2.12.1. Проста форма обліку в СФГ

При застосуванні простої форми обліку основним обліко- вим регістром є «Книга обліку доходів та витрат», форма якої рекомендована Міністерством аграрної політики України. Облік у цій книзі ведуть за принципом «затрати-випуск», тобто окремо реєструють доходи за їх видами та витрати за елементами. По- рівнянням доходів з витратами визначають фінансовий резуль- тат господарювання. Наявність засобів господарства та джерел їх утворення в книзі не відображають. При бажанні окремо ведуть облік розрахунків з покупцями та постачальниками. Надходжен- ня грошей від покупців відображають у книзі у графі «Відмітка про одержання» (табл. 2.7).

Особливістю простої форми обліку в СФГ є те, що куплені матеріальні цінності відразу списують на витрати діяльності. При цьому, якщо СФГ не є платником ПДВ, то сума останнього відно- ситься на витрати виробництва. У кінці звітного періоду прово- дять інвентаризацію запасів та визначають зміну їх залишків по- рівняно з початком періоду. Якщо залишки зросли, то на суму їх приросту зменшують витрати діяльності, а якщо зменшилися — то, відповідно, збільшують витрати звітного періоду (року).

На основні засоби, що належать СФГ, нараховують аморти- зацію за нормами, затвердженими наказом (розпорядженням)

КНИГА

обліку доходів та витрат за   200     р.

(період)

селянського (фермерського) господарства

(повна назва)

(ліва сторона)

з/п

Дата

Номер
банківського
або касового
документа

Зміст
запису

Доходи за видами

Загальна

сума доходів

Фінансовий
результат:
прибуток(+)
чи збиток (-)

Податкове
зобов'язан-
ня

Відмітка

про одержан- ня

Виручка від
реалізації
продукції (робіт,
послуг)

 

 

 

Надзви-
чайні

ДОХОДИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Решта на 01.01.200 р.