975 Документи з приватизації— компенсаційні сертифікати

магниевый скраб beletage

А Бланки компенсаційних сертифікатів

Призначення рахунка: облік бланків сертифікатів, що перебувають у вільному обігу. За дебетом рахунка проводиться сума номінальної вартості бланків сертифікатів, що вийшли після затвердження проспекту емісії Міністерством фінансів і Фондом державного майна України та передавання примірників часткового сертифіката до установ ВАТ «Ощадбанк». За кредитом рахунка проводяться операції з видачі сертифікатів.

А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

Призначення рахунка: облік за номінальною вартістю компенсаційних сертифікатів, що обер- таються на ринку.

За дебетом рахунка проводяться суми придбаних банком компенсаційних сертифікатів і ком- пенсаційних сертифікатів, що належать клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми проданих або перерахованих компенсаційних серти- фікатів.

А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

^          Призначення рахунка: облік компенсаційних сертифікатів, що пропонуються на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми компенсаційних сертифікатів, що надійшли на продаж, як у формі записів на рахунках, так і в паперовій формі.

За кредитом рахунка проводиться сума номінальної вартості проданих компенсаційних сер- тифікатів або тих, що не взяли участь у торгах на біржі.

А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

Призначення рахунка: облік компенсаційних сертифікатів, що зберігаються в установах банків. За дебетом рахунка проводяться компенсаційні сертифікати в паперовій формі, що отримані банком від клієнтів.

За кредитом рахунка списуються компенсаційні сертифікати згідно з розпорядженнями Наці- онального банку України.

А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом прива-

тизації

А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом прива-

тизації Автономної Республіки Крим

А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом прива-

тизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунків: облік компенсаційних сертифікатів, що обмінені на акції приватизова- них підприємств.

За дебетом рахунків обліковується вартість компенсаційних сертифікатів, що обмінені на ак- ції приватизованих підприємств.

За кредитом рахунків проводиться списання компенсаційних сертифікатів після перевірки тотожності з даними Фонду державного майна.

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк» 9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк»

Призначення рахунка: облік нарахованої суми компенсації грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок відкривається на балансі установ ВАТ «Ощадбанк».

Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що від-

правлені

Призначення рахунка: облік коштів, цінностей і документів з приватизації, що відправлені безпосередньо банкам — отримувачам коштів до отримання підтвердження від них. ^          За дебетом рахунка проводиться сума вартості коштів, цінностей і документів за придбаними

<-"       об'єктами приватизації, що відправлені за призначенням.

За кредитом рахунка проводиться списання коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації після отримання підтвердження про їх одержання.

А Бланки з приватизації в дорозі

Призначення рахунка: облік бланків документів з приватизації, що перебувають у дорозі. За дебетом рахунка обліковуються бланки документів з приватизації, що перебувають у до- розі.

За кредитом рахунка списуються бланки документів після отримання підтвердження від бан- ку про надходження документів.

Активні рахунки довірчого управління

9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті, отриманої за догово- рами довірчого управління від установників — фізичних осіб.

За дебетом рахунка проводяться суми надходження готівкових коштів від установників. За кредитом рахунка проводяться суми готівки, що зарахована на поточний рахунок управи- теля; суми готівки, що повернена установникам.

А Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з догово- рами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління. За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій. За кредитом рахунка проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам.

А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з управління кош- тами та активами установників за договорами довірчого управління.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками під час здійснення операцій довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за розрахунками за опера- ціями довірчого управління.

А Цінні папери в довірчому управлінні

Призначення рахунка: облік вартості цінних паперів, що придбані або отримані управителем згід- ^          но з договорами про довірче управління. Номінальна вартість цінних паперів у документарній фо-

о\         рмі, що придбані (отримані) за операціями довірчого управління, обліковується за рахунком 9702.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних (отриманих) цінних паперів, а та- кож суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості. За кредитом рахунка проводяться суми цінних паперів, що погашені, продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із змі- ною їх справедливої (ринкової) вартості.

А Банківські метали в довірчому управлінні

Призначення рахунка: облік банківських металів, що придбані або отримані управителем згі- дно з договорами про довірче управління.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних (отриманих) банківських металів, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційних (облікових) курсів банківських металів. За кредитом рахунка проводяться суми банківських металів, що продані управителем відпо- відно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційних (об- лікових) курсів банківських металів.

Інші активи в довірчому управлінні

Призначення рахунка: облік інших активів, переданих установниками в довірче управління або придбаних управителем згідно з договором про довірче управління.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості інших активів, що надійшли в довірче управ- ління або були куплені управителем.

За кредитом рахунка проводиться сума вартості реалізованих активів під час довірчого управління або повернених клієнтам активів після закінчення дії договору про довірче управ- ління.

Витрати за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум витрат за операціями довірчого управління та результатів пе- реоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебу- вають у довірчому управлінні.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат за операціями довірчого управління, а також зменшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки. За кредитом рахунка проводяться суми витрат, що відшкодовуються відповідно до умов до- говору про довірче управління.

Нараховані доходи за об 'єктами довірчого управління

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за активами, що придбані управителем або передані установником згідно з договорами про довірче управління. Доходи обліковуються в тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; доходи, що не отримані; суми заборгованості, за якими визнані витрати. 979 Пасивні рахунки довірчого управління 9790 П Фонди банківського управління

Призначення рахунка: облік коштів, цінних паперів, інших активів, що належать установни- кам та об'єднані управителем з метою довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківсь- ких металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з догово- ром, а також кошти за операціями із збільшення частки установників.

9786 А

9787 А

^ 9788 А

За дебетом рахунка проводяться суми, що повертаються установникам відповідно до умов до- говору про довірче управління.

П Рахунки установників

Призначення рахунка: облік вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним догово- ром про довірче управління.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківсь- ких металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуа- льним договором, а також суми коштів, що належать установникам за результатами операцій довірчого управління.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості цінностей, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління.

П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління. ^          За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями

оо        довірчого управління.

9797 П Доходи від операцій довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум доходів за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що пере- бувають у довірчому управлінні.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів за операціями довірчого управ- ління; суми збільшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.

За дебетом рахунка проводяться суми доходів, що належать установникам; суми винагороди управителю; відшкодування витрат за операціями довірчого управління відповідно до умов договору.

98 Облік інших засобів, цінностей та документів