2.8.2. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту

магниевый скраб beletage

Витрати на утримання і експлуатацію вантажного авто- транспорту сільськогосподарські підприємства обліковують на субрахунку 2342 «Автомобільний транспорт». Основним первин- ним документом обліку роботи вантажного автомобіля є «Подо- рожній лист вантажного автомобіля» (т.ф. № 2). За даними по- дорожніх листів по кожному автомобілю і водію складають «На- копичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспор- ту» (с.-г. об., ф. № 38), до якої заносять дані про кількість годин роботи водія, суму нарахованої зарплати, витрати нафтопродуктів, обсяг виконаних робіт (у машино-днях, тоннах перевезених ван- тажів і тонно-кілометрах виконаних робіт).

Витрати на утримання автотранспорту списують в дебет суб- рахунка 2342 на підставі різних видаткових документів: наклад- них, лімітно-забірних карт, нарядів на відрядну роботу тощо. Облік витрат ведуть за такими статтями: паливо, малоцінні та швидкоз- ношувані предмети, витрати на оплату праці, нарахування на со- ціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Протягом звітного періоду послуги автотранспорту спису- ють на підставі «Накопичувальної відомості обліку роботи ван- тажного автотранспорту» і відносять на об' єкти обліку витрат (дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94, 99 та ін.) з кредита субрахунка 2342. На кредиті цього субрахунка, крім вартості виконаних робіт, відображають вартість відпрацьованого мастила, спрацьованої автогуми та запасних частин, металобрухту (за цінами можливо- го використання або реалізації), отриманих при ремонті та те- хобслуговуванні автомобілів, а також вирахуванням із зарплати з водіїв за перевитрати нафтопродуктів. Ці суми зараховують на зменшення собівартості виконаних робіт.

При автоматизації обліку показники використання вантаж- них автомобілів відображають у машинограмах «Відомість експ- луатаційних показників роботи вантажних автомобілів» (окремо за гаражними номерами і марками автомобілів та за табельними номерами водіїв).

По вантажному автотранспорту обчислюють собівартість 10 ткм вантажних перевезень та одного машино-дня роботи спе- ціальних автомобілів і роботи автомобілів на перевезенні людей. Калькуляційні розрахунки починають з визначення собівартості одного машино-дня роботи автомобілів. Для цього загальну суму витрат на утримання і використання автомобілів (у тому числі й спеціальних) за мінусом сум, віднесених на зменшення витрат (спрацьованих мастил та ін.), ділять на загальну кількість відпра- цьованих машино-днів (крім днів на роботах із самообслугову- вання). Визначену таким чином собівартість одного машино-дня помножують на кількість машино-днів роботи спеціальних ав- томобілів та автомобілів з погодинною оплатою (на перевезенні людей, чергуванні тощо) та визначають загальну суму витрат на такі роботи, яку списують на відповідні рахунки споживачів по- слуг.

Для визначення собівартості одиниці роботи автомобілів на вантажних перевезеннях із загальної суми витрат по автотранс- порту виключають витрати на роботи спеціальних автомобілів та автомобілів на перевезенні людей і одержану суму ділять на кількість тонно-кілометрів, виконаних автомобілями на переве- зенні вантажів.

Витрати на утримання і використання автомобілів розподі- ляють і відносять на користувачів пропорційно кількості спожи- тих послуг у машино-днях або тонно-кілометрах, оцінених за фактичною собівартістю одиниці вимірювання цих послуг. При цьому дебетують рахунки обліку витрат споживачів послуг (15, 20, 23, 90, 91, 92, 93 та ін.) і кредитують субрахунок 2342. Такі розрахунки та списання рекомендується виконувати щомісяця, після чого субрахунок 2342 «Автомобільний транспорт» закри- вається.