, характеристики небезпеки,оцінювання впливу, характеристики ризику.

Партія - будь-яка визначена кількість харчового продукту зоднаковою назвою та властивостями, який вироблений за одна-кових умов на одній і тій самій потужності (об'єкті).

Пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речо-вин хімічного чи біологічного походження, призначені для зни-щення, регуляції та припинення розвитку гризунів, бур'янів, де-ревної або чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб ташкідливих організмів, внаслідок дії яких уражуються рослини,тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям та лю-дям, які споживають харчові продукти, якщо залишкові рівні пес-тицидів у таких продуктах перевищують ММЗ. Крім пестицидів,включають також речовини, призначені для регулювання ростурослин, дефоліанти, десиканти, засоби проріджування зав'язейабо стримування пророщування, а також речовини, що застосо-вуються до або після збору врожаю з метою захисту товарів відпсування протягом періоду зберігання та транспортування, за ви-нятком добрив, поживних речовин для рослин і тварин та ветери-нарних препаратів.

Повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією проризик між спеціалістами з оцінювання ризику, особами, що здій-снюють управління ризиком, заінтересованими торговими парт-нерами та іншими заінтересованими сторонами.

Поживна цінність - усі основні природні компоненти харчо-вого продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мі-нерали та солі.

Позначка придатності - позначка, яка застосовується згідноз положеннями цього Закону для підтвердження придатності нео-бробленого харчового продукту тваринного походження дляспоживання людиною.

Прийнятний сертифікат - міжнародний санітарний або ве-теринарний сертифікат, який не є недійсним або фальсифікова-ним.

Придатність харчового продукту або придатний харчовийпродукт - стан харчового продукту або харчовий продукт, якийприйнятний для споживання людиною, тобто є безпечним та від-повідає мінімальним специфікаціям якості згідно з його призна-ченням.

Прикордонні інспекційні пости - потужності (об'єкти), щорозташовані в пункті пропуску через державний кордон України,включаючи пункти на автомобільних шляхах, залізничних стан-ціях, аеропортах, морських і річкових портах, де здійснюється ві-дповідний державний контроль (інспектування) імпортованих таекспортованих вантажів з товарами, що переміщуються черездержавний кордон України.

Прикордонний санітарний інспектор - посадова особа дер-жавної санітарно-епідеміологічної служби відповідної кваліфі-кації, яка уповноважена Головним державним санітарним ліка-рем України перевіряти імпортні, експортні та транзитні вантажіз об'єктами санітарних заходів, за винятком харчових продуктів,підконтрольних ветеринарній службі, а також дозволяти ввезенняабо вивезення продуктів залежно від їх придатності для спожи-вання людиною.

Референс (арбітражна) лабораторія - уповноважена відпо-відно Головним державним санітарним лікарем України та/абоГоловним державним ветеринарним інспектором України лабо-раторія, що залучається в якості "третьої сторони" при вирішенніспірних питань за результатами лабораторних досліджень.

Ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби нас-лідків від негативного впливу об'єктів санітарних заходів про-тягом певного періоду.

Рівень включень - максимально допустима кількість (вміст)речовини, яка може використовуватися в харчовому продукті абододаватися до нього.

Розчинник для екстрагування - будь-яка речовина для розчи-нення харчового продукту або будь-якого його компонента, в то-му числі для будь-якої забруднюючої речовини, що міститься вхарчовому продукті або на його поверхні, яка використовуєтьсяпри здійсненні процедури екстрагування під час переробленняхарчових продуктів або компонентів цих харчових продуктів таяка повинна видалятися, оскільки може призвести до ненавмис-ної, але з технічної точки зору неминучої появи залишків або по-хідних речовин у харчових продуктах.

Розширений контроль - процес перевірки безпечності та мі-німальних показників якості об'єкта санітарних заходів на підста-ві його лабораторного дослідження, що проводиться ветеринар-ною або санітарною службами згідно з їх компетенцією.

Рослинні продукти (харчові продукти рослинного похо-дження) - гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші харчові продуктирослинного походження, призначені для споживання людиною.

