ВСТУП

магниевый скраб beletage

Фінансовий облік у підприємствах виробничої сфери в Ук- раїні регламентується загальнодержавними законодавчими акта- ми, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкціями, затвердженими Міністерством фінансів України. Але більшість з цих нормативних актів є досить загальними і потребують деталізації та уточнення в галузевих методичних ре- комендаціях. Зумовлено це значною специфікою окремих галу- зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив- чення особливостей обліку в окремих галузях економіки, що практикується у більшості навчальних закладів при підготовці бакалаврів з обліку і аудиту.

У навчальному посібнику розглянуто особливості відобра- ження в обліку специфічних господарських операцій, характер- них для деяких галузей економічної діяльності: будівництва, сільського господарства, автомобільного та залізничного транс- порту, торгівлі і громадського харчування, житлово-комунально- го господарства, страхових організацій, закладів грального бізне- су, ломбардних операцій тощо. При цьому враховано зміни, опуб- ліковані в загальнодержавних та галузевих нормативних доку- ментах і методичних рекомендаціях станом на 1 вересня 2007 р., а також практику ведення обліку в таких підприємствах: особли- вості побудови робочих планів рахунків, використання субра- хунків другого і третього порядку, застосування галузевих пер- винних документів та облікових регістрів, методики обліку ос- новних засобів та виробничих запасів, визнання доходів і витрат основної діяльності, визначення фінансових результатів та їх відображення у системі бухгалтерських проводок.

Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підго- товки «Облік і аудит» і вже засвоїли основи теорії бухгалтерсько - го обліку, фінансового обліку у підприємствах виробничої сфе- ри, податкової системи України (або податкового обліку), об- ліку в бюджетних установах, на підприємствах малого бізнесу, які викладаються в рамках окремих навчальних дисциплін. Тому в навчальному посібнику «Бухгалтерський облік у галузях еконо- міки» розглядаються лише ті положення, які не висвітлюються у названих навчальних курсах.

У посібнику (за невеликим винятком) не наводяться зразки типових форм первинних документів та облікових регістрів, які є загальноприйнятими для всіх підприємств відповідної галузі і затверджені в установленому порядку.

У той же час для підвищення наочності та полегшення сприй- няття специфічної інформації теоретичні положення у навчаль- ному посібнику ілюстровано значною кількістю рисунків, на яких схематично показано взаємозв'язок окремих показників, мето- дику їх визначення, склад і будову рахунків, порядок відобра- ження окремих операцій в первинних документах та облікових регістрах тощо. У кожній темі (главі) наведено приклади бухгал- терських проводок з обліку специфічних господарських операцій, що може бути корисним не лише студентам, а й практикуючим бухгалтерам підприємств відповідних галузей економічної діяль- ності. До кожної теми наводиться список спеціальної літератури та питання для самоконтролю засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник підготовлено до видання у Дніпро- петровському університеті економіки та права і присвячено 15- річчю його заснування.

Автор вдячний за всі зауваження та побажання стосовно змісту і оформлення навчального посібника «Бухгалтерський облік у галузях економіки».

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ глава 1 В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