3.4. Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом — дуже поширений і досить відповідальний вид підприємницької діяль- ності, який детально регламентується різними законодавчими та відомчими нормативними актами.

Існують різні види послуг з перевезення пасажирів, кожен з яких має свої особливості і зумовлює необхідність відокремле- ного обліку витрат і доходів. З цією метою пасажирські переве- зення автомобільним транспортом поділяють на групи за такими ознаками:

за видами перевезень — міські, приміські, міжобласні, міжміські в межах області, міжнародні, туристичні, на замовлен- ня тощо;

залежно від режиму виконання перевезень — звичайні, експресні, маршрутні, таксомоторні, вантажопасажирські тощо;

за порядком оплати — пільгові, непільгові, готівкою, без- готівково та ін.

Розглянемо особливості окремих видів пасажирських пере- везень:

міські — це перевезення пасажирів за маршрутами в ме- жах території міста (населеного пункта);

приміські — перевезення пасажирів за маршрутами дов- жиною до 50 км незалежно від адміністративно-територіального поділу (крім міських маршрутів);

міжміські — внутрішньообласні та міжобласні перевезен- ня пасажирів за маршрутами, довжина яких перевищує 50 км;

міжнародні — перевезення пасажирів за маршрутами, що виходять за межі державного кордону України;

туристичні — перевезення пасажирів за завчасно визначе- ним маршрутом з туристичною метою;

на замовлення — перевезення пасажирів на погоджених пе- ревізником і замовником умовах за визначеним ними маршрутом;

вантажопасажирські — перевезення пасажирів із ванта- жем вантажопасажирськими автомобілями на замовлення або за встановленим маршрутом;

експресні — перевезення пасажирів і багажу за маршрута- ми з обмеженою кількістю зупинок і скороченим часом поїздки;

таксомоторні — перевезення пасажирів і багажу в таксі;

маршрутні таксомоторні — перевезення пасажирів мікро- автобусами й автобусами за встановленими маршрутами з обо- в'язковим наданням місць для сидіння.

Питання регулювання маршрутів, організації автобусних і маршрутних таксомоторних пасажирських перевезень, укладан- ня договорів про організацію пасажирських перевезень регулю- ються «Порядком і умовами організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом», затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 21.01.1998 р. № 21.

Відкриття, закриття і зміна маршрутів проводиться пере- візником на підставі домовленості з власниками дорожніх об'єктів, якими виступають, як правило, місцеві органи влади. З ними перевізники укладають відповідні договори. На кожен маршрут оформлюють паспорт, у якому зазначають дату відкрит- тя, схему, характеристику маршруту, розклад руху, акт виміру довжини маршруту і випробувального рейсу, таблицю вартості проїзду тощо.

Перевезення пасажирів здійснюють на підставі одного з та- ких документів:

пасажирського квитка;

довгострокового договору про перевезення організованих груп дітей або договору у формі замовлення разового перевезен- ня організованих груп дітей (відповідні форми таких договорів затверджені міністерствами транспорту та освіти України), а та- кож дозволу на перевезення організованих груп дітей;

зовнішньоекономічного договору про спільну діяльність, пов'язану з міжнародними автомобільними перевезеннями па- сажирів (регулярними, нерегулярними, маятниковими);

довгострокового або разового договору на перевезення туристів;

договору про спільну діяльність, пов'язану з обслугову- ванням пасажирів автомобільним транспортом.

Ціни на послуги з перевезення пасажирів та багажу автомо- більним транспортом підлягають державному регулюванню.

Одиницею виміру пасажирських перевезень є поїздка паса- жира.

Документом, що підтверджує право пасажира на проїзд та перевезення багажу у громадському автомобільному транспорті загального користування, а також фіксує вартість послуги, опла- ченої пасажиром перевізнику, є пасажирський квиток. Згідно з «Положенням про форму та зміст розрахункових документів», затвердженим наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614, перевізни- ки, що надають послуги з перевезень пасажирським автомобіль- ним транспортом, зобов'язані використовувати типові форми квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автотранспор- том, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 31.05.2000 р. № 278, за винятком квитків на приміські (тип ПА-1 і ПА-2), міські маршрути (тип ГА-1 і ГА-2), багажні квитанції на приміські маршрути (тип КБ-2).

Квитки і багажні квитанції є документами суворого об- ліку. Вони повинні виготовлятися друкарським способом з ура- хуванням «Правил виготовлення бланків цінних паперів і доку- ментів суворої звітності», затверджених наказами МФУ від 23.11.1993 р. № 98, СБУ від 15.11.1993 р. № 118, МВСУ від 24.11.1993 р. № 740.

Згідно із Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських, міжміських, міжобласних та міжнародних марш- рутах підлягає обов'язковому ос