12.3. Облік витрат і визначення собівартості освітніх послуг

магниевый скраб beletage

Недержавні навчальні заклади різного спрямування можуть надавати досить значний спектр освітніх послуг: навчання за спец- іальними програмами (вивчення іноземних мов, музики, малю- вання, моделювання тощо), за програмами загальноосвітньої школи, за програмами поглибленого вивчення окремих шкільних предметів, за програмами вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації (денна, заочна, вечірня, очно-заочна, дистанційна форми навчання), консультаційна робота, проведення коротко- строкових семінарів, курсів, перепідготовка кадрів (різного проф- ілю і тривалості навчання), підготовка аспірантів до здавання кандидатських екзаменів, проведення захисту дисертаційних робіт, організація наукових конференцій, виставок, конкурсів, заняття на підготовчих курсах, видавнича діяльність і т. ін. Ко- жен з цих видів діяльності може бути об'єктом обліку витрат. Роздільний облік витрат і доходів за видами наданих послуг не- обхідний для визначення їх фінансової доцільності та встанов- лення економічно обґрунтованої ціни. Організація такого деталь- ного обліку витрат за видами діяльності належить до компетенції управлінського обліку, і тому ведеться факультативно (за рішен- ням адміністрації).

Для потреб управління облік витрат доцільно вести за окре- мими статтями та елементами. У вищих навчальних закладах, крім того необхідне групування витрат за напрямами підготов- ки, спеціальностями, курсами, потоками з наступним їх пере- розподілом. При цьому необхідно чітко визначити склад витрат, які можна прямо віднести до конкретного виду діяльності, та обґрунтовано встановити базу розподілу загальних витрат.

У більшості випадків у навчальних закладах неможливо об- ґрунтовано економічно доцільним методом розподілити усі види витрат і визначити повну собівартість кожного виду освітніх по- слуг. Виходячи з цього, доцільним є поділ витрат на змінні і постійні, визначення і оцінка рівня маржинального доходу за кожним видом наданих послуг та обліковим об'єктом (спеціаль- ністю, курсом, групою тощо) і на цій основі визначення ефек- тивності та доцільності окремих освітніх послуг.

Аналіз елементного складу витрат вищих навчальних зак- ладів та методики їх визначення, оцінки і відображення в обліку показує, що у їх складі найбільша питома вага припадає на вит- рати з оплати праці (52—55%) з відрахуваннями на соціальні за- ходи (17—19%). Матеріальні витрати становлять лише 15—19%, з них на оплату комунальних послуг (опалення, освітлення, водо- постачання та водовідведення) припадає 10—14%.

Організувати аналітичний облік витрат за окремими форма- ми навчання, спеціальностями, курсами, потоками або групами у великих багатопрофільних навчальних закладах (університетах, академіях) практично неможливо навіть за наявності автомати- зованих систем обліку. Пов'язано це з тим, що значна більшість витрат мають комплексний характер: господарське обслуговування навчального процесу, ремонт, амортизація, опалення і освітлен- ня приміщень і т. ін. Навіть витрати на оплату праці викладачів важко піддаються обґрунтованому розподілу в поточному обліку за видами послуг, об'єктами обліку витрат і калькулюванням со- бівартості. У зв'язку з цим найбільш доцільним є ведення обліку витрат за їх видами та статтями з якомога точнішою деталіза- цією, а визначення собівартості окремих видів освітніх послуг — розрахунково-аналітичним методом.

Так, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи можна деталізувати за такими групами працівників:

викладачі, оплата праці яких визначається на основі нав- чального навантаження в годинах;

навчально-допоміжний персонал з постійними окладами (секретарі кафедр і деканатів, лаборанти, завідувачі кабінетів, працівники бібліотек, навчально-методичних відділів тощо);

допоміжний обслуговуючий персонал (ремонтні робітни- ки, сантехніки, столяри, прибиральниці, охорона і т. ін.);

персонал спеціалізованих підрозділів (курсової, довузівсь- кої та післядипломної підготовки, наукової частини, аспіранту- ри і т. ін. окремо за кожним підрозділом);

адміністративно-управлінський та загальногосподарський персонал (ректорат, відділ кадрів, бухгалтерія, склад, медпункт, редакційно-видавничий відділ тощо).

