2.2. Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств

У сільському господарстві діють підприємства різних орга- нізаційно-правових форм: акціонерні товариства (відкриті і зак- риті), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні сільськогос- подарські товариства, фермерські господарства, підсобні госпо- дарства промислових підприємств, навчально-дослідні господар- ства наукових та навчальних закладів, інші державні підприєм- ства. Порядок формування і використання власного капіталу таких підприємств регулюється різними нормативними актами, окремі з яких є документами загальної дії, а деякі мають галузеве сільськогосподарське призначення.

Для господарств окремих нормативно-правових форм зако- нодавчо встановлені мінімальні розміри статутного капіталу (фон- ду). Так, згідно із Законом України «Про господарські товари- ства» від 19.09.91 р. №1576 мінімальний розмір статутного фонду передбачено для:

Перелік регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для сільськогосподарських підприємств

№ форми

Назва регістрів синтетичного
та аналітичного обліку

Балансові рахунки, що відображаються в регістрі

1 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

ЗО «Каса»

2 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

31 «Рахунки в банках»
33 «Інші кошти»

3 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
35 «Поточні фінансові інвестиції»

4 с.-г.

Журнал-ордер

50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»

6 с.-г.

Журнал-ордер та відомість
аналітичного обліку

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

6.1 с.-г.

Реєстр операцій за розрахунками з
постачальниками і підрядчиками

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

7 с.-г.

Журнал-ордер

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

8 с.-г.

Журнал-ордер та відомість
аналітичного обліку

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи» (субрахунки 181 - 183)
34 «Короткострокові векселі одержані»

«Розрахунки з різними дебіторами» (крім субрахунка 372)

«Резерв сумнівних боргів»

«Довгострокові векселі видані»

«Довгострокові зобов'язання за облігаціями»

«Довгострокові зобов'язання з оренди» 55 «Інші довгострокові зобов'язання»