3.8. Облік запасних частин і автомобільних шин

Особливе місце у складі виробничих запасів автотранспорт- них підприємств належить запасним частинам, акумуляторам і автомобільним шинам.

Запасні частини — це окремі деталі, вузли, агрегати, при- значені для заміни зношених частин під час технічного обслуго- вування і ремонту основних засобів.

Автомобільні двигуни, коробки передач, акумулятори, ав- томобільні шини, інші вузли і агрегати, що призначені для замі- ни при виконанні ремонтів зношених аналогічних вузлів і агре- гатів, які є органічною складовою автомобіля, не є самостійни- ми інвентарними об'єктами, тому їх обліковують у складі запас- них частин на одноіменному субрахунку 207 (рис. 3.1).

Аналітичний облік запасних частин на складах здійснюють за місцями зберігання (матеріально відповідальними особами), однорідними групами, марками автомобілів та номенклатурними номерами. Аналітичний облік обладнання, двигунів, вузлів та аг- регатів обмінного фонду ведуть за такими групами: придатні до експлуатації (нові та відремонтовані); підлягають ремонту; пере- бувають у ремонті; непридатні до експлуатації. Облік руху об- мінних агрегатів здійснює технік у спеціальних картках обліку, що містять такі реквізити: дати надходження і вибуття, назву аг- регату, його номенклатурний і заводський номери, пробіг, про- ведені види ремонту, звідки надійшов і кому виданий агрегат.

Субрахунок 207 «Запасні частини»

2071 «Запасні частини для ремонтів»

«Запасні частини придбані»

«Запасні частини виготовлені»

2072 «Обмінний фонд вузлів і агрегатів»

20721 «Вузли, придатні для використання»

«Вузли обмінного фонду нові»        

«Вузли обмінного фонду відновлені»

«Вузли, що підлягають відновленню»

«Вузли, що знаходяться в ремонті»

2073 «Автомобільні шини»

20731 «Автомобільні шини в запасі»

20732 «Автомобільні шини в обороті»

Рис. 3.1. Структура субрахунка 207 «Запасні частини»

За наявності обмінного фонду запасних частин видачу їх зі складу для технічного обслуговування і ремонтів автомобілів про- водять в обмін на зняті з автомобілів. Непридатні запасні части- ни, що прийняті в обмін на видані із обмінного фонду складу, зберігаються окремо, а після завершення місяця їх списують і оприбутковують як металобрухт. Запасні частини, що потребу- ють ремонту, передають до ремонтного цеху за накладними, а після ремонту повертають на склад і використовують як обмінний фонд.

Облік запасних частин ведуть за такими цінами:

нові та зняті з автомобілів, але придатні для експлуатації — за діючими цінами придбання;

відремонтовані — в розмірі 50% діючої ціни придбання;

які потребують ремонту — у розмірі 25% діючої ціни прид- бання;

непридатні до експлуатації — за ціною брухту або можли- вого використання.

Непридатні для експлуатації агрегати після списання їх у встановленому порядку розбирають на запасні частини, які оп- рибутковують на складі.

Облік автомобільних шин зазвичай здійснюють у комплек- тах, до яких належать покришки (зокрема безкамерні), камери та обвідні стрічки.