2.8.3. Облік витрат енергетичних виробництв (господарств) та водопостачання

магниевый скраб beletage

До енергетичних виробництв (господарств) у сільськогос- подарських підприємствах відносять електро-, тепло- і газопос- тачання та роботу холодильного обладнання. Витрати на ці ви- робництва обліковують на субрахунку 2343, а витрати на водо- постачання — на субрахунку 2344. На цих субрахунках облікову- ють витрати на об'єкти, що мають загальногосподарське значен- ня або ж обслуговують декілька підрозділів, галузей, видів діяль- ності. Витрати ж на ті виробництва, що обслуговують окремі конкретні виробничі об'єкти (наприклад, охолодження молока на фермі, опалення приміщення контори, водопостачання літньо- го табору ВРХ тощо) відносять до прямих витрат відповідної га- лузі або виду діяльності. Це ж стосується і електрогенераторів, змонтованих на окремих робочих машинах і механізмах (зварю- вальних, доїльних, стригальних тощо), артезіанських скважин, що забезпечують водою окремі ферми, літні табори або групи тварин.

До витрат енергетичних виробництв відносять витрати, по- в'язані з обслуговуванням, експлуатацією і ремонтом енергетич- ного господарства, а також вартість одержаних зі сторони води, електроенергії, газу, тепла тощо і їх транспортування до спожи- вачів (утримання і ремонт внутрішньогосподарських електроме- реж, водогонів, паропроводів, насосних станцій і т. ін.). Облік витрат ведуть на окремих аналітичних рахунках по кожному виду виробництв за такими статтями: паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, ро- боти і послуги, енергія, оплата праці, нарахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Обєктом калькуляції у цих виробництвах є кількість енергії, холоду, пару, води, стислого повітря у відповідних натуральних одиницях виміру, відпущених окремим споживачам (внутрішнім або зовнішнім) за показаннями відповідних лічильників. При цьому не враховуються втрати енергії та води при їх транспорту- ванні (у передавальній мережі) та на власні потреби відповідно- го виробництва. За відсутності спеціальних лічильників кількість використаної енергії та води визначають розрахунково, виходя- чи з потужності та тривалості роботи агрегатів, площі споруд, тривалості використання та об'єму холодильників тощо. Обсяги наданих послуг визначають щомісяця на підставі звітів завідую- чих відповідним господарством: «Звіту про використання елект- роенергії» (с.-г. об., ф. № 127), «Звіту по складу-холодильнику» (с.-г. об., ф. № 111), «Звіту про витрачання газу» (довільної фор- ми) і т. ін.

Калькуляційними одиницями в енергетичних господарствах є: з електропостачання — 10 кВт-год електроенергії, з теплопо- стачання — 1 Гкал теплоенергії, з газопостачання — 1 м3 газу (природного) або 1 кг газу (скрапленого), з холодильного облад- нання — один центнеро-день зберігання продукції (сировини) у холодильниках, з водопостачання — 1 м3 води. Собівартість каль- куляційної одиниці перелічених послуг визначають ділен- ням загальної суми витрат, віднесених на відповідне господар- ство, на кількість наданих цим господарством послуг окремим споживачам.

Витрати на енергетичні виробництва (господарства) та во- допостачання щомісяця списують із субрахунків 2343 та 2344 на рахунки обліку витрат відповідних споживачів послуг пропор- ційно кількості наданих послуг за їх фактичною собівартістю. Субрахунки 2343 «Енергетичні виробництва (господарства)» та 2344 «Водопостачання» при цьому закриваються.