Санітарний захід безпечності харчових продуктів (далі - са-нітарний захід) - застосування будь-яких законів, постанов, ін-ших нормативно-правових актів, вимог та процедур для захистужиття та здоров'я людей від ризику, що виникає від харчових до-мішок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних ор-ганізмів у харчових продуктах, підконтрольних санітарній служ-бі, та харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі,виконання яких обов'язкове. Санітарні заходи включають, зокре-ма, обов'язкові параметри безпечності кінцевого продукту; мето-ди перероблення та виробництва; процедури експертизи, інспек-тування, сертифікації та ухвалення; положення щодо відповіднихстатистичних методів; процедури відбору зразків та методи оці-нювання ризику; вимоги щодо пакування та етикетування, якібезпосередньо стосуються безпечності харчових продуктів.

Санітарний інспектор - посадова особа державної санітар-но-епідеміологічної служби, що має спеціальну медичну освітута уповноважена здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

Сертифікат придатності для споживання людиною - разо-вий документ суворої звітності, що видається за результатамидержавного контролю або розширеного контролю відповідно го-ловним державним санітарним лікарем або головним державнимветеринарним інспектором згідно з компетенцією та засвідчуєпридатність харчового продукту для споживання людиною запризначенням.

Сільськогосподарська продукція - сільськогосподарські хар-чові продукти тваринного і рослинного походження, що призна-чені для споживання людиною у сирому або переробленому станіяк інгредієнти для їжі.

Стандарт - документ, затверджений центральним органомвиконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчоїполітики, яким встановлено для загального та систематичноговикористання правила, інструкції або характеристики продуктів,пов'язаних з ними процесів або послуг, додержання яких обов'я-зкове. Стандарт не містить вимог щодо безпечності харчовихпродуктів, встановлених санітарними заходами, та може включа-ти або бути цілком присвячений вимогам щодо позначення, упа-ковки, маркування та етикетування продукту чи процесу, а такожвимогам до термінології, яка застосовується щодо процесу, про-дукту чи послуги;

Строк придатності - проміжок часу, визначений виробни-ком харчового продукту, протягом якого, в разі додержання від-повідних умов зберігання, транспортування, харчовий продуктзберігає відповідність обов'язковим параметрам безпечності тамінімальним специфікаціям якості.

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, затвердже-ний центральним органом виконавчої влади з питань технічногорегулювання та споживчої політики, в якому зазначаються харак-теристики продукту чи пов'язані з ним процеси і методи виробниц-тва, включаючи відповідні адміністративні положення, виконанняяких обов'язкове. Технічний регламент не містить вимог щодо без-печності харчових продуктів, встановлених санітарними заходами,та може включати або бути цілком присвяченим вимогам щодо те-рмінології, позначення, пакування, маркування та етикетуваннястосовно продукту, процесу чи методу виробництва.

Технологічний ароматизатор - продукт, одержаний з дотри-манням належної практики виробництва, шляхом нагрівання (дотемператури, що не перевищує 180 °С, не довше 15 хв) суміші ін-гредієнтів, які не обов'язково повинні мати ароматизуючі власти-вості і принаймні один з яких повинен містити азот, а інший - бу-ти відновлюючим цукром.

Уповноважена лабораторія - акредитована лабораторія,якій відповідним державним органом надано право випробовува-ти (вимірювати параметри, аналізувати) відповідно до спеціаль-них методів та процедур харчові продукти, харчові добавки, діє-тичні добавки, допоміжні матеріали для перероблення, допоміж-ні засоби і матеріали для виробництва та обігу з метою прове-дення розширеного контролю (перевірки).

Управління ризиком - процес вибору альтернативних рішеньна підставі результатів оцінки ризику та в разі необхідності вибо-ру і впровадження відповідних засобів управління (контролю),включаючи регуляторні заходи.

Фальсифікований (міжнародний санітарний або ветеринар-ний) сертифікат - сертифікат, який не затверджений до викори-стання або виданий з порушенням форми, встановленої офіцій-ним органом сертифікації країни експортера, або виданий неупо-вноваженими на це особами, організаціями, іншими суб'єктами,або містить неправдиву чи недостовірну інформацію.

Функціональний харчовий продукт - харчовий продукт, якиймістить як компонент лікарські засоби та/або пропонується дляпрофілактики або пом'якшення перебігу хвороби людини.

Харчова добавка - будь-яка речовина, яка зазвичай не вважа-ється харчовим продуктом або його складником, але додається дохарчового продукту з технологічною метою в процесі виробницт-ва, та яка в результаті стає невід'ємною частиною продукту (тер-мін не включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини,додані до харчових продуктів для поліпшення їх поживних влас-тивостей).