Розподіл витрат на оплату праці викладачів між окремими об'єктами калькулювання можна здійснювати пропорційно їх нав- чальному навантаженню у годинах, а навчально-допоміжного і об- слуговуючого персоналу — пропорційно кількості учнів (курсантів, студентів тощо). Зарплату адміністративно-управлінського та загаль- ногосподарського персоналу розподіляти і відносити на об'єкти калькулювання недоцільно. Такі витрати краще враховувати у складі постійних і списувати безпосередньо на фінансові результати та відшкодовувати за рахунок відповідного відсотка націнки.

При розподілі витрат на оплату комунальних платежів перш за все доцільно виключити суми, що припадають на спеціальні підрозділи, загальногосподарські та адміністративно-управлінські витрати (пропорційно площі, що використовується цими підроз- ділами). За таким же принципом можна визначити суми витрат, що припадають на курсову, довузівську та післядипломну підго- товку, якщо за ними закріплено постійні приміщення. Решта витрат може бути розподілена між групами денного, вечірнього та заочного навчання пропорційно контингенту студентів (учнів, курсантів, слухачів) та кількості годин аудиторних занять (база розподілу може визначатися у людино-годинах). При цьому вит- рати на утримання гуртожитків повинні обліковуватися окремо і не розподілятися на всі об'єкти калькулювання освітніх послуг, а враховуватися при визначенні плати за проживання у гурто- житках. Збитки від утримання гуртожитків (при застосуванні ре- гульованого рівня оплати) повинні покриватися за рахунок за- гального відсотка націнки (загального доходу).

Окремою статтею витрат може бути амортизація приміщень та обладнання (або ж орендна плата за використання орендова- них приміщень). Амортизаційні відрахування у навчальних зак- ладах доцільно нараховувати прямолінійним методом практично на всі види основних засобів та нематеріальних активів, а розпо- діляти їх між окремими об'єктами обліку витрат і обчислення собівартості послуг пропорційно площі приміщень, людино-го- динам використання приміщень і обладнання, обсягу виконаних робіт у натуральних вимірниках (де це можливо і доцільно). На- приклад, амортизацію комп'ютерного обладнання можна розпо- ділити пропорційно контингенту студентів та кількості годин аудиторних занять з використанням комп'ютерів, тобто пропор- ційно кількості людино-годин використання комп'ютерів окре- мими категоріями студентів та обслуговуючого персоналу.

Витрати на ремонти приміщень і обладнання можна розпо- діляти і відносити на об'єкти обліку витрат аналогічно розподілу амортизаційних відрахувань.

Витрати на підготовку і видання навчально-методичної літе- ратури для власного використання можна обліковувати як капі- тальні вкладення у створення малоцінних необоротних матері- альних активів (МНМА) або ж як поточні витрати основної діяль- ності (залежно від очікуваного терміну використання такої літе- ратури). Видані навчальні посібники оприбутковують у складі бібліотечних фондів і нараховують їх амортизацію на загальних підставах. Навчально-методичну літературу короткотермінового використання оприбутковують у складі малоцінних та швидкоз- ношуваних предметів (МШП) і списують на витрати при її пере- дачі у використання з розподілом вартості такої літератури між об'єктами обліку витрат та обліковими періодами. Звичайно, для такого детального обліку витрат необхідно, щоб у первинних до- кументах на видачу і списання матеріальних цінностей завжди вказувалися конкретні споживачі наданих послуг (спеціальності, курси, факультети, потоки, програми тощо).

Придбання літератури зі сторони для комплектування бібліо- течних фондів відображають в обліку як звичайні капіталовкла- дення в інші необоротні активи. За рішенням адміністрації на- вчального закладу для цілей управлінського обліку амортизація навчальної літератури може нараховуватися рівномірно протягом терміну її корисного використання — 3—5 або більше років, залеж- но від виду, призначення літератури та з урахуванням інтенсив- ності її використання і очікуваного терміну морального старіння.

