1.1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку

магниевый скраб beletage

Будівництво як вид підприємницької діяльності в сучасних умовах — одна з найпоширеніших та прибуткових галузей еконо- міки. У той же час це дуже специфічна галузь, яка працює на віддалену перспективу, потребує значних первинних інвестицій, пов'язана зі створенням нерухомості, яка тривалий час буде зай- мати певну територію. Внаслідок цього питання будівельної діяль- ності регулюються значною кількістю законодавчих та інших нормативних актів, а будівництву приділяється підвищена увага з боку державних контролюючих органів.

Будівельна діяльність — це не лише будівництво нових об'єктів, а й реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, упорядкування об'єктів містобудування, розширення і технічне переоснащення підприємств тощо. Будівельна діяльність пов'я- зана з рядом специфічних понять і визначень, таких як:

об'єкт будівництва — будинки і споруди житлово-кому- нального, промислового та іншого виробничого і невиробничого призначення;

суб'єкти планування будівництва — органи державної влади та місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи;

суб'єкти будівництва — архітектори, розробники містобу- дівної та проектної документації, замовники, підрядчики, вироб- ники будівельних матеріалів, власники і користувачі об'єктів бу- дівництва, органи влади.

У цій лекції розглянуто особливості обліку в підрядних бу- дівельно-монтажних організаціях, які на свій ризик і за обумов- лену плату виконують певні будівельні роботи і передають їх за- мовнику згідно з контрактом.

глава 1

Підрядчики, у свою чергу, поділяються на:

генеральних, які відповідають за виконання всього комп- лексу робіт, передбачених замовленням, передачу їх замовнику та забезпечують координацію роботи інших підрядчиків;

головних, які відповідають за виконання частини робіт на об'єкті, передають їх генеральному підряднику або замовнику і забезпечують координацію діяльності субпідрядників;

субпідрядників, які виконують спеціальні та окремі види робіт (сантехнічні, електромонтажні, оздоблювальні тощо) за домовленістю з генеральним, головним підрядником або замов- ником.

Будівельна діяльність (пошукові та проектні роботи для бу- дівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) нале- жать до такого виду діяльності, який підлягає обов'язковому ліцен- зуванню. У той же час розробка кошторисної документації не підлягає ліцензуванню. Ліцензія на здійснення будівельної діяль- ності видається на 5 років і у бухгалтерському обліку відобра- жається як придбання нематеріальних активів (на субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи»). Витрати на придбання довгостро- кової ліцензії вважаються капітальними інвестиціями і прово- дяться через субрахунок 154 «Придбання (створення) нематері- альних активів» записами:

Д-т субрах. 154 — К-т субрах. 631, 685;

Д-т субрах. 127 — К-т субрах. 154.

Підприємства, які здійснюють будівельну діяльність без прид- бання відповідної ліцензії, та їх керівники (власники) можуть при- тягуватися до фінансової, адміністративної або навіть криміналь- ної відповідальності (залежно від характеру порушення).

6

Будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, по закінченню будівництва, прикладні та експериментальні дос- лідження і розробки, що виконуються суб' єктами підприємниц- тва для інших суб'єктів або за їх замовленням, здійснюються на умовах договора будівельного підряду. Порядок укладання і ви- конання договорів підряду на будівельні роботи регулюється «За- гальними умовами укладання і виконання договорів підряду у капітальному будівництві», затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668. Дані умови розроблено відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України. Важливими еле- ментами договору підряду є: предмет договору, договірна ціна, терміни початку і закінчення робіт, порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами, порядок за- лучення субпідрядників, порядок розрахунків за виконані робо- ти, порядок здавання-приймання закінчених робіт (об'єкта будів- ництва), гарантійні терміни якості закінчених робіт, відпові- дальність сторін за порушення умов договору підряду тощо.

Підрядчик зобов'язаний здійснювати будівництво та по- в'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної доку- ментації. Ціна робіт визначається на підставі кошторису, який може бути приблизним (гнучким) або твердим. Зміни до остан- нього можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі його перевищення всі пов'язані з цим витрати відшкодовує під- рядчик.

Замовник має право вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або в процесі їх виконання якщо додаткові роботи, зумовлені такими змінами, за вартістю не пе- ревищують 10% означеної у кошторисі ціни і не змінюють ха- рактер цих робіт.