Харчовий продукт (їжа) - будь-яка речовина або продукт(сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроб-лений, напівоброблений або оброблений), призначений для спо-живання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальнугумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисновключені до харчового продукту під час виробництва, підготовкиабо оброблення;

Харчові продукти для спеціального дієтичного споживання(використання) - харчові продукти, які спеціально переробленіабо розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб, щоіснують через конкретний фізичний чи фізіологічний стан люди-ни та/або специфічну хворобу або розлад, і які реалізуються яктакі, в тому числі продукти дитячого харчування, харчування дляспортсменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продук-тів повинен значною мірою відрізнятися від складу звичайнихпродуктів подібного роду, якщо такі звичайні харчові продуктиіснують, але не можуть бути замінниками лікарських засобів.

Якість харчового продукту - ступінь досконалості властиво-стей та характерних рис харчового продукту, які здатні задово-льнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає абовикористовує цей харчовий продукт.

Дія цього закону не поширюється на харчові продукти, щомістять генетично модифіковані компоненти. Згідно з даним за-коном, держава забезпечує безпечність та якість харчових проду-ктів установленням обов'язкових параметрів безпечності, мініма-льних специфікацій якості, санітарних заходів для виробництва,транспортування та зберігання, нових харчових продуктів дляспоживання людьми до початку їх обігу. Важливим також є вста-новлення стандартів для харчових продуктів з метою їх ідентифі-кації, забезпечення наявності в харчових продуктах для спеціаль-ного дієтичного харчування, функціональних харчових продуктахі дієтичних добавках заявлених особливих характеристик та їхбезпечності для споживання людьми, особливо тими категоріями,які мають певні дієтичні потреби.

Важливим спрямуванням участі держави в забезпеченнібезпечності та якості є інформування і підвищення обізнаностівиробників, продавців (постачальників) і споживачів стосовнобезпечності харчових продуктів та належної виробничої практи-ки. Окремо передбачається встановлення вимог щодо знань таумінь і стану здоров'я відповідального персоналу виробників, ви-робників (постачальників). Важливим спрямуванням є здійсненнядержавного контролю на харчових підприємствах, де виробля-ються та переробляються продукти, що становлять значний ризикдля здоров'я і життя людей. Передбачено також здійснення дер-жавного нагляду з метою перевірки виконання виробниками тапродавцями (постачальниками) об'єктів санітарних заходів.

У числі державних органів України, що забезпечують роз-робку, затвердження та впровадження санітарних заходів щодобезпечності та якості харчових продуктів є Міністерство охорониздоров'я, Держана санітарно-епідеміологічна служба, Міністерс-тво аграрної політики, Центральний орган виконавчої влади з пи-тань технічного регулювання та споживчої політики.

Санітарна служба здійснює державний контроль у визначе-них санітарним законодавством випадках на виробництві і в сфе-рі обігу за такими харчовими продуктами: для спеціального діє-тичного споживання, функціональними та іншими харчовимипродуктами.

Санітарна служба встановлює санітарні вимоги щодо виро-бництва і торгівлі харчовими продуктами, харчовими добавками,ароматизаторами, дієтичними добавками, допоміжними засобамита матеріалами для виробництва і обігу. Вона затверджуєобов'язкові параметри безпечності харчових продуктів, консуль-тує та проводить навчання виробників і продавців (постачальни-ків) стосовно систем НАССР або аналогічних систем забезпечен-ня безпечності виробництва харчових продуктів, їх запроваджен-ням, які використовуються виробниками харчових та інших зга-даних вище продуктів. Ця служба видає сертифікат придатностідля споживання людиною на запит зацікавлених сторін на підс-таві результатів розширеного контролю харчових продуктів. Во-на запроваджує програми вибіркового та стандартного контролюхарчових продуктів під час їх обігу, проводить розширений конт-роль для перевірки заявленої виробником поживної цінності, до-тримання обов'язкових параметрів безпечності та мінімальнихспецифікацій якості, правильності умов використання харчовихпродуктів, у тому числі дотримання інструкцій виробника щодозберігання, транспортування, виставлення на продаж та приготу-вання, у разі виконання яких гарантується безпечність харчовогопродукту.

