4.6.3. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень

магниевый скраб beletage

Для забезпечення централізованого перерозподілу доходів від перевезень між залізницями та підприємствами «Укрзаліз- ниці» в установах банків згідно з вимогами інструкції НБУ про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах відкриваються:

централізований розподільчий рахунок «Укрзалізниці» за місцезнаходженням «Укрзалізниці»;

розподільчі рахунки за місцезнаходженням управлінь за- лізниць (Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної), Центру комплексного транспорт- ного обслуговування, Центру міжнародних взаєморозрахунків і контролю, Управління справами «Укрзалізниці», Укррефтрансу, технологічних центрів з обробки перевізних документів (ТехПД) та місцями інкасації виручки, отриманої за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов'язані з цим по- слуги.

Для обліку коштів на цих рахунках Планом рахунків бухгал- терського обліку підприємств залізничного транспорту України передбачено відповідні субрахунки до синтетичного рахунка 31 «Рахунки в банках» (табл. 4.9).

Таблиця 4.9

Склад субрахунків для обліку грошових коштів та безготівкових розрахунків (до рахунка 31 «Рахунки в банках»)

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

311

 

Поточні рахунки в національній валюті

312

 

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

 

Інші рахунки в банку в національній валюті

 

3130

Централізований доходно-розподільчий рахунок

 

 

«Укрзалізниці» в національній валюті

 

3131

Доходно-розподільчі рахунки управлінь залізниць і

 

 

відокремлених підрозділів «Укрзалізниці» в

 

 

національній валюті

 

3132

Доходні рахунки підрозділів залізниць в національній

 

 

валюті

 

3133

Рахунки для розрахунків платіжними картками в

 

 

національній валюті

 

3134

Депозитні рахунки короткострокові в національній

 

 

валюті

 

3135

Депозитні рахунки довгострокові в національній валюті

 

3136

Акредитиви в національній валюті

 

3137

Бюджетні рахунки суб'єктів господарської діяльності в

 

 

національній валюті

 

3138

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

 

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

 

3140

Централізовані доходно-розподільчі рахунки

 

 

«Укрзалізниці» в іноземній валюті

 

3141

Доходно-розподільчі рахунки управлінь залізниць і

 

 

відокремлених підрозділів «Укрзалізниці» в іноземній

 

 

валюті

 

3142

Доходні субрахунки підрозділів залізниць в іноземній

 

 

валюті

 

3143

Рахунки для розрахунків платіжними картками в

 

 

іноземній валюті

 

3144

Депозитні рахунки короткострокові в іноземній валюті

 

3145

Депозитні рахунки довгострокові в іноземній валюті

Продовження табл. 4.9

Код рахунка

Назва субрахунка

другого
порядку

третього
порядку

 

3146
3447

3148

Акредитиви в іноземній валюті

Бюджетні рахунки суб'єктів господарської діяльності в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

З розподільчих рахунків, які відкриті залізниці за місцем
інкасації виручки та місцезнаходженням ТехПД, доходні над-
ходження щоденно в повній сумі перераховуються обслуговую-
чим банком на розподільчий рахунок відповідної залізниці, про
що між банком і залізницею укладається спеціальна угода.

З розподільчих рахунків, які відкриті за місцезнаходженням Центру міжнародних взаєморозрахунків і контролю, Центру ком- плексного транспортного обслуговування та Управління справа- ми «Укрзалізниці», доходні надходження щоденно у повній сумі на підставі їх платіжних доручень перераховуються на централь- ний розподільчий рахунок «Укрзалізниці».

З розподільчих рахунків, які відкриті за місцезнаходженням залізниць, згідно із щоденними письмовими повідомленнями «Укрзалізниці», залізниці на підставі своїх платіжних доручень здійснюють такі перерахування:

а)         на поточний рахунок відповідного управління залізниці та його структурних підрозділів — доходи від перевезень; кошти, що не входять до складу доходів від перевезень;

б)         на поточні рахунки управлінь інших залізниць — доходи від перевезень, роботи з яких виконала інша залізниця;

в)         на поточні рахунки клієнтів залізниці — кошти, що підля- гають поверненню як переплата, отримана за перевезення ван- тажів;

г)         на поточні рахунки підприємств та відокремлених струк- турних підрозділів «Укрзалізниці» — кошти на централізоване забезпечення паливом та іншими товарно-матеріальними цінно - стями для виробничих потреб;

д)         на поточні рахунки підприємств морського та річкового флоту — за перевезення в прямому та змішаному залізнично- водному сполученні.

З централізованого розподільчого рахунку «Укрзалізниця» на підставі свого платіжного доручення здійснює перерахуван- ня:

а)         на поточні рахунки управлінь залізниць — доходи від пе- ревезень, якщо фактичні доходні надходження менші нарахова- них доходів залізниці;

б)         на поточні рахунки підприємств та відокремлених струк- турних підрозділів «Укрзалізниці» — доходи від перевезень; кош- ти, що не входять до складу доходів від перевезень; кошти на централізоване забезпечення паливом та іншими товарно-мате- ріальними цінностями для виробничих потреб.

Перерахування коштів на інші цілі (крім названих) з розпо- дільчих рахунків та централізованого розподільчого рахунка «Ук- рзалізниці» забороняється.

Розрахунки з реалізації перевезень здійснюються централі- зовано і децентралізовано. Централізовані розрахунки залізниць з підприємствами, організаціями та установами за перевезення вантажів та різні послуги здійснюють Технологічні центри з об- роблення перевізних документів (ТехПД).

При децентралізованих розрахунках послуги за перевезення оплачуються безпосередньо через каси станцій. Звіт про зібрану виручку, складений на підставі перевізних документів (пасажирсь- ких квитків, залізничних квитанцій та накладних тощо), станція передає для обліку доходних надходжень у фінансову службу за- лізниці (НФД).

Аналітичний облік розрахунків з вантажовідправниками та вантажоодержувачами як у національній, так і в іноземній ва- люті за найменуваннями платників ведеться у фінансовій службі залізниці (НФД).

Фінансова служба залізниці на суми доходних надходжень за перевезення у прямому та місцевому сполученнях виконує бухгалтерське проведення: Д-т субрах. 3131 — К-т субрах. 6823 «Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями».

Розрахунки з іноземними залізницями за перевезення паса- жирів, багажу, вантажобагажу та пошти у прямому міжнародно- му сполученні та послуги, пов'язані з цими перевезеннями, а також доходні надходження та розрахунки з експедиторськими організаціями за транзитні перевезення через територію України ведуть в Українському державному розрахунковому центрі міжна- родних перевезень «Укрзалізниці» (РЦП). Залізничні станції (у т. ч. прикордонні) складають звіти про такі перевезення вста- новленої форми (ф. № ІНО-1, ІНО-2, ІНО-3, ІНО-5), які після перевірки РЦП разом з відповідними документами надходять до фінансової служби залізниць (НФ).

У фінансовій службі обліку доходів (НФД) нараховані до- ходні надходження відображають записом:

Д-т субрах. 6832 «Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за дебіторською і кредиторською заборгованістю», К-т субрах. 6823 «Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями»,

а у фінансовій службі з обліку розрахункових операцій (НФБ) — записом:

Д-т субрах. 361, 362 — К-т субрах. 6832.