4.5.2. Облік загальновиробничих витрат

магниевый скраб beletage

Згідно з обліковою політикою «Укрзалізниці» загальнови- робничі витрати обліковують на двох субрахунках:

— Загальновиробничі витрати з перевезень,

— Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності.

Облік цих витрат ведеться у розрізі затвердженої «Укрзаліз- ницею» номенклатури статей витрат. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. Перелік статей постійних та змінних витрат підприємств залізничного транспорту наведено у додатку до Облікової політики «Укрзалізниці». Так, до постійних витрат віднесено такі статті: амортизація основних засобів, вит- рати на обов'язкове страхування, знижка вартості форменого одягу, витрати на винахідництво і раціоналізацію та ін. До змінних віднесені такі статті загальновиробничих витрат: утримання за- гальновиробничого персоналу, витрати на відрядження вироб- ничого персоналу, утримання резервного рухомого складу, по- точний ремонт основних засобів загальновиробничого призна- чення, нестачі в межах норм природного убутку і т. ін.

Усі підприємства і організації, що належать до сфери уп- равління «Укрзалізниці», зобов'язані дотримуватися положень, передбачених Обліковою політикою «Укрзалізниці». Кожен відок- ремлений підрозділ підприємств залізничного транспорту веде самостійно облік загальновиробничих витрат і розподіляє їх та відносить на витрати основного виробництва відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». При цьому дебетують, як правило, раху- нок 23 «Виробництво» (різні субрахунки) і кредитують рахунок 91 «Загальновиробничі витрати».