Разом з іншими відповідними державними органами сані-тарна служба бере участь у розроблені стандартів для харчовихпродуктів, допоміжних засобів і матеріалів для виробництва таобігу у розробленні технічних регламентів, що встановлюють мі-німальні специфікації якості для харчових продуктів, технічнихрегламентів для харчових добавок, ароматизаторів, допоміжнихзасобів для переробки, виробництва і обігу. Вона призначає тапроводить лабораторні дослідження для оцінювання безпечностіта якості харчових продуктів, організовує та проводить державнусанітарно-епідеміологічну експертизу, встановлює періодичністьдержавного нагляду для промислових та торговельних підпри-ємств на підставі аналізу ризиків.

Важливим спрямуванням служби є стандартний та розши-рений санітарний прикордонний контроль вантажів з харчовимипродуктами, підконтрольний санітарній службі, що імпортуютьсята експортуються. Вона визначає та затверджує перелік харчовихпродуктів, які представляють високий та низький ризик для здо-ров'я людей. Важливою ділянкою роботи санітарної служби єздійснення погодження технічних умов виробництва харчовихпродуктів, технічних регламентів, стандартів, що застосовуютьсядля об'єктів санітарних заходів, методик вимірювань та методіввипробувань харчових продуктів підконтрольних санітарній слу-жбі, на предмет дотримання відповідних санітарних заходів.

Ця служба затверджує переліки методик вимірювань та ме-тодів випробувань харчових продуктів на предмет дотриманнявідповідних санітарних заходів, лабораторій, призначених дляідентифікації, випробовування та оцінювання ефективності хар-чових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функ-ціональних харчових продуктів та дієтичних добавок. Вона ви-значає форму та зміст інформації про придбання та використанняхарчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів та допо-міжних матеріалів для переробки, які повинні вести особи, щоздійснюють виробництво з метою забезпечення відслідковуваннятаких продуктів.

Крім того, санітарна служба здійснює реєстрацію та ведеДержавний реєстр харчових продуктів для спеціально дієтичногоспоживання функціональних харчових продуктів, дієтичних до-бавок; реєстр харчових добавок, ароматизаторів та допоміжнихматеріалів. Важливим у роботі є санітарно-епідеміологічне розс-лідування, спрямоване на виявлення причин та умов, що призво-дять до надходження в обіг небезпечних або непридатних доспоживання харчових продуктів, виникнення і поширення інфек-ційних хвороб через харчові продукти, групових та індивідуаль-них харчових отруєнь та запобігання їх подальшого поширення.

Виробники мають право одержувати у встановленому по-рядку доступну та достовірну інформацію про результати дер-жавного контролю за виробництвом та обігом їх харчових про-дуктів. Торговельні працівники мають право отримувати відпостачальників сільськогосподарської продукції, харчових про-дуктів, харчових добавок, ароматизаторів та матеріалів для ви-робництва харчових продуктів Декларацію виробника. Особи,які займаються виробництвом та обігом харчових продуктів,мають право вимагати відшкодування збитків, заподіяних вна-слідок постачання їм непридатних до споживання, неправильномаркованих або небезпечних об'єктів санітарних заходів, заумови їх використання та зберігання відповідно до інструкцій,наданих їм постачальником.

Забороняється виробництво або торгівля харчовими проду-ктами, які небезпечні, непридатні до споживання або неправиль-но марковані.

Законом передбачено забезпечити використання у харчо-вих продуктах дозволених інгредієнтів, які застосовуються в до-зволених межах, є безпечними та належної якості. Повинна бутинадана достатня та надійна інформація щодо поживної цінності,складу, належних умов зберігання, застережень та приготуванняхарчових продуктів. Торговельні підприємства повинні забезпе-чувати належні умови зберігання та експонування харчових про-дуктів, запобігати продажу небезпечних і непридатних до спожи-вання та неправильно маркованих харчових продуктів. При вияв-ленні таких продуктів вони можуть їх вилучати або виправлятинедоліки.

Особи, які займаються виробництвом або введенням в обігхарчових продуктів, повинні компенсувати шкоду, заподіянуспоживачам внаслідок використання непридатних до споживанняабо неправильно маркованих харчових продуктів за умови їх збе-рігання, приготування та споживання згідно з інструкціями.

