4.2. Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків

магниевый скраб beletage

У зв'язку з особливостями організації залізничних переве- зень виникають внутрішні та внутрішньогосподарські розрахун- ки між підприємствами залізничного транспорту, залізницями та їх відособленими підрозділами. Внутрішні розрахунки — це розрахунки між «Укрзалізницею» і підприємствами, що входять до сфери її управління. Внутрішньогосподарські розрахунки — це розрахунки між окремими підприємствами залізничного транс- порту та їх підрозділами. Умовою таких розрахунків є наявність у кожного з учасників окремого або самостійного балансу, що входить до складу зведеного балансу «Укрзалізниці». При внут- рішніх та внутрішньогосподарських розрахунках вимога платежу оформлюється шляхом виписки Повідомлення (Авізо) і направ- лення його платнику, оминаючи установи банків.

Повідомлення (Авізо) — це офіційне письмове інформуван- ня одного підприємства (підрозділу) іншим про зміни стану взає- морозрахунків, пов'язаних з наданням послуг, відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, розподілом доходів від переве- зень та іншими господарськими операціями.

Об'єктами обліку внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків є:

доходні надходження і доходи від перевезень;

операції з фінансування та розподілу коштів «Укрзалізни- цею» між залізницями та підприємствами «Укрзалізниці», заліз- ницями між їх виробничо-технологічними підрозділами;

розрахунки, пов'язані з незабезпеченням схоронності ван- тажу;

розрахунки за централізовані поставки товарно-матері- альних цінностей;

розрахунки з розподілу витрат;

розрахунки за іншими операціями між підрозділами, що входять до сфери управління «Укрзалізниці».

Операції за внутрішніми розрахунками між підрозділами, безпосередньо підпорядкованими «Укрзалізниці», обліковують на субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки», а за внутрішньогоспо- дарськими розрахунками між підрозділами, що входять до скла- ду залізниць, підприємств та об'єднань, обліковують на субра- хунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Наявність рівновеликих сум на рахунках внутрішніх та внут- рішньогосподарських розрахунків (у одних учасників за дебе- том, а в інших — за кредитом) забезпечує можливість взаємовик- лючення їх при складанні зведеної бухгалтерської звітності.

З метою деталізації таких розрахунків та впорядкування си- стеми звітності за цими операціями до плану рахунків бухгал- терського обліку підприємств і організацій залізничного транс- порту введено рахунки третього порядку (табл. 4.1).

Як видно з наведеного переліку, кожен субрахунок призна- чений для відображення специфічних взаємовідносин централь- них органів управління в особі фінансово-економічної служби зі структурними підрозділами як окремих залізниць, так і всієї си- стеми підприємств і організацій, що належать до сфери управління «Укрзалізниці».

Найбільш значна питома вага припадає, звичайно, на внутрішні та внутрішньогосподарські розрахунки, пов'язані з обліком та розподілом доходних надходжень і доходів від пе- ревезень, а також з обліком та розподілом витрат основної діяльності. Методика таких розрахунків та їх обліку передба- чена «Порядком економічних взаємовідносин на залізнично- му транспорті України», затвердженим наказом «Укрзалізниці» від 03.07.2000 р. № 251-Ц.

Порядок відображення в обліку операцій з внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків наведено у таких розділах цієї теми.

Таблиця 4.1

Субрахунки з обліку внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків на залізничному транспорті

Код

рахунка

Назва субрахунка

другого

третього

 

порядку

порядку

 

682

 

Внутрішні розрахунки

 

6820

Внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами

 

6821

Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприєм-

 

 

ствами основної діяльності залізничного транспорту

 

6822

Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприємства-

 

 

ми інших видів діяльності залізничного транспорту

 

6823

Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями

683

 

Внутрішньогосподарські розрахунки

 

6830

Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом

 

 

капітального будівництва залізниці

 

6831

Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом

 

 

доходів за місцевими доходами і іншими

 

 

надходженнями у складі виручки

 

6832

Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом

 

 

доходів за дебіторською та кредиторською

 

 

заборгованістю

 

6833

Розрахунки фінансово-економічної служби з

 

 

підвідомчими підрозділами

 

6834

Розрахунки відділків і госпрозрахункових служб з

 

 

підвідомчими підрозділами