2.12.1. Проста форма обліку в СФГ

магниевый скраб beletage

При застосуванні простої форми обліку основним обліко- вим регістром є «Книга обліку доходів та витрат», форма якої рекомендована Міністерством аграрної політики України. Облік у цій книзі ведуть за принципом «затрати-випуск», тобто окремо реєструють доходи за їх видами та витрати за елементами. По- рівнянням доходів з витратами визначають фінансовий резуль- тат господарювання. Наявність засобів господарства та джерел їх утворення в книзі не відображають. При бажанні окремо ведуть облік розрахунків з покупцями та постачальниками. Надходжен- ня грошей від покупців відображають у книзі у графі «Відмітка про одержання» (табл. 2.7).

Особливістю простої форми обліку в СФГ є те, що куплені матеріальні цінності відразу списують на витрати діяльності. При цьому, якщо СФГ не є платником ПДВ, то сума останнього відно- ситься на витрати виробництва. У кінці звітного періоду прово- дять інвентаризацію запасів та визначають зміну їх залишків по- рівняно з початком періоду. Якщо залишки зросли, то на суму їх приросту зменшують витрати діяльності, а якщо зменшилися — то, відповідно, збільшують витрати звітного періоду (року).

На основні засоби, що належать СФГ, нараховують аморти- зацію за нормами, затвердженими наказом (розпорядженням)

КНИГА

обліку доходів та витрат за   200     р.

(період)

селянського (фермерського) господарства

(повна назва)

(ліва сторона)

з/п

Дата

Номер
банківського
або касового
документа

Зміст
запису

Доходи за видами

Загальна

сума доходів

Фінансовий
результат:
прибуток(+)
чи збиток (-)

Податкове
зобов'язан-
ня

Відмітка

про одержан- ня

Виручка від
реалізації
продукції (робіт,
послуг)

 

 

 

Надзви-
чайні

ДОХОДИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Решта на 01.01.200 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на 31.12.200 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(права сторона)

з/п

Дата

Номер
банківського
або касового
документа, тощо

Зміст
запи-
су

Витрати за елементами

Інші
витрати

Надзвичайні
витрати

Загальна
сума
витрат

Податко-
вий
кредит

Вилучення
коштів (витрати
за рахунок
доходу)

Матеріальні
витрати

 

 

Амортизація

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Решта на 01.01.200 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на 31.12.200 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


керівника фермерського господарства. Норми амортизації виз-
начають згідно з вимогами П(С)БО 7. Амортизація на продук-
тивну худобу не нараховується.

У СФГ з простою формою обліку не відображають внутріш- ньогосподарський оборот та споживання власної продукції на виробничі потреби (на насіння, корми тощо). Але використання власної продукції на особисте споживання членів фермерського господарства або на благодійні цілі відображають як «Вилучення коштів (витрати за рахунок доходу)» і оцінюють за середніми реалізаційними цінами (справедливою вартістю). При визначенні фінансового результату господарювання вартість продукції, ви- користаної на особисте споживання, необхідно додати до суми одержаного доходу від реалізації.

Для складання балансу (при бажанні) використовують ма- теріали інвентаризації цінностей і розрахунків та відомості об- ліку основних засобів, де відображають рух основних засобів і суму нарахованої амортизації за звітний період. За бажанням власника можна вести в окремих відомостях аналітичний облік тварин і птиці, багаторічних насаджень, витрат незавершеного виробництва тощо.