Виробник сільськогосподарської продукції, харчових про-дуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних мате-ріалів зобов'язаний видавати Декларацію на такі об'єкти під часвведення їх в обіг. Вона засвідчує відповідність згаданого вимо-гам, визначеним у Декларації. Декларація виробника видається навизначений термін для серійного виробництва одного і того ж ха-рчового продукту. Вона повинна включати назву та адресу виро-бника, назву харчового продукту, харчової добавки, ароматизато-ра, посилання на стандарти та умови, за якими буде дотримува-тись відповідність цим стандартам (зберігання, транспортування).

Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути без-печними, придатними до споживання, правильно маркованими тавідповідати санітарним заходам та технічним регламентам. Длязабезпечення цього забороняється використання харчових доба-вок, ароматизаторів, дієтичних добавок, які не зареєстровані длявикористання в Україні, а також допоміжних засобів і матеріалівдля виробництва та обігу, які недозволені для прямого контакту зхарчовими продуктами. Значна увага приділяється сільськогос-подарській продукції, якщо вона містить небезпечні включення,що перевищують обов'язкові параметри безпечності.

Законом заборонено виробництво та введення в обіг харчо-вих продуктів спеціального дієтичного використання, функціона-льних продуктів та дієтичних добавок, які не пройшли санітарно-епідеміологічну експертизу та державну реєстрацію.

Дієтичні добавки можуть входити до складу окремих хар-чових продуктів з урахуванням рівня включень, а також виробля-тися для безпосереднього споживання як самостійний харчовийпродукт.

Під час реєстрації харчових добавок встановлюють харчовіпродукти, до яких ця добавка може додаватися та за яких умов.Важливо також обмежувати її до найнижчого рівня використан-ня, який необхідний для досягнення бажаного ефекту. При цьомувраховується будь-яке допустиме щоденне споживання або іншаеквівалентна оцінка обсягів споживання харчової добавки та її ві-рогідне щоденне споживання від усіх продуктів. Звертається ува-га на умови використання харчових добавок. Наприклад, важливообґрунтувати технологічну необхідність у харчовій добавці. Вонабезпечна для здоров'я споживача, що може бути встановлено напідставі доступних наукових доказів. Крім того, харчова добавкане повинна вводити споживача в оману.

Ароматизатори не повинні містити шкідливі фактори в кі-лькостях, що перевищують максимальні рівні, визначеніобов'язковими показниками безпечності.

На агропродовольчих ринках власники рослинних продук-тів, призначених для продажу, зобов'язані надати ці продукти длядослідження в державну лабораторію ветеринарно-санітарної ек-спертизи. Придатність для споживання людиною цих продуктівпідтверджується відповідним сертифікатом лабораторії. Харчо-вий продукт, який непридатний для споживання людиною, стано-вить безпосередню загрозу для її здоров'я, підлягає недопущен-ню до реалізації або утилізації власником.

Статею 36 забороняється в об'єктах обігу продаж харчовихпродуктів домашнього виготовлення, тих продуктів, які небезпе-чні, непридатні до споживання, неправильно марковані, не відпо-відають технічним регламентам, завезені на територію Україниконтрабандою, дата споживання „Вжити до" яких минула.

Вилучені харчові продукти можуть бути повернуті в обіг заумови забезпечення виправлення маркування. Вилучені харчовіпродукти, які неможливо повернути в обіг, використовуються дляінших, ніж споживання людьми, цілей або підлягають знищеннюв порядку, встановленому законом.

Новий харчовий продукт, який містить, складається абовиробляється з генетично модифікованих організмів, регулюєтьсяположеннями спеціального законодавства.

Новий харчовий продукт не повинен становити загрозу дляспоживача, вводити його в оману, відрізнятися від харчових про-дуктів які він призначений замінити настільки, щоб його звичай-не споживання було для споживача несприятливим з точки зоруспоживаності.

Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування якихне відповідає даному закону та відповідним технічним регламен-там. Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, ети-кетуються державною мовою України та містять у доступній длясприймання споживачем форми інформацію про назву харчовогопродукту, назву та повну адресу і телефон виробника, а для імпо-ртних харчових продуктів - назву, повну адресу і телефон імпор-тера, кількість нетто харчового продукту (маса, об'єм або по-штучно), склад харчового продукту в порядку переваги складни-ків, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що викори-стовувались у його виробництві, калорійність та поживну цін-ність із зазначенням кількості білка, вуглеводів та жирів на 100 гпродукту, кінцеву дату споживання „Вжити до" або дату вироб-ництва та строк придатності, номер партії виробництва, умовизберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує пе-вних умов для забезпечення його безпечності і якості, застере-ження щодо споживання харчового продукту певними категорія-ми населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми,спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негатив-но впливати на їх здоров'я при його споживанні.

