НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Петро Йосипович АТАМАС

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

2-ге видання, перероблене та доповнене

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов Редактор - Л. В. Пилипчак Комп'ютерна верстка - О. М. Гришкіної

Підписано до друку 24.12.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура NewtonC. Умовн. друк. арк. 22.05. Наклад - 800 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006