Оплата виконаних робіт здійснюється після приймання за- мовником збудованого об'єкта, якщо інший порядок розрахунків не передбачено договором. Підрядчик має право вимагати вип- лати йому авансу лише у випадках і в розмірі, передбаченому договором. Оплата виконаних робіт здійснюється за ціною, пе- редбаченою договором, навіть якщо фактичні витрати підрядчи- ка будуть менші передбачених кошторисом (якщо така економія не зумовила погіршення якості виконаних робіт). Усі недоліки виконання робіт, що сталися з вини підрядчика або субпідряд- чика, повинні бути усунені ними за свій кошт.

Якщо будівельні роботи повністю або частково виконують- ся з матеріалів замовника або ж останній забезпечує будівництво водопостачанням, електроенергією та іншими послугами, то у договорі підряду необхідно передбачити норми витрачання цих матеріалів та послуг. Підрядчик зобов'язаний надати замовнику звіт про використання матеріалів та повернути невикористані їх залишки і відходи.

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ЦКУ) підрядчик зобов'язаний укласти договір страхування об'єкта бу- дівництва або комплекса робіт (якщо інше не передбачено дого- вором підряду) і повідомити про це замовника, надавши інфор- мацію про страхову організацію, розмір страхової суми та заст- раховані ризики.

Основні принципи організації обліку активів і пасивів підприємств будівельної галузі мало чим відрізняються від об- ліку у промислових підприємствах. У той же час організація об- ліку доходів, витрат, розрахунків, порядок калькулювання со- бівартості виконаних робіт і визначення фінансових результатів у підрядних будівельних організаціях має певні особливості, обу- мовлені специфікою будівельного виробництва, організаційною структурою і технологією діяльності виробничих підрозділів. Се- ред особливостей, які необхідно враховувати при організації об- ліку, можна виділити такі:

виробничий процес у будівництві проводиться на нерухо- мих об'єктах, часто досить віддалених від основної виробничої бази будівельної організації, при рухомому характері роботи ро- бітників, будівельних машин і механізмів;

процес будівництва може бути довгостроковим, що зу- мовлює поступове нагромадження витрат у незавершене будів- ництво до здачі об'єкта замовнику;

будівельні організації часто спеціалізуються на певних видах робіт, які мають суттєві організаційні та технологічні відмінності (житлове будівництво, будівництво об'єктів промис- лового призначення, доріг, мостів, електромонтажні, сантехнічні, оздоблювальні, покрівельні роботи і т. ін.);

безцехова структура будівельних організацій, що зумов- лює специфіку в організації обліку загальновиробничих витрат;

значна питома вага витрат на утримання і експлуатацію будівельних машин і механізмів, що зумовлює необхідність їх окремого обліку та спеціальних методів розподілу;

основним методом обліку витрат на виконання будівель- но-монтажних робіт є позамовний (за окремими контрактами, об'єктами, роботами, послугами). У той же час витати у допоміж- них виробництвах (механічних, столярних тощо) можуть обліко- вуватися попроцесним методом;

для забезпечення необхідних побутових умов належного рівня техніки безпеки і т. ін. на будівельних майданчиках часто зводять тимчасові будівлі, споруди, огорожі тощо, які облікову- ють як тимчасові (нетитульні) споруди на субрахунку 113 анало- гічної назви;

будівельні матеріали, конструкції, деталі, обладнання для монтажу тощо, які завозяться на будівельні майданчики з цент- ральних складів або безпосередньо від підприємств-виробників (постачальників), зараховуються у підзвіт матеріально відпові- дальних осіб (виконавців робіт, начальників дільниць тощо), а на витрати будівництва відносяться лише після їх використання (на підставі відповідних звітів);

згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти» облік розра- хунків із замовниками може бути організовано за контрактами двох типів:

контракт з фіксованою ціною, який передбачає фіксова- ну (тверду) ціну всього обсягу будівельних робіт або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що випускатиметься на об' єкті будівництва;

контракт за ціною «витрати плюс», який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання контракту та погодженого прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксо- ваної суми);

облік витрат за контрактами у підрядника може прово- дитися одним з двох методів:

методом виконання відсотка робіт, при якому сума доходу відображається у міру виконання контракту. Витрати, понесені на відповідному етапі виконання контракту, порівнюють з доходами і відображають у звіті про результати виконаної роботи;

методом виконання контракту, при якому витрати й одер- жані авансові надходження від замовника нагромаджуються з початку виконання контракту, а доход показується лише тоді, коли роботи за контрактом завершені;

використання обох методів передбачає створення резер- ву для покриття витрат на стадії завершення і здачі об'єкта бу- дівництва.

Такі основні характерні риси виробничої діяльності під- приємств і організацій галузі будівельного виробництва.