Безоплатно одержану навчальну або наукову літературу відоб- ражають в обліку як безоплатно одержані необоротні активи (на кредиті субрахунка 424) з поступовим віднесенням на доходи поточного періоду в сумі нарахованої амортизації.

Витрати на передплату періодичних видань для навчальних цілей відносять до витрат наступних періодів (рахунок 39) з по- ступовим списанням на поточні витрати при настанні періоду їх надходження у використання, незважаючи на те, що в бібліотеці вони можуть зберігатися і більш тривалий період (понад один рік з дати одержання).

Усі витрати на утримання бібліотеки доцільно обліковувати на окремому рахунку і розподіляти як змінні загальновиробничі витрати пропорційно середньорічній кількості студентів окре- мих факультетів, спеціальностей, потоків, курсів тощо.

Аналогічно відображають в обліку та розподіляють інші вит- рати діяльності недержавних закладів освіти, що дає можливість більш об'єктивно визначати собівартість окремих видів освітніх послуг та науково обґрунтовувати ціну за такі послуги.

Питання для самоконтролю

Перелічіть особливості освітньої діяльності та зумовлені ними пріоритетні питання організації бухгалтерського обліку.

Охарактеризуйте склад доходів недержавних навчальних закладів та наведіть особливості їх відображення в бухгалтерсь- кому обліку.

Дайте характеристику складу витрат недержавних закладів освіти та назвіть можливості їх розподілу і віднесення на конк- ретні об'єкти обліку витрат.

Охарактеризуйте можливості калькулювання собівартості послуг у недержавних закладах освіти.

^р? Література до теми

1. Пустовит М. Все об учете и организации частньїх учеб- ньіх заведений. — Х.: Фактор, 2006. — 476 с.

ЛІТЕРАТУРА

Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. — 5-е вид., доп. і перероб. — Львів: Інтелект-Захід, 2006. — 1088 с.

Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. по- сібник. — К.: Знання, 2004. — 541 с.

Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап'юк. — К.: Знання, 2005. — 229 с.

Захожай В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.

Лень В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. — К.: Знання-Прес, 2005. — 491 с.

Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економі- ки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.

            387

ЗМІСТ

ВСТУП           3

ГЛАВА 1. Особливості обліку в будівельному виробництві         5

Особливості будівельного виробництва та їх вплив

на організацію обліку            5

Особливості документального оформлення та контролю

за витрачанням виробничих запасів           9

Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт  13

Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів    16

Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв     19

Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій     22

Облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками .25

Питання для самоконтролю 31

Література до теми    32

ГЛАВА 2. Облік у сільськогосподарських підприємствах 33

Особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві   33

Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств   38

Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва) 48

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва       55

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції тваринництва       61

Облік витрат з формування основного стада, закладання

і вирощування багаторічних насаджень      66

Облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв   69

Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв      72

Облік у ремонтних виробництвах   73

Облік витрат і роботи автомобільного транспорту            74

Облік витрат енергетичних виробництв (господарств)

