4.5.4. Розрахунки з розподілу витрат

магниевый скраб beletage

Виходячи з технічних та організаційних особливостей робо- ти галузі, вантажні вагони та контейнери, приписані до окремих залізниць, враховуються на їх балансі, а працюють на всій ме- режі залізниць України. У зв'язку з цим витрати з їх амортизації та ремонту, виконаному залізницями, не є витратами тільки однієї залізниці, а перерозподіляються у такому порядку.

Залізниці, на балансі яких обліковуються вантажні вагони і контейнери, нараховують амортизацію і повідомляють її суму у Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» з од- ночасним направленням Повідомлень (Авізо) до Головного фінан- сово-економічного управління «Укрзалізниці» з відображенням у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів».

Головне управління вагонного господарства «Укрзалізниці» суми нарахованої амортизації розподіляє між залізницями пропор- ційно їх питомій вазі у розрахунковому парку вантажних вагонів і контейнерів та доводить ці суми залізницям. Розрахунковим пар- ком вантажних вагонів вважають склад (кількість) вагонів, які екс- плуатуються на залізниці в конкретному періоді (робочий парк), а також несправні вагони та вагони, що знаходяться у запасі.

Одночасно Головне управління вагонного господарства «Ук- рзалізниці» (ЦВ) подає до Головного фінансово-економічного управління (ЦФ) відомість з нарахованих і розподілених сум амортизації для відображення у бухгалтерському обліку і випис- ки повідомлень залізницям.

Суми отриманої від «Укрзалізниці» амортизації відобража- ються в бухгалтерському обліку фінансово-економічних служб залізниць за дебетом субрахунка 2314 «Вагонне господарство» і кредитом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

Витрати з поточного ремонту вантажних вагонів, незалежно від того, на балансі якої залізниці вони враховуються, у бухгал- терському обліку вагонного депо відображаються:

прямі виробничі витрати — за дебетом субрахунка 2340 «Деповський ремонт вантажних вагонів»;

загальновиробничі витрати — за дебетом субрахунка 912 «Загальновиробничі витрати з допоміжної діяльності»;

адміністративні витрати — за дебетом субрахунка 922 «Ад- міністративні витрати з допоміжної діяльності» і кредитом ра- хунків 20, 65, 66, 68 тощо.

Після розподілу загальновиробничих витрат витрати з де- повського ремонту (з виділенням адміністративних витрат) пе- редаються до фінансової служби залізниці з відображенням за дебетом субрахунка 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» і кредитом субрахунків 2340 та 922.

Фінансова служба залізниці отриману від вагонного депо суму витрат з ремонту вантажних вагонів (з виділенням адміні- стративних витрат) повідомляє Головному управлінню вагонно- го господарства для розподілу між залізницями пропорційно пи- томій вазі приписного парку вантажних вагонів кожної залізниці (тобто парку вагонів, що приписаний до даної залізниці і врахо- вується на її балансі) у загальній балансовій вартості вантажних вагонів залізниць України на початок звітного року з одночас- ним відображенням в обліку за дебетом субрахунка 682 і креди- том субрахунка 683.

Головне управління вагонного господарства (ЦВ) до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає до Головного фінансово- економічного управління (ЦФ) дані про суми витрат з ремонту вантажних вагонів для виписки повідомлення залізницям.

Розподілені суми витрат з ремонту вантажних вагонів на підставі одержаного повідомлення від Головного фінансово-еко- номічного управління «Укрзалізниці» фінансові служби залізниць відображають за дебетом субрахунка 2330 «Ремонт основних за- собів» та кредитом субрахунка 682 «Внутрішні розрахунки».

Сума витрат з субрахунка 2330 «Ремонт основних засобів» списується у дебет субрахунка 2314 «Вагонне господарство».

Витрати з капітального ремонту вантажних вагонів, викона- ного у вагонних депо, перерозподілу не підлягають.

У разі виконання вагонними депо капітального ремонту ван- тажних вагонів інших залізниць (підприємств) розрахунки здійсню- ються шляхом виписки Повідомлень (Авізо) залізниці (підприєм- ству), на балансі якої враховуються вантажні вагони, через Голов- не фінансово-економічне управління «Укрзалізниці» (ЦФ).

4.6. Облік доходів залізничного транспорту