2.6. Облік витрат з формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень : Бухгалтерський облік у галузях економіки : B-ko.com : Книги для студентів

2.6. Облік витрат з формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень

Витрати на формування основного стада і вирощування ба- гаторічних насаджень становлять особливу групу капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств. Формування ос- новного стада може здійснюватися як за рахунок придбання про- дуктивної і робочої худоби, так і за рахунок переведення в ос- новне стадо молодняка тварин, вирощеного у своєму господарстві. Придбання тварин для поповнення основного стада оформля- ють супровідними документами постачальника: товарно-транс- портними накладними, рахунками-фактурами, актами закупівлі тварин тощо. Оцінюють таких тварин за вартістю придбання відповідно до вимог П(С)БО 7. Для переведення в основне стадо молодняка тварин, вирощеного у власному господарстві, скла- дають «Відомість зважування тварин» (с.-г. об., ф. № 98) та «Акт на переведення тварин з групи в групу» (с.-г. об., ф. № 97). Влас- ний молодняк при переведенні в основне стадо оцінюють за спра- ведливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці про- дажу, яка була визначена на останню дату балансу і за якою його відображено в обліку на дату переведення в основне стадо.

Облік витрат на формування основного стада ведуть на суб- рахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологіч- них активів» синтетичного рахунка 15 «Капітальні інвестиції», застосовуючи такі бухгалтерські проведення (табл. 2.4).

Аналітичний облік витрат на формування основного стада ведуть безпосередньо у журналі-ордері № 13 с.-г. окремо за ви- дами тварин та джерелами їх надходження.

Таблиця 2.4

Відображення в обліку операцій з формування основного стада

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Дебет

Кредит

1

Придбано дорослих тварин у постачальників для
формування основного стада:

на купівельну вартість без ПДВ

на суму ПДВ

155
641

631
631

2

Відображено послуги власного автотранспорту з
перевезення тварин, куплених для формування
основного стада

155

2342

3

Нарахована оплата праці (з нарахуваннями) за
доставку тварин, куплених для поповнення
основного стада

155

661, 65

4

Відображено витрати на відрядження
працівників, пов'язані з придбанням тварин для
основного стада

155

372

5

Переведено в основне стадо молодняк тварин,
вирощений у власному господарстві

155

212

6

Оприбутковано у складі основного стада тварин,
куплених зі сторони та вирощених у власному
господарстві

163

155

Дорослих продуктивних тварин основного стада облікову-
ють на субрахунку 163 (164) «Довгострокові біологічні активи
тваринництва, які оцінені за справедливою (первісною) варті-
стю» синтетичного рахунка 16 «Довгострокові біологічні акти-
ви». Ті ж дорослі тварини, які не призначені для використання у
сільськогосподарському виробництві, обліковуються на субрахун-
ку 107 «Тварини» синтетичного рахунка 10 «Основні засоби».
Аналітичний облік дорослих тварин ведуть за їх видами та гос-
подарським призначенням (корови, бугаї-плідники, воли робочі,
свиноматки, кнури-плідники, кобили племінні, кобили робочі,
жеребці племінні, мерини тощо) в окремій відомості до журна-
лу-ордеру № 13 с.-г. та у картках інвентарного обліку.

Закладання і вирощування багаторічних насаджень є скла- довою галузі рослинництва, тому аналітичний облік цих витрат ведуть у розрізі окремих видів насаджень (сади плодові, ягідни- ки, виноградники, хмільники, полезахисні лісові смуги тощо) у «Виробничому звіті» ф. № 10.3а с.-г. за тими ж статтями, що й у рослинництві, із зазначенням дати закладання та місцезнаход- ження.

Облік витрат із закладання та вирощування багаторічних насаджень обліковують на субрахунку 155 «Придбання (вирощу- вання) довгострокових біологічних активів» до синтетичного ра- хунка 15 «Капітальні інвестиції», на якому накопичують витрати протягом звітного періоду, після чого їх списують на субрахунок 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за пер- вісною вартістю». При досягненні багаторічними насадженнями експлуатаційного віку спеціальна комісія, призначена керівни- ком господарства, оглядає їх та складає «Акт на приймання бага- торічних насаджень і передачу їх в експлуатацію» (с.-г. об., ф. № 54) або «Акт приймання в експлуатацію захисних лісонасаджень» (с.-г. об., ф. № 54а). На підставі цих документів у бухгалтерії багаторічні насадження зараховують до складу діючих (викорис- товуваних за призначенням) і переносять їх вартість на субраху- нок 161 (162) «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою (первісною) вартістю». Багаторічні насадження, не призначені для використання у сільськогоспо- дарському виробництві, обліковують на субрахунку 108 «Бага- торічні насадження» синтетичного рахунка 10 «Основні засоби». Після закінчення терміну корисного використання для списан- ня з балансу даного виду активів складають «Акт на списання багаторічних насаджень» (с.-г. об., ф. № 58).

Господарські операції із закладання і вирощування багато- річних насаджень відображають в обліку такими бухгалтерськи- ми проводками (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Відображення в обліку операцій із закладання і вирощування багаторічних насаджень

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано вартість посадкового матеріалу,
витраченого на закладання багаторічних
насаджень

155

208

2

Нарахована оплата праці за роботи із закладання
і вирощування багаторічних насаджень з
нарахуваннями на соціальні заходи

155

661, 65

3

Списано вартість палива та інших матеріальних
цінностей, витрачених на вирощування
багаторічних насаджень

155

20, 22

Продовження табл. 2.5

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Дебет

Кредит

4

Списано вартість послуг допоміжних
виробництв із закладання і вирощування
багаторічних насаджень

155

234

5

Оприбутковано продукцію від молодих
насаджень до передачі їх в експлуатацію

271

155

6

Списано витрати із закладання і вирощування
багаторічних насаджень сільськогосподарського
призначення

165,166

155

7

Переведено багаторічні насадження до складу
(дорослих) експлуатованих

161,162

165,166

Протягом терміну корисного використання витрати по до-
гляду та утриманню багаторічних насаджень обліковують у складі
витрат рослинництва. На багаторічні насадження, які оцінені за
первісною вартістю, в період їх експлуатації нараховують амор-
тизацію за одним з методів, рекомендованих П(С)БО 7 «Основні
засоби».

Аналітичний облік багаторічних насаджень ведуть у спе- ціальній «Інвентарній картці обліку основних засобів (для бага- торічних насаджень)» (с.-г. об., ф. № 29). Періодично проводять інвентаризацію багаторічних насаджень, результати якої оформ- ляють «Інветаризаційним описом багаторічних насаджень» (с.-г. об., ф. № 163).