3.2. Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів

У складі необоротних активів АТП досить значна питома вага припадає на рухомий склад автомобільного транспорту: ав- томобілі, автобуси, причепи, напівпричепи та ін. Це найбільш активна частина основних засобів АТП, від наявності, стану та ефективності використання якої залежать виробничі, економічні та фінансові показники діяльності автопідприємства.

Джерелами надходження автомобілів на підприємство мо- жуть бути:

придбання за грошові кошти у юридичних або фізичних

осіб;

придбання в обмін на інші подібні та неподібні активи (за бартерними операціями);

надходження автомобіля від засновника (учасника) як внесок до статутного капіталу;

безоплатне отримання (шефська, гуманітарна допомога) і

т. ін.

Купівля-продаж автомобіля оформляється відповідними пер- винними документами: рахунок постачальника, нотаріально зас- відчений договір купівлі-продажу автомобіля (при придбанні ав- томобіля у фізичної особи або іншого підприємства), акт екс- пертизи і технічний паспорт з відміткою ДАІ про зняття автомо- біля з обліку (при придбанні автомобіля, що був раніше в екс- плуатації), «Акт приймання-передачі основних засобів» (т. ф. № ОЗ-1) та ін. При придбанні автомобіля, який раніше був у вико- ристанні, продавець повинен надати покупцеві копію «Інвентар- ної картки обліку основних засобів» (т. ф. № ОЗ-6) з відмітками про суми нарахованої амортизації з початку його використання.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс авто- підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповід- но до П(С)БО 7 «Основні засоби». Складовими первісної вар- тості автомобіля є:

сума, сплачена продавцю автомобіля (купівельна вартість без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито і аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням автомобіля;

сума ввізного мита, якщо автомобіль ввезено з-за кордо- ну;

сума непрямих податків (акцизний збір та ін.) у зв'язку з придбанням автомобіля, якщо вони не відшкодовуються підприє- мству;

витрати зі страхування ризиків доставки автомобіля;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ос- новних засобів до стану придатності для використання за при- значенням.

Первісна вартість безоплатно одержаних основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату одержання з урахуван- ням перелічених вище витрат.

Придбані автомобілі підлягають обов'язковій державній реє- страції, яку здійснює Державна автомобільна інспекція (ДАІ). Законом України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353- Х11 встановлено, що державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загаль- ного користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, змон- товані на шасі автомобілів, мотоцикли усіх типів, марок і моде- лей, причепи, напівпричепи і мотоколяски. Правила державної реєстрації та обліку перелічених видів ДТЗ затверджені постано- вою КМУ від 07.09.1998 р. № 1388.

Органи ДАІ МВС проводять реєстрацію ДТЗ з метою:

контролю за відповідністю конструкції і технічного стану транспортних засобів установленим в Україні вимогам стандартів, правил і нормативів;

контролю за дотриманням вимог законодавства, яке виз- начає порядок сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів;

використання транспортних засобів в умовах воєнного та надзвичайного стану;

забезпечення обліку транспортних засобів і попереджен- ня протиправних дій відносно них.

Зареєструвати автомобіль необхідно протягом 10 діб з часу його придбання (митного оформлення) або тимчасового ввезен- ня на територію України. Для реєстрації автомобіля, разом з інши- ми документами, необхідно пред'явити «Акт технічного огляду та звіряння номерних агрегатів». Його видають після проведен- ня техогляду автомобіля.

Реєстрація транспортних засобів проводиться після обов'яз- кової сплати їх власниками передбачених законодавством по- датків, внесення платежів за техогляд, реєстрацію, перереєстра- цію і зняття з обліку транспортних засобів, відшкодування вар- тості бланків реєстраційних документів (свідоцтво про реєстра- цію, талон техогляду тощо) та номерних знаків.

Органи ДАІ реєструють легкові автомобілі виключно після сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та податку з власників транспортних засобів. В обліку сума внеску до пенсійного фонду відноситься на збільшення первісної вар- тості придбаного автомобіля (як і витрати на його реєстрацію), а сума податку з власників транспортних засобів — до складу адмі- ністративних витрат підприємства.

Господарські операції з придбання автомобілів відображаються в бухгалтерському обліку як капітальні вкладення (табл. 3.1).

Вартість безоплатно отриманих автомобілів не є об'єктом обліку капітальних вкладень і на рахунку 15 «Капітальні вкла- дення» не відображається. Надходження автомобілів як внесок до статутного капіталу відображають за погодженою вартістю з кредита рахунка 46 «Несплачений капітал», а інше безоплатне отримання — з кредита субрахунка 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». Суми цільового фінансування, використані для при