3.9. Облік паливно-мастильних матеріалів

У витратах автотранспортних підприємств на вартість па- ливно-мастильних матеріалів припадає досить значна питома вага, тому правильний облік надходження і витрачання нафтопродуктів для бухгалтерів АТП є досить актуальним питанням.

Порядок приймання, зберігання, відпуску, списання нафто- продуктів досить детально регламентується наказами, положен- нями та інструкціями різних міністерств і відомств: Міністер- ства економіки, Міністерства транспорту, Державного комітету статистики тощо.

Для раціональної організації обліку руху палива на підприєм- ствах автотранспорту важливе значення мають:

своєчасний, повний і правильний облік надходження і витрачання палива у кількісному і вартісному обчисленні;

обґрунтований розрахунок фактичної собівартості оди- ниці палива;

правильне визначення норм витрачання палива;

точне визначення фактичного пробігу кожної одиниці транспортних засобів за обліковий період;

розрахунок кількості палива, необхідного для здійснення врахованого пробігу транспортних засобів у звітному періоді за встановленими нормами, та його порівняння з фактичними вит- ратами палива, визначення відхилень від норм та їх причин і виновників.

Витрати пального на роботи автомобілів підлягають суворо- му контролю і нормуванню. Нормування витрат пального — це визначення обсягу його витрачання в певних умовах експлуа- тації транспортних засобів. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автотранспорті необхідні для планування потреби в них та контролю за їх витрачанням, складання звітності, впро- вадження режиму економії та раціонального використання на- фтопродуктів. Норми витрат ПММ для автомобілів затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43.

Для автомобілів використовують такі види норм витрат паль- ного:

базова лінійна норма на пробіг автомобіля (на 100 км);

норма на виконання транспортної роботи (враховує до- даткові витрати пального при русі автомобіля з вантажем — на 100 ткм);

норма на одну тонну спорядженої маси (враховує додат- кові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа — на 100 ткм);

норма на поїздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням і виконанням операцій за- вантаження та розвантаження автомобілів — на одну поїздку);

норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи (на 100 км);

норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілі (на годину роботи або на виконану операцію);

норма на роботу незалежного обігрівача (на одну годину роботи обігрівача).

Нормування витрат моторних масел здійснюється пропор- ційно витраті пального за встановленими нормативами.

Базові лінійні норми встановлені з урахуванням моделей автомобілів, вони можуть коригуватися з урахуванням особли- востей виконаної роботи, кліматичних, дорожніх та інших умов експлуатації. Вони встановлені в таких одиницях вимірювання:

для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, які працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, — у літрах на 100 км пробігу;

для автомобілів, що працюють на стисненому природно- му газі, — у нормальних кубічних метрах на 100 км пробігу;

для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу встановлені в кубичних метрах, а дизельного палива — в літрах на 100 км пробігу.

Наприклад, базова норма витрат пального для автомобілів ГАЗ-51, -51А, -51В встановлена на рівні 21,5 л/100 км, а для автомобілів КрАЗ-255Б, -255Б1 — 42 л/100 км.

Норми витрат палива на виконання транспортної роботи складають: бензину — 2 л/100 ткм, дизельного палива — 1,3 л/100 ткм, зрідженого нафтового газу — 2,5 л/100 ткм, стисненого при- родного газу — 2 м3/100 ткм, для газодизельних двигунів: при- родного газу — 1,2 м3 та дизельного палива 0,25 л/100 ткм.

Норма на одну поїздку з вантажем застосовується для авто- мобілів-самоскидів — 0,25 л рідкого палива або 0,25 м3 природ- ного газу.

Врахування шляхових, кліматичних та інших експлуатацій- них факторів здійснюють шляхом застосування коригуючих ко- ефіцієнтів, які збільшують або зменшують базові норми витрат палива. Право встановлення конкретних величин коригуючих коефіцієнтів (у межах, визначених наказом Міністерства транс- порту України від 10.02.1998 р. № 43) та терміну їх використання надано керівникам підприємств, про що повинен бути виданий наказ (розпорядження) по підприємству.

Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

при роботі в зимових умовах (залежно від фактичної тем- ператури повітря):

від 0°С до —10°С — до 5%;

від —10°С до —20°С — від 5 до 10%;

від —20°С і нижче — від 10 до 15%;

при роботі в гірській місцевості (залежно від висоти над рівнем моря):

від 500 до 1500 м — до 5%; від 1500 до 2000 м — до 10%;

при роботі на дорогах зі складним планом (не менше 501 повороту на 100 км шляху) — д