4.6.1. Загальні положення обліку доходів залізничного транспорту

магниевый скраб beletage

Для обліку доходів залізничного транспорту важливого зна- чення набувають чіткі визначення і розмежування окремих по- нять, таких як доходні надходження, доходи від перевезень, ви- ручка від перевезень та ін.

Доходні надходження — це платежі, нараховані за переве- зення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і по- в'язані з ними послуги, що підлягають розподілу між залізниця- ми, які беруть участь у цих перевезеннях.

Доходи від перевезення — це кошти, які належать конк- ретній залізниці за виконані у її межах перевезення і пов'язані з ними послуги.

Виручка від перевезень — це грошові кошти за перевезення та інші операції, пов'язані з перевезеннями, що надходять через технологічні центри з обробки перевізних документів (ТехПД), каси залізничних станцій та вокзалів на поточні рахунки із спе- ціальним режимом використання (розподільчі рахунки) окремих залізниць та «Укрзалізниці».

Процес виробництва (надання послуг з перевезень) на за- лізницях має безперервний характер: перевезення нерідко почи- наються на одній залізниці, а закінчуються на іншій, або здійсню- ються за участю декількох залізниць. Тому оплата за переміщен- ня пасажирів, вантажу тощо, отримана залізницею-відправни- ком, не може вважатися її доходом, а повинна бути розподілена між залізницями-учасниками перевезень.

Порядок розподілу доходних надходжень від основної діяль- ності залізничного транспорту затверджено спеціальною поста- новою КМУ від 16.02.98 р. № 173, а порядок зарахування на рахунки затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.08.2000 р. № 443. Доходи залізниць, одержані від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються у межах до- ходних надходжень, перерозподілених між залізницями відповідно до вказаної постанови КМУ.

Розподіл нарахованих доходних надходжень від перевезен- ня вантажів та пасажирів здійснюється за тарифним принципом за кожним перевізним та проїзним документом з виділенням окремих видів сполучень та статей доходів і з урахуванням част- ки робіт, виконаних окремими підрозділами в єдиному перевізно- му процесі.

Розмір доходів від перевезення вантажів визначається щомі- сяця, виходячи із середнього по Україні рівня фактично нарахо- ваних тарифних платежів з одного тонно-кілометра (доходна став- ка) у прямому сполученні за встановленими групами вантажів і виконаним обсягом вантажних перевезень. Розподіл доходів від перевезень у контейнерах у прямому сполученні здійснюється виходячи з тарифу за одну тонну. Суми, зазначені у квитку, про- даному в прямому внутрішньодержавному сполученні через ав- томатизовану систему оформлення проїзних документів, розподі- ляються пропорційно відстані проїзду по кожній залізниці, а суми, зазначені у квитку, проданому касиром ручним способом, — про- порційно пасажиро-кілометрам за середньосітьовою доходною ставкою. Кошти, виручені від продажу плацкарти, належать за- лізницям формування поїздів (вагонів).

Розподіл доходів від перевезень транзитних та експортно- імпортних вантажів, що належать іноземним організаціям, пред- ставництвам, громадянам, здійснюється пропорційно обсягам таких перевезень.

Розподіл доходів від перевезення пасажирів, багажу, ванта- жобагажу, пошти у міжнародному сполученні здійснює розрахун- ковий центр міжнародних перевезень «Укрзалізниці» (РЦП) про- порційно відстані, визначеній на підставі одержаних розрахунко- вих відомостей згідно з Правилами комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності.

Платежі та збори, нараховані за перевезення пасажирів і вантажів та виконані послуги в межах однієї залізниці, розподілу не підлягають, а зараховуються як доходи цієї залізниці.

Для встановлення порядку послідовності операцій, пов'яза- них з контролем та відображенням доходів, наказом «Укрзаліз- ниці» від 14.09.2001 р. № 496-Ц затверджена «Інструкція з конт- ролю доходів на залізничному транспорті», яка зобов'язує пра- цівників фінансово-економічних служб відповідних господарств та залізниць (НФ), інформаційно-статистичних центрів (ІСЦ) здійснювати контроль за правильним стягненням сум і своєчас- ним надходженням платежів від перевезень пасажирів, вантажів, вантажобагажу, пошти, додаткових зборів, а також здійснювати контроль за обліком сум платежів за відповідними статтями до- ходних надходжень.