2.12.2. Спрощена форма обліку в СФГ

Основним регістром при застосуванні у СФГ спрощеної форми обліку є «Журнал реєстрації господарських операцій фер- мерського господарства», форма якого побудована на принципах Журнал-Головної книги. Господарські операції в журналі відоб- ражають з використанням подвійного запису. Для кожної опе- рації в журналі відводять один рядок, у якому записують загаль- ну суму обороту та її відображення на рахунках (табл. 2.8).

Для ведення аналітичного обліку фермер може використову- вати додатково інші регістри (відомості, описи, картки або кни- ги). Так, індивідуальний облік наявності та руху об'єктів основ- них засобів можна вести в інвентарних картках, інвентаризацій- них описах або у «Відомості обліку основних засобів» (табл. 2.9). Для нарахування амортизації основних засобів доцільно складати окрему відомість, у якій вести облік нарахованої амортизації з кожного об'єкта окремо наростаючим підсумком з початку ек- сплуатації. Витрати на будівництво і виготовлення основних за- собів або закладку і вирощування багаторічних насаджень влас- ними силами обліковують у «Відомості обліку витрат вироб- ництва», яку відкривають окремо для кожного виду діяльності

Журнал реєстрації господарських операцій фермерського господарства

з/п

Дата

Зміст
запису

Фінансові
результати

Розрахунки
з бюджетом

Розрахунки з
організаціями
та особами

Поточний
рахунок

Готівка

Власний
капітал

Основні
засоби

Знос
основних
засобів

Витрати

за рахунок доходу

Оборот

Витра-
ти

Дохо-
ди

Д-т

К-т

Д-т

К-т