4.4.3. Облік транспортно-заготівельних витрат

магниевый скраб beletage

Підприємства залізничного транспорту транспортно-заготі- вельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів, за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів) відоб- ражають на окремому субрахунку рахунка обліку запасів 2093 «Транспортно-заготівельні витрати».

Суму транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) щомісяця розподіляють між сумою залишку запасів на кінець звітного міся- ця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоп- латно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заго- тівельних витрат, яка належить до запасів, що вибули, визна- чається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих же рахунках обліку, у ко- респонденції з якими відображено вибуття цих запасів.

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визна- чають окремо за кожною групою цінностей (наприклад, паливо, тара і тарні матеріали тощо). Середній відсоток ТЗВ розрахову- ють відношенням суми ТЗВ на початок місяця і їх дебетового обороту за місяць до суми початкового сальдо та обороту за де- бетом рахунків обліку матеріальних цінностей відповідної групи за обліковими цінами.