Для деяких категорій харчових продуктів відповідними те-хнічними регламентами можуть встановлюватися додаткові спе-цифічні обов'язкові вимоги до етикетування.

Етикетування нефасованих харчових продуктів здійсню-ється державною мовою України у встановленому порядку. Текстдля етикетування харчових продуктів для спеціального дієтично-го споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичнихдобавок підлягає обов'язковому затвердженню центральним ор-ганом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Написи на етикетці харчового продукту, що являють інте-рес для споживачів та призначені запобігати фальсифікації абовідрізняти один харчовий продукт від іншого, такі як „повністюнатуральний", „органічний", „оригінальний", „без ГМО (генетич-но модифікованих організмів)" тощо та інша інформація, на до-даток до зазначеної вище, підлягає перевірці.

Забороняється без попереднього погодження з відповідни-ми органами реклама харчових продуктів для спеціально дієтич-ного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтич-них добавок. Для реклами цих продуктів забороняється викорис-товувати вислови щодо можливої лікувальної дії, втамування бо-лю, листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов'язані з ліку-ванням чи покращенням умов перебігу захворювань, а також по-силання на таку інформацію, вислови, які спричинюють чи спри-яють виникненню відчуття негативного психологічного стану.

Імпорт та експорт харчових продуктів дозволяється тількичерез прикордонні інспекційні пости. Усі вантажі з харчовимипродуктами, що імпортуються, підлягають стандартному санітар-ному прикордонному контролю, який здійснюється на призначе-них прикордонних інспекційних постах та передбачає перевіркудокументів на візуальну інспекцію. У разі виявлення очевиднихпорушень санітарних заходів під час огляду упаковок з харчови-ми продуктами на предмет дефектів та при виявленні забруднен-ня в упаковках або якщо за професійною оцінкою відповідногоінспектора існує обґрунтована підозра порушення відповіднихсанітарних заходів, вантаж підлягає розширеному санітарномуконтролю. Вантаж з продуктами, що імпортуються та які етике-товані з порушенням вимог Закону, може, за погодженням відпо-відного прикордонного інспектора, транспортуватися до митниціз метою виправлення етикетування для приведення його у відпо-відність із Законом. Після завершення виправлення, вантаж під-лягає розширеному санітарному контролю.

Вантажі з експортованими харчовими продуктами повиннісупроводжуватися, якщо цього вимагає країна-імпортер, оригіна-лами міжнародних санітарних сертифікатів, що засвідчують при-датність продукту до споживання людиною, а також документа-ми чи маркуванням, де зазначаються потужності (об'єкти), з якихпоходить харчовий продукт.

Контрольні питання

Що таке якість і які її пріоритетні показники?

Які документи регламентують якість і безпечність харчовихпродуктів в Україні і країнах ЄС?

Які особливості системи надійності продуктів?

Що розуміють під терміном „діючі речовини"?

Які терміни мають безпосереднє відношення до курсу „якості ібезпечності продуктів рослинного походження"?

Чим відрізняються „ароматичний препарат" від „ароматичноїречовини" і яка особливість безпечного їх застосування?

Яка різниця між термінами „безпечність харчового продукту"і „безпечний харчовий продукт"?

Які особливості державного контролю і державного нагляду зароботою харчових підприємств?

Що являє собою дієтична добавка?

У якому випадку харчовий продукт вважається непридатним(„едалтерованим")?

Що розуміють під терміном „забруднення" і „забруднюючаречовина"?

Що характеризують терміни „максимальна межа залишків"(„максимально допустимий рівень залишків"), „максималь-ний рівень", „мінімальні специфікації якості", „небезпечнийфактор", „обов'язкові параметри безпечності", „придатністьхарчового продукту"?

Які особливості терміна „фальсифікований (міжнароднийсанітарний або ветеринарний) сертифікат"?

Що собою являє система аналізу ризиків та контролю (регу-лювання) в критичних точках (НАССР)?

Які державні органи України забезпечують розробку, за-твердження та впровадження санітарних заходів щодо безпе-чності та якості харчових продуктів?

Для яких харчових продуктів заборонений обіг?