3.7. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів

магниевый скраб beletage

Згідно з «Положенням про технічне обслуговування і ре- монт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспор- ту», затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102, система технічного обслуговування та ре- монту ДТЗ передбачає:

підготовку до продажу;

технічне обслуговування в період обкатки;

щоденне обслуговування (ЩО);

перше технічне обслуговування (ТО-1);

друге технічне обслуговування (ТО-2);

сезонне технічне обслуговування;

поточний ремонт (ПР);

капітальний ремонт (КР);

технічне обслуговування під час консервації ДТЗ;

технічне обслуговування та ремонт ДТЗ на лінії.

Перелік та обсяги робіт з підготовки до продажу та в період

обкатки автомобіля встановлюються виробником і наводяться у сервісній документації ДТЗ. Підготовку до продажу здійснює торговельна організація.

Технічне обслуговування (ТО) — це комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспорту- вання.

Технічне обслуговування ДТЗ в період експлуатації вико- нується у планово-обов'язковому порядку і включає визначений відповідними інструкціями перелік обов'язкових робіт і проце- дур. Наприклад, щоденне обслуговування проводиться після за- кінчення роботи і передбачає: перевірку технічного стану; вико- нання робіт щодо підтримування належного зовнішнього вигля- ду; заправлення експлуатаційними рідинами; усунення виявле- них несправностей; санітарну обробку ДТЗ (за потребою). Такі ж переліки затверджені й для інших видів технічного обслугову- вання. При цьому вказане Положення передбачає, що ТО-2 про- водиться разом з черговим ТО-1, а сезонне техобслуговування — разом з ТО-2. Прибирально-мийні роботи виконуються за по- требою, але обов'язково перед ТО чи ремонтом. Періодичність ТО ДТЗ наведено у табл. 3.4.

Поточний ремонт виконується за потребою, згідно з ре- зультатами діагностування технічного стану ДТЗ (або за наяв- ності несправності) і призначений для забезпечення або віднов- лення його працездатності. До поточного ремонту ДТЗ нале- жать роботи, пов'язані з одночасною заміною не більше двох базових агрегатів (крім кузова і рами). Будь-який ремонт агре-

Таблиця 3.4

Періодичність технічного обслуговування ДТЗ

Тип ДТЗ

Періодичність ТО, пробіг, км

ЩО

ТО-1

ТО-2

Автобуси, легкові автомобілі

Один раз за робочу
добу незалежно від
кількості робочих
змін

5000

20000

Автомобілі вантажні, автобуси на базі
вантажних автомобілів або з викорис-
танням їх базових агрегатів, автомобі-
лі повноприводні, причепи і
напівпричепи

4000

16000

гатів належить до поточного ремонту. Базовими агрегатами ДТЗ
є такі:

двигуни з картером зчеплення у зборі;

коробка передач, роздавальна коробка;

гідромеханічна передача;

задній міст (вісь);

середній міст (вісь);

передня вісь (міст);

рульове керування;

кабіна вантажного та кузов легкового автомобіля;

кузов автобуса;

рама;

підйомне обладнання платформи автомобіля-самоскида.

Капітальний ремонт — це ремонт, який виконується для віднов- лення справності та повного або близького до повного відновлен- ня ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових. До капітального ремонту належать роботи, пов'язані із заміною кузова для автобусів та легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів та причепів або одночасною замі- ною не менше трьох базових агрегатів. Операції щодо заміни шин та акумуляторних батарей не належать до ремонтних робіт.

Отже, усі види ремонтів — це процедура відновлення працез- датності автомобіля, яка включає ремонт або заміну непридатних (пошкоджених) деталей, а техобслуговування — це підтримка ма- шини у робочому стані, яка не передбачає заміни яких-небудь деталей, крім автомобільних шин і акумуляторних батарей. Роз- різняти ці поняття важливо для правильної організації податково- го обліку валових витрат.

Техобслуговування і ремонт автомобілів можуть виконува- тися силами самого АТП (господарським способом) або із залу- ченням станції техобслуговування (підрядним способом). Договір з СТО необхідно укладати в письмовій формі відповідно до ви- мог цивільного законодавства. У договорі треба передбачити такі показники:

найменування і місцезнаходження сторін;

перелік робіт з технічного обслуговування або ремонту ДТЗ, термін їх виконання;

вартість робіт і порядок розрахунків;

гарантійні зобов'язання виконавця і т. ін.

Законом України «Про автомобільний транспорт» чітко виз- начено коло обов'язків та відповідальності виконавця за догово- ром про ТО і ремонт автомобілів:

надати можливість замовнику (або уповноваженій ним особі) особисто спостерігати за виконанням умов договору;

безоплатно усувати недоліки, виявлені під час прийман- ня виконаних робіт;

гарантувати відповідність технічного стану автомобільно- го транспортного засобу встановленим вимогам в межах прове- деного ТО і ремонту;

виконувати гарантійні зобов'язання, надані замовнику, та ін.

При виконанні ремонту і техобслуговування господарським

способом відповідальність за якість робіт, їх повноту та справність автомобіля покладається на саме автопідприємство. Витрати на ремонт і ТО (зарплата виконавців з нарахуваннями, вартість вит- рачених запасних частин і ремонтних матеріалів, амортизація основних засобів, задіяних при виконанні ремонту, і т. ін.) відно- сяться на витрати виробництва і включаються до складу валових витрат для визначення оподатковуваного прибутку.

У бухгалтерському обліку немає суттєвих особливостей відоб- раження витрат на ремонти і ТО автомобілів порівняно з об- ліком таких витрат для підтримання у справному стані інших видів основних засобів — їх відносять на витрати підприємства (дебет рахунків 23, 91, 92, 93 та ін. з кредита рахунків обліку запасів та зобов'язань).