та водопостачання     75

2.8.4. Облік витрат на утримання робочої худоби 77

Облік витрат на утримання і експлуатацію машинно- тракторного парку     78

Облік готової продукції та її реалізації          81

Облік фіксованого сільськогосподарського податку           83

Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах ...84

Проста форма обліку в СФГ 86

Спрощена форма обліку в СФГ        88

Облік у СФГ за іншими формами    93

Питання для самоконтролю              94

Література до теми    95

ГЛАВА 3. Облік в автотранспортних підприємствах        97

Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку  97

Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів            100

Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень      104

Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень      109

Облік витрат на обов'язкове страхування, пов'язане

з експлуатацією автомобілів 116

Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів         118

Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів            119

Облік запасних частин і автомобільних шин          122

Облік паливно-мастильних матеріалів        129

Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень    142

Питання для самоконтролю 146

Література до теми     147

ГЛАВА 4. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах

залізничного транспорту      149

Галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив

на організацію обліку і звітності       149

Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків          158

Облік основних засобів         160

Облік запасів  162

Рахунки обліку запасів          162

Розрахунки за централізовані поставки товарно-матеріальних цінностей       165

Облік транспортно-заготівельних витрат   166

            389

4.4.4. Особливості відображення в обліку реалізації та безоплатної

видачі палива працівникам залізниці          167

Облік витрат залізничного транспорту       168

Рахунки з обліку витрат підприємств залізничного транспорту      168

Облік загальновиробничих витрат  170

Калькуляція собівартості перевезень           171

Розрахунки з розподілу витрат         172

Облік доходів залізничного транспорту      173

Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту... 173

Рахунки бухгалтерського обліку доходів      175

Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень           177

Облік інших доходів  181

Облік розрахунків, пов'язаних з незабезпеченням схоронності вантажу          182

Питання для самоконтролю              183

Література до теми     184

ГЛАВА 5. Особливості обліку в торгівлі     185

Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку  185

Облік торгових патентів       192

Облік надходження і реалізації товарів        195

Документальне оформлення надходження і вибуття товарів .. 195

Облік надходження товарів і формування їх первісної вартості           197

Облік розрахунків за претензіями    199

Облік реалізації товарів і торгових націнок 203

Облік транспортно-заготівельних витрат   206

Облік операцій з тарою         212

Облік реалізації товарів зі знижками            218

Облік повернення товарів покупцями        223

Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі          226

Облік комісійної торгівлі       226

Облік торгівлі в розстрочку  232

Облік реалізації товарів через торговельні автомати          234

Бухгалтерський облік виїзної торгівлі          238

Облік реалізації товарів поштою      239

Особливості обліку оптової торгівлі            244

Особливості обліку фірмової торгівлі           248

Особливості відображення в обліку реалізації лікарських засобів аптеками        252

Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства 258

Облік витрат на рекламу       258

Порядок визначення і відображення в бухгалтерському

обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів .... 260

Облік операційних витрат торговельного підприємства

та визначення фінансових результатів        264

5.7. Облік переоцінки товарів та відображення їх вартості у балансі... 267

Питання для самоконтролю              269

Література до теми     270

ГЛАВА 6. Особливості обліку виробничо-торгової діяльності

підприємств громадського харчування       272

Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування     272

Планування виробничої діяльності підприємств громадського харчування     277

Особливості документального оформлення приймання

товарів і продовольчої сировини     281

Облік товарів на складах       284

Облік виробництва та реалізації власної продукції            286

Особливості обліку товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів    292

Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття.... 294

Питання для самоконтролю              297

Література до теми     298

ГЛАВА 7. Облік у житлово-комунальному господарстві  299

Діяльність житлово-комунального господарства як об'єкт бухгалтерського обліку          299

Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ      301

Облік витрат на підприємствах житлово-комунального господарства  304

Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ 307

Облік розрахунків з квартиронаймачами    308

Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ     311

Облік в об'єднаннях співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ)        314

Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК)          317

Питання для самоконтролю              320

Література до теми    321

ГЛАВА 8. Облік у готельному господарстві           322

Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних послуг       322

Документальне оформлення готельних послуг      323

8.3. Облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу   329

Питання для самоконтролю 331

Література до теми    331

ГЛАВА 9. Облік страхової діяльності          332

Поняття страхової діяльності            332

Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками . 335

Облік операцій перестрахування     338

Загальні положення організації обліку операцій перестрахування        338

Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків

у перестрахування     339

Облік у перестраховика операцій отримання ризиків

у перестрахування     341

Облік страхових резервів      343

Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів страхової діяльності   349

Питання для самоконтролю              354

Література до теми    355

ГЛАВА 10. Облік у гральному бізнесі          356

Визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення      356

Бухгалтерський облік у гральних закладах  361

Облік доходів і витрат у казино        362

Облік доходів і витрат при організації гри на тоталізаторі.... 366

Питання для самоконтролю              369

Література до теми     369

ГЛАВА 11. Облік ломбардних операцій     370

Питання для самоконтролю              376

Література до теми     376

ГЛАВА 12. Облік доходів і витрат у недержавних закладах освіти .... 377

Загальні положення організації обліку в недержавних закладах освіти  377

Облік доходів у недержавних навчальних закладах           378

Облік витрат і визначення собівартості освітніх послуг    381

Питання для самоконтролю              385

386

Література до теми    385

ЛІТЕРАТУРА