2.3. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва)

У сільськогосподарських підприємствах дорослих продук- тивних і робочих тварин, які призначені для використання у сільськогосподарському виробництві, обліковують на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи», до якого з цією метою відкри- вають два субрахунки:

«Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оці- нені за справедливою вартістю»;

«Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оці- нені за первісною вартістю».

Для обліку молодняка тварин і тварин, вибракуваних з ос- новного стада і поставлених на відгодівлю з метою подальшої реалізації або забою на м'ясо, птиці, звірів, кролів, бджіл при- значений синтетичний рахунок 21 «Поточні біологічні активи» із субрахунками:

«Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

«Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».

Облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней ведуть за такими стате- во-віковими та господарськими групами:

велика рогата худоба (ВРХ): телички (за роками народ- ження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первіст- ки для реалізації;

свині: поросята до двох місяців (до відлучки від маток); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

вівці: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною віковою групою ведеться окремо за ру- нами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубо- вовняні;

кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

коні: молодняк робочих коней (за статтю і роками народ- ження); молодняк племінних коней (за статтю і роками народ- ження).

Молодняк племінних тварин усіх видів (ВРХ, свиней, овець, кіз і коней) обліковують також за породами.

Облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул, ведуть за видами худоби:

велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі;

свині на відгодівлі;

вівці на відгодівлі і нагулі;

кози на відгодівлі і нагулі.

Облік наявності, надходження і вибуття всіх видів птиці (як молодняка, так і дорослої) ведуть за такими обліковими група- ми:

кури яєчного напрямку використання: молодняк; маточ- не стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молод- няк;

кури м'ясного напрямку використання: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

качки: молодняк; доросле стадо;

гуси: молодняк; доросле стадо;

індики: молодняк; доросле стадо;

цесарки: молодняк; доросле стадо;

перепілки: молодняк; доросле стадо.

Облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів ве- дуть за їх видами (лисиці, нутрії тощо), а кролів — за породами (окремо молодняка і основного стада). Бджолині сім'ї облікову- ють за їх кількістю і вартістю в цілому по пасіці.

Облік надходження та вибуття поточних біологічних активів тваринництва (молодняка тварин і тварин на вирощуванні та відгодівлі) здійснюють на підставі первинних документів, офор- млених відповідно до вимог і правил, затверджених відповідни- ми галузевими нормативними документами.

При одержанні приплоду завідувач ферми, бригадир або зоо- технік складають у двох примірниках «Акт на оприбуткування приплоду тварин» (с.-г. об., ф. № 95). Записи в ньому здійсню- ють індивідуально по кожній голові приплоду ВРХ і коней, а по решті тварин — в цілому із зазначенням статі. Для оприбутку- вання приплоду ягнят каракульської породи овець складають спеціальний «Акт про хід окоту овець» (с.-г. об., ф. № 103), а молодняка птиці (курчат, гусенят, каченят, індиченят), одержа- них при інкубації у власному господарстві — «Звіт про процес інкубації» (с.-г. об., ф. № 105). На одержаний приплід звірів і кролів складають «Накопичувальний акт на оприбуткування при- плоду звірів» (с.-г. об., ф. № 96), в якому зазначають кількість виявленого у кожному гнізді молодняка (живого і мертвого). Оп- рибутковують лише живих звірят (кроленят). Тварин, придбаних у інших підприємств, прибуткують на підставі товарно-транс- портної накладної та рахунку-фактури постачальника. Надход- ження тварин і птиці від населення, визначення порядку розра- хунків за надані послуги з вирощування або відгодівлі поголів'я відображають у «Приймально-розрахунковій відомості на худобу і птицю, прийняту від населення» (с.-г. об., ф. № 95а) або ж у «Акті на передачу (продаж) і закупівлю худоби і птиці за догово- рами з громадянами» (с.-г. об., ф. № 95б).

Переведення тварин з молодшої групи в старшу, молодняка в основне стадо або на відгодівлю здійснюють у відповідні стро- ки, зумовлені технологією їх вирощування. Так, нетелів перево- дять у групу корів у день отелення; свиноматок, що перевіря- ються, у групу основних — після відлучення поросят, одержаних від першого опоросу, а ремонтних свинок у групу свиноматок, що перевір