2.12.3. Облік у СФГ за іншими формами

магниевый скраб beletage

Фермерські господарства, які відповідають статусу середніх та великих сільськогосподарських підприємств, ведуть облік згідно з П(С)БО, використовуючи План рахунків бухгалтерсько- го обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ 30.11.99 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) за однією з обраних форм обліку. При застосуванні журнально-ордерної форми викорис- товують, як правило, регістри, рекомендовані наказом МАПУ від 07.03.2001 р. № 49, розглянуті у попередніх розділах цієї теми.

Питання для самоконтролю

Перелічіть особливості сільськогосподарського виробниц- тва та охарактеризуйте їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

Назвіть основні нормативні документи, які регулюють організацію та методику ведення обліку в сільському господарстві.

Перелічіть специфічні субрахунки, що використовуються для ведення обліку витрат і готової продукції у сільськогоспо- дарських підприємствах.

Наведіть приклади спеціалізованих галузевих форм пер- винних документів, що застосовуються у сільському господарстві.

Наведіть основні регістри журнально-ордерної форми об- ліку для сільськогосподарських підприємств.

Розкрийте особливості формування і відображення в об- ліку неподільного та пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах.

Наведіть основні статево-вікові групи сільськогосподарсь- ких тварин і птиці, за якими ведуть аналітичний облік їх наяв- ності та руху.

Наведіть основні первинні документи та облікові регістри з обліку наявності та руху сільськогосподарських тварин і птиці.

Наведіть приклади бухгалтерських проведень з обліку руху сільськогосподарських тварин.

Наведіть основні первинні документи з обліку витрат і виходу продукції рослинництва.

Охарактеризуйте послідовність розподілу витрат і кальку- лювання собівартості продукції у сільськогосподарських підприєм- ствах.

Наведіть характерні особливості визначення собівартості продукції окремих сільськогосподарських культур.

Назведіть основні первинні документи з обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

Наведіть приклади аналітичних рахунків з обліку витрат у рослинництві і тваринництві.

Розкрийте особливості визначення собівартості продукції в окремих галузях тваринництва.

Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку вит- рат на формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень.

Наведіть виробництва, які у сільськогосподарських підприємствах відносять до підсобних промислових.

Охарактеризуйте порядок обліку витрат та обчислення собівартості продукції підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських підприємствах.

Перелічіть виробництва, які відносять у сільськогоспо- дарських підприємствах до допоміжних, та назвіть рахунки для обліку витрат таких виробництв.

Наведіть регістри аналітичного обліку витрат та охарак- теризуйте методику визначення собівартості послуг допоміжних виробництв.

Охарактеризуйте методику обліку витрат та калькулю- вання собівартості робіт живої тяглової сили.

Розкрийте особливості обліку витрат машинно-трактор- ного парку і калькулювання собівартості польових і транспорт- них робіт тракторів.

Охарактеризуйте порядок оцінки та відображення в об- ліку виходу продукції рослинництва і тваринництва згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку реалізації сільськогосподарської продукції та визначення фінансових результатів.

Дайте характеристику фіксованого сільськогосподарсь- кого податку та розкрийте порядок його відображення в обліку.

Охарактеризуйте особливості організації обліку в селянсь- ких фермерських господарствах.

Охарактеризуйте методику ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах за простою та спрощеною формами.

Література до теми

Закон України «Про селянське (фермерське) господар- ство» від 20.12.91 р. № 2009-Х11.

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 03.02.99 р. № 414-Х1У.

Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Затверджено наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологіч- них активів. Затверджено наказом МФУ від 29.12.2006 р. № 1315.

Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складан- ня фінанасової звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом МАПУ від 01.11.2000 р. № 216.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулю- вання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарсь- ких підприємств. Затверджено наказом МАПУ від 18.05.2001 р. № 132.

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал- терського обліку за журнально-ордерною формою на підприєм- ствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом МАПУ від 07.03.2001 р. № 49.

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал- терського обліку в селянських (фермерських) господарствах. Зат- верджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190.

Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерсь- кому обліку операцій з формування власного капіталу та залу- чення майна колишніх членів колективних сільськогосподарсь- ких підприємств новоствореними підприємствами. Затверджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприєм- ствах: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і допов. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. — К.: Вища освіта, 2003. — 800 с.

Облік сільськогосподарської діяльності / За ред. В.М. Жука. — К., 2007. — 368 с.

ОБЛІК

